:: منوی سایت
انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران
انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: سید علیرضا مرندی
تاریخ تاسیس: -
تعداد اعضای ثبت نام شده: 44
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1461458
بازدید این صفحه در سال جاری: 136
بازدید این صفحه در ماه جاری: 2
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 16
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1149
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
حامد شفق
حامد شفق
بازرس علی البدل

احمد رضا فرسار
احمد رضا فرسار
خزانه دار

کتایون خاتمی قزوینی
کتایون خاتمی قزوینی
عضو علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
زهرا مقصودیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمود راوریکودکاندانشکده علوم پزشکی ساوه
فرخنده مهریپرستاری سلامت جامعهدانشگاه علوم پزشکی ایران
حمیده حلم زادهعلوم تغذیهدانشگاه آزاد اسلامی
یاسمن حسینی معصومبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
زهره اباذرفردعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
ساسان ساکتاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رضا قاسمیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
نسرین بنائی جهرمیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
صدیقه پاشاپورماماییدانشگاه علوم پزشکی مازندران
رامین تقی زادهعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی ایران
منصور بهرامیکودکاندانشگاه علوم پزشکی تهران
شهربانو نخعیگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
معصومه بيك ورديعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نرگس خبازیانعلوم تغذیهمعاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی
+لیست کامل اعضای انجمن