:: منوی سایت
انجمن علمی زیست مواد دندانی ایران
انجمن علمی زیست مواد دندانی ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: فرهاد شفیعی
تاریخ تاسیس: /08/
تعداد اعضای ثبت نام شده: 28
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2041904
بازدید این صفحه در سال جاری: 1068
بازدید این صفحه در ماه جاری: 107
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 25
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1164
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
سیما شهابی
سیما شهابی
خزانه دار

تبسم هوشمند
تبسم هوشمند
نایب رئیس

فرهاد شفیعی
فرهاد شفیعی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
زهرا آقامحمدیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سیما شهابیمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی ایران
پریسا امجدیدندانپزشکیدانشگاه شاهد
سید مصطفی فاطمیمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فاطمه رزازپوردندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
راضیه کوهکندندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
علیرضا ابریشمچیانمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
کیانا کیاکجوریدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زهرا نمازیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
تبسم هوشمندمواد دندانیدانشگاه های خارج از کشور
مرجان مهرآوراندندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منيژه محمديانمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علی داودیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
رضا مسائلیمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهرسیما قوامی لاهیجیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن