:: منوی سایت
انجمن علمی زیست مواد دندانی ایران
انجمن علمی زیست مواد دندانی ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: فرهاد شفیعی
تاریخ تاسیس: /08/
تعداد اعضای ثبت نام شده: 28
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2359210
بازدید این صفحه در سال جاری: 1223
بازدید این صفحه در ماه جاری: 76
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 19
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1164
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
فرهاد شفیعی
فرهاد شفیعی
رئیس

تبسم هوشمند
تبسم هوشمند
نایب رئیس

سیما شهابی
سیما شهابی
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سارا نظريدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اردوان پرهيزكاردندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ستوده دواییدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا آقامحمدیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رضا مسائلیمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
طاهره سادات جعفرزاده کاشیمواد دندانیدانشگاه های خارج از کشور
راضیه کوهکنمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
هانیه نوجه دهیانمواد دندانیدانشگاه‌های وزارت علوم
پریسا امجدیدندانپزشکیدانشگاه شاهد
یاشار رضاعیمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهرسیما قوامی لاهیجیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سیما شهابیمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مرجان مهرآوراندندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
زهرا نمازیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
عطيه سادات هاشميان هرنديدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن