رونمایی از نتایج چهار انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن های علمی
در سه روز گذشته چهار انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن های علمی به طور هم زمان انجام شد و سه انجمن از مرز مشارکت 50% حد نصاب عبور کردند. نتایج آراء روز شنبه در دفتر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی واقع در وزارت بهداشت با حضور کمیته انتخابات و نمایندگان ایشان رونمایی خواهد شد.
به گزارش دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی چهار انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن های علمی از 29 آبان ماه 96 با انجمن علمی نوروژنتیک ایران آغاز شد، اعضاء محترم این انجمن در طی دو روز متوالی با مشارکت 32 نفر (51.5%) در انتخابات الکترونیک شرکت کرده و به این ترتیب از مرز 50% حد نصاب عبور کردند. در ادامه از 1 آذر انتخابات انجمن روانشناسی نظامی ایران آغاز شد و در طی دو روز متاسفانه نتوانستند از مرز 50% حد نصاب عبور کنند مشارکت اعضاء محترم این انجمن 57 نفر(23.6%) بود، لذا این انتخابات به دور دوم کشیده شد. در روز دوم آذر انتخابات الکترونیک دو انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران و انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سرو گردن ایران آغاز شد و به ترتیب یک و دو روز متوالی ادامه یافت میزان مشارکت انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران 94 نفر (76.6%) بود و میزان مشارکت انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سرو گردن ایران تا این زمان 229 نفر (64.5%) می باشد که تا پایان امروز به درخواست کمیته انتخابات این انجمن به منظور دستیابی به مشارکت حداکثری اعضاء ادامه خواهد یافت. 
رو نمایی از نتایج انتخابات های الکترونیک مشروح در فوق با زمان بندی ذیل روز شنبه 4 آذر ماه 96 در دفتر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی واقع در طبقه 7 بلوک C وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حضور اعضاء محترم کمیته انتخابات و نمایندگان ایشان به انجام خواهد رسید.
انجمن علمی نوروژنتیک ایران: ساعت 10 صبح 
انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران: ساعت 10:20 صبح 
انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سرو گردن ایران: ساعت 10:40صبح

بدیهی است نتایج رونمایی شده پس از بررسی و تأیید کمیسیون انجمن های علمی نافذ خواهند بود. 
تاریخ خبر: 1396/09/03
کلمات کلیدی: رونمایی,نتایج,انتخابات,الکترونیک

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: