:: منوی سایت
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: دکتر علیرضا مصداقی نیا
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 317
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2041785
بازدید این صفحه در سال جاری: 1436
بازدید این صفحه در ماه جاری: 249
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 96
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1084
:: معرفی انجمن علمی بهداشت محیط ایر ان
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمد رضا سمائی
محمد رضا سمائی
عضو هیأت مدیره

سیمین ناصری
سیمین ناصری
نایب رئیس

منصوره دهقانی
منصوره دهقانی
بازرس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محبوبه فرسیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی بیرجند
هانی آنستهمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی یزد
متیره طرلانی آذرمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی همدان
سمیه موسوی ندوشنمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی یزد
حسن اسماعیلیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی مازندران
حامد کاظمیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
زینب جعفری مطلقمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
محمد میریمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی یزد
فاطمه سادات ارغوانمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی بیرجند
منیره عطاییمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
الهام فیض آبادیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
فرشید سلیمانیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی بوشهر
راضیه خاموطیانمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی همدان
حسین ارفعی نیامهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد ماروسیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن