:: منوی سایت
انجمن علمی زیست مواد دندانی ایران
انجمن علمی زیست مواد دندانی ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: فرهاد شفیعی
تاریخ تاسیس: /08/
تعداد اعضای ثبت نام شده: 28
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1634524
بازدید این صفحه در سال جاری: 429
بازدید این صفحه در ماه جاری: 86
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 29
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1164
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
تبسم هوشمند
تبسم هوشمند
نایب رئیس

سیما شهابی
سیما شهابی
خزانه دار

فرهاد شفیعی
فرهاد شفیعی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
یاشار رضاعیمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
رضا مسائلیمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مرجان مهرآوراندندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عطيه سادات هاشميان هرنديدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علی داودیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ستوده دواییدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مرجان بهروزی بخشمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فاطمه رزازپوردندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا آقامحمدیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علیرضا ابریشمچیانمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
کیانا کیاکجوریدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سید مصطفی فاطمیمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
هانیه نوجه دهیانمواد دندانیدانشگاه‌های وزارت علوم
طاهره سادات جعفرزاده کاشیمواد دندانیدانشگاه های خارج از کشور
سولماز اسكندريونمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن