عبور از مرز مشارکت 50% در انتخابات الکترونیک انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید ایران
به گزارش کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران در ساعت 16:45با ثبت 136 رای، مشارکت اعضاء محترم این انجمن از مرز 50% عبور کرد.
به گزارش کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی در انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران پس از دو روز تمدید، روز سوم در ساعت 16:45 با ثبت 136 رای، مشارکت اعضاء محترم این انجمن از مرز 50% عبور کرد. 
لازم به ذکر است این انتخابات  تا ساعت 23:45 دقیقه به منظور مشارکت حداکثری اعضاء این انجمن ادامه خواهد داشت و پس از پایان مدت زمان قانونی اخذ رای نتایج در دفتر کمیسیون انجمن های علمی واقع در وزارت بهداشت با حضور کمیته انتخابات و نمایندگان ایشان رونمایی خواهد شد. قابل ذکر است که نتایج پس از تایید کمیسیون نافد خواهد بود.
تاریخ خبر: 1397/02/07
کلمات کلیدی: عبور,از,مرز,مشارکت,50%

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: