تعویق انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی سرطان ایران
انتخابات الکترونیک انجمن علمی سرطان ایران به علت عدم تکمیل اطلاعات لازم تعداد زیادی از اعضاء محترم این انجمن علمی در مدت زمان تعیین شده و جلوگیری از تضییع حقوق کلیه اعضاء وبه منظور پیگیری برطرف شدن این نواقص توسط انجمن علمی مربوطه به تعویق افتاد.
انتخابات الکترونیک انجمن علمی سرطان ایران به علت عدم تکمیل اطلاعات لازم تعداد زیادی از اعضاء محترم این انجمن علمی در مدت زمان تعیین شده و جلوگیری از تضییع حقوق کلیه اعضاء و به منظور پیگیری برطرف شدن این نواقص توسط انجمن علمی مربوطه به تعویق افتاد.
شایان ذکر است که با وجود اینکه سامانه انتخابات الکترونیک کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی فاقد هر گونه مشکل بوده و امکان برگزاری انتخابات الکترونیک برای تمامی انجمن های علمی در زمان مقرر وجود داد، در صورتیکه انجمن ها علمی استاندارد های لازم و ثبت نام کامل تمامی اعضاء را طبق دستورالعمل های ارائه شده توسط دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی و آیین نامه انتخابات انجمن های علمی پزشکی انجام نداده باشند، انتخابات جهت در نظر گرفتن یک فرصت برای فراهم آورده شدن حداقل شرایط مشارکت حداکثری در انتخابات به تعویق خواهد افتاد.
لذا انتظار می رود انجمن های محترم علمی گروه پزشکی پیش از آغاز روند انتخابات نسبت به تکمیل اطلاعات تمامی اعضاء خود در سامانه و احراز هویت و تأیید ایشان اقدامات لازم را به انجام رسانده و شرایط انجام انتخابات در زمان مقرر را فراهم آورند.
تاریخ خبر: 1396/07/22
کلمات کلیدی: تعویق,انتخابات

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: