:: منوی سایت
انجمن علمی زیست مواد دندانی ایران
انجمن علمی زیست مواد دندانی ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: فرهاد شفیعی
تاریخ تاسیس: /08/
تعداد اعضای ثبت نام شده: 28
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1799606
بازدید این صفحه در سال جاری: 771
بازدید این صفحه در ماه جاری: 111
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 22
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1164
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
سیما شهابی
سیما شهابی
خزانه دار

تبسم هوشمند
تبسم هوشمند
نایب رئیس

فرهاد شفیعی
فرهاد شفیعی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
راضیه کوهکندندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
سارا نظريدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تبسم هوشمندمواد دندانیدانشگاه های خارج از کشور
هانیه نوجه دهیانمواد دندانیدانشگاه‌های وزارت علوم
سولماز اسكندريونمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سیما شهابیمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مرجان مهرآوراندندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علی داودیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
طاهره سادات جعفرزاده کاشیمواد دندانیدانشگاه های خارج از کشور
سید مصطفی فاطمیمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا ابریشمچیانمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
منيژه محمديانمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا آقامحمدیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کیانا کیاکجوریدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فهیمه طباطباییمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن