عبور از مرز مشاركت 50% حدنصاب انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس جامعه علمي پزشكان متخصص ایران
به گزارش کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس جامعه علمي پزشكان متخصص ایران در ساعت 17:01با ثبت 228 رای، مشارکت اعضاء محترم این انجمن از مرز 50% عبور کرد.
به گزارش کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی در انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس جامعه علمي پزشكان متخصص ایران پس از دوروز تمدید، روز پنجم در ساعت 17:01 با ثبت 228 رای، مشارکت اعضاء محترم این انجمن از مرز 50% عبور کرد. 
لازم به ذکر است این انتخابات  تا ساعت 23:45 دقیقه سه شنبه 25 اردیبهشت ماه 97 به منظور مشارکت حداکثری اعضاء این انجمن ادامه خواهد داشت و پس از پایان مدت زمان قانونی اخذ رای نتایج در دفتر کمیسیون انجمن های علمی واقع در وزارت بهداشت با حضور کمیته انتخابات و نمایندگان ایشان رونمایی خواهد شد. قابل ذکر است که نتایج پس از تایید کمیسیون نافذ خواهد بود.
تاریخ خبر: 1397/02/25
کلمات کلیدی: عبور,از,حدنصاب

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: