:: منوی سایت
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: دکتر علیرضا مصداقی نیا
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 167
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1461342
بازدید این صفحه در سال جاری: 199
بازدید این صفحه در ماه جاری: 2
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 14
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1084
:: معرفی انجمن علمی بهداشت محیط ایر ان
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
منصوره دهقانی
منصوره دهقانی
بازرس

محمدعلی ززولی
محمدعلی ززولی
خزانه دار

نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد
نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد
عضو علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
الهام برزگری خانقاهمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی یزد
رقیه عباسیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی البرز
مسلم تازیکمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
اسرافیل عسگریمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمود علی محمدیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علیرضا مصداقی نیامهندسی بهداشت محیطدانشگاه های خارج از کشور
زهره اکبری جونوشمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
عطیه رجبی متینمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سعید حسینیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی کرمان
صبا مجیدیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی همدان
مهدیه اکبریمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی البرز
بهناز لوک زادهمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی یزد
مهدیه نادرزادهمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
فریما امامی دوستمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی البرز
احسان قره چاهیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن