:: منوی سایت
انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران
انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: سید علیرضا مرندی
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 46
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1799138
بازدید این صفحه در سال جاری: 101
بازدید این صفحه در ماه جاری: 13
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 3
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1149
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمود راوری
محمود راوری
عضو علی البدل

فاطمه فرهمند
فاطمه فرهمند
دبیر

محمدعلی نیلفروشان
محمدعلی نیلفروشان
عضو علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
کمال رمضانیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نرگس خبازیانعلوم تغذیهمعاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی
صدیقه پاشاپورماماییدانشگاه علوم پزشکی مازندران
مهرناز غنی زادهپرستاریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رامین تقی زادهعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی ایران
زهرا مقصودیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ساسان ساکتاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حامد محمودزادهعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اهواز
شهربانو نخعیگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهره اباذرفردعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
نسرین بنائی جهرمیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
رضا قاسمیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
منصور بهرامیکودکاندانشگاه علوم پزشکی تهران
حمیده حلم زادهعلوم تغذیهدانشگاه آزاد اسلامی
نفیسه گودرزی زادهعلوم تغذیهدانشگاه های خارج از کشور
+لیست کامل اعضای انجمن