:: منوی سایت
انجمن علمی زیست مواد دندانی ایران
انجمن علمی زیست مواد دندانی ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: فرهاد شفیعی
تاریخ تاسیس: /08/
تعداد اعضای ثبت نام شده: 28
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1195126
بازدید این صفحه در سال جاری: 670
بازدید این صفحه در ماه جاری: 6
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 22
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1164
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
تبسم هوشمند
تبسم هوشمند
نایب رئیس

فرهاد شفیعی
فرهاد شفیعی
رئیس

سیما شهابی
سیما شهابی
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سیما شهابیمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فهیمه طباطباییمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ستوده دواییدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا آقامحمدیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهرسیما قوامی لاهیجیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
یاشار رضاعیمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
راضیه کوهکندندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
کیانا کیاکجوریدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علی داودیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
پریسا امجدیدندانپزشکیدانشگاه شاهد
سولماز اسكندريونمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
منيژه محمديانمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فاطمه رزازپوردندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مرجان مهرآوراندندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تبسم هوشمندمواد دندانیدانشگاه های خارج از کشور
+لیست کامل اعضای انجمن