:: منوی سایت
انجمن علمی زیست مواد دندانی ایران
انجمن علمی زیست مواد دندانی ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: فرهاد شفیعی
تاریخ تاسیس: /08/
تعداد اعضای ثبت نام شده: 28
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 750606
بازدید این صفحه در سال جاری: 229
بازدید این صفحه در ماه جاری: 72
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 17
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1164
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
سیما شهابی
سیما شهابی
خزانه دار

تبسم هوشمند
تبسم هوشمند
نایب رئیس

فرهاد شفیعی
فرهاد شفیعی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
علیرضا ابریشمچیانمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سید مصطفی فاطمیمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
رضا مسائلیمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
تبسم هوشمندمواد دندانیدانشگاه های خارج از کشور
عطيه سادات هاشميان هرنديدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سولماز اسكندريونمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سارا نظريدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فاطمه رزازپوردندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
کیانا کیاکجوریدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مرجان بهروزی بخشمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی ایران
پیمان کیهان ورنانوتکنولوژی پزشکی (نانوفناوری پزشکی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
سیما شهابیمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهرسیما قوامی لاهیجیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فهیمه طباطباییمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا نمازیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن