:: منوی سایت
انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران
انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: سید علیرضا مرندی
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 46
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1715026
بازدید این صفحه در سال جاری: 736
بازدید این صفحه در ماه جاری: 220
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 52
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1149
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمدعلی نیلفروشان
محمدعلی نیلفروشان
عضو علی البدل

سید علیرضا مرندی
سید علیرضا مرندی
رئیس

محمود راوری
محمود راوری
عضو علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمود راوریکودکاندانشکده علوم پزشکی ساوه
ساسان ساکتاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نسرین بنائی جهرمیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مهرناز غنی زادهپرستاریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
یاسمن حسینی معصومبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
نفیسه گودرزی زادهعلوم تغذیهدانشگاه های خارج از کشور
احمد رضا فرسارکودکاندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شهربانو نخعیگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
حامد محمودزادهعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اهواز
فاطمه احمديانعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
معصومه بيك ورديعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
زینب حیدریبهداشت باروریدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رضا قاسمیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
حمیده حلم زادهعلوم تغذیهدانشگاه آزاد اسلامی
منصور بهرامیکودکاندانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن