:: منوی سایت
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: دکتر علیرضا مصداقی نیا
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 317
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1643607
بازدید این صفحه در سال جاری: 509
بازدید این صفحه در ماه جاری: 99
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 19
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1084
:: معرفی انجمن علمی بهداشت محیط ایر ان
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
منصوره دهقانی
منصوره دهقانی
بازرس

دکتر علیرضا مصداقی نیا
دکتر علیرضا مصداقی نیا
رئیس

سیمین ناصری
سیمین ناصری
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فریبا میرزائی نیامهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی کرمان
سارا همتیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شهر کرد
محمدعلی ززولیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
علی اصغر نجف پورمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
فهیمه طهماسبی عملهمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شیراز
نادر تقی پورمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تبریز
مرضیه سبیلیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی ایران
حمیدرضا کریمی ثانیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی سمنان
محمدامین میرنسبمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شیراز
فاطمه رضوانیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی سبزوار
سیمین ناصریمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
نادر یوسفیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
حاتم گودینیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی البرز
مرتضی خدادادی سلوطمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی مازندران
زینب سادات سعادتی نوش آبادیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی کاشان
+لیست کامل اعضای انجمن