:: منوی سایت
انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: بهزاد پوپک
تاریخ تاسیس: 1381
تعداد اعضای ثبت نام شده: 1077
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 910111
بازدید این صفحه در سال جاری: 732
بازدید این صفحه در ماه جاری: 139
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 42
بازدید این صفحه در روز جاری: 5
HyperLink
 
 
1075
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
بخشعلی محمدی جوبني
بخشعلی محمدی جوبني
بازرس علی البدل

محمد رضا بختیاري
محمد رضا بختیاري
نایب رئیس

سید محمد حسن هاشمی مدني
سید محمد حسن هاشمی مدني
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
لاله شرزه ایعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
سیلویا سوکیازيانعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
علی شهرستانیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
رضا گلستانیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مجتبی شرفی تفرشي مقدمعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهرداد حاجی لوئيعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد رضا پهلوان زادهعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
احمد عبداللهی قميعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
بهزاد آهوپایعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سودابه حسینيعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سید رامین خادمیانعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
صدیقه پاک نیتعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد حسین پاسالارعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
اسکندر زیناليعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمد حسین سجودی مقدم لنگروديعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن