:: منوی سایت
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: دکتر علیرضا مصداقی نیا
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 317
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2359132
بازدید این صفحه در سال جاری: 1759
بازدید این صفحه در ماه جاری: 142
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 33
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1084
:: معرفی انجمن علمی بهداشت محیط ایر ان
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
حسینعلی اصغرنیا
حسینعلی اصغرنیا
عضو علی البدل

دکتر محمد حسینی
دکتر محمد حسینی
دبیر

مهدی مختاری
مهدی مختاری
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
آرزو محمدی نافچیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شهر کرد
بهناز لوک زادهمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی یزد
بهروز کریمیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا پیکارپرسانمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
عاطفه یوسفیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی یزد
مجید محمدیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی کاشان
محمد صادق نیکمنشمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی مازندران
وحیده عصاریبهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی سمنان
صبا مجیدیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی همدان
فرشته مولویمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی همدان
سیده مریم داودیبهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی بیرجند
الهام برزگری خانقاهمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی یزد
پریسا حاجی محمدلومهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
قدیر عبدالرحیمیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
نرجس رستمانیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی کاشان
+لیست کامل اعضای انجمن