:: منوی سایت
انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران
انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: سید علیرضا مرندی
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 46
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1643602
بازدید این صفحه در سال جاری: 499
بازدید این صفحه در ماه جاری: 230
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 76
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1149
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
کتایون خاتمی قزوینی
کتایون خاتمی قزوینی
عضو علی البدل

سید علیرضا مرندی
سید علیرضا مرندی
رئیس

غلامرضا خاتمی قزوینی
غلامرضا خاتمی قزوینی
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
حمیده حلم زادهعلوم تغذیهدانشگاه آزاد اسلامی
فاطمه فرهمندآموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهره اباذرفردعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمود راوریکودکاندانشکده علوم پزشکی ساوه
رامین تقی زادهعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی ایران
احمد رضا فرسارکودکاندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فرخنده مهریپرستاری سلامت جامعهدانشگاه علوم پزشکی ایران
نسرین بنائی جهرمیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
حامد محمودزادهعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اهواز
رضا قاسمیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مهرناز غنی زادهپرستاریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
صدیقه پاشاپورماماییدانشگاه علوم پزشکی مازندران
شهربانو نخعیگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا مقصودیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
یاسمن حسینی معصومبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن