:: منوی سایت
انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران
انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: دکتر رضا ملک زاده
تاریخ تاسیس: 1371
تعداد اعضای ثبت نام شده: 297
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2634487
بازدید این صفحه در سال جاری: 341
بازدید این صفحه در ماه جاری: 6
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 40
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1021
:: تاريخچه انجمن متخصصين گوارش و کبد ايران
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
دکتر رضا ملک زاده
دکتر رضا ملک زاده
رئیس

دکتر شاهین مرآت
دکتر شاهین مرآت
عضو هیأت مدیره

دکتر اکرم پورشمس
دکتر اکرم پورشمس
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مهدی مشهدیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سید مرتضی هاشمیگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
مریم جامه شورانیگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی مولویگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پژمان ملاخلیلیگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مصیب مرادنیانیگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
احمد حرمتيگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی قم
احمد نژادی سلامیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
بهنام لولوییبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
وجیهه مدرسی سریزدیگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
علی اکبر خالصیگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
رامک قوامگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
لادن گشایشیگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
سید ابراهیم موسوی جهان آبادگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
حسين نوبختگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی سمنان
+لیست کامل اعضای انجمن