:: منوی سایت
انجمن علمی زیست مواد دندانی ایران
انجمن علمی زیست مواد دندانی ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: فرهاد شفیعی
تاریخ تاسیس: /08/
تعداد اعضای ثبت نام شده: 28
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1522091
بازدید این صفحه در سال جاری: 256
بازدید این صفحه در ماه جاری: 1
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 24
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1164
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
سیما شهابی
سیما شهابی
خزانه دار

فرهاد شفیعی
فرهاد شفیعی
رئیس

تبسم هوشمند
تبسم هوشمند
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
ستوده دواییدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
اردوان پرهيزكاردندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زهرا آقامحمدیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رضا مسائلیمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مرجان مهرآوراندندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سید مصطفی فاطمیمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا نمازیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
تبسم هوشمندمواد دندانیدانشگاه های خارج از کشور
یاشار رضاعیمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
طاهره سادات جعفرزاده کاشیمواد دندانیدانشگاه های خارج از کشور
علی داودیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
راضیه کوهکندندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مرجان بهروزی بخشمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی ایران
علیرضا ابریشمچیانمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
منيژه محمديانمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن