:: منوی سایت
انجمن علمی جراحان مفصل ران
انجمن علمی جراحان مفصل ران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: منوچهر وحید فرهمندی
تاریخ تاسیس: 1381
تعداد اعضای ثبت نام شده: 24
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1935330
بازدید این صفحه در سال جاری: 270
بازدید این صفحه در ماه جاری: 17
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 7
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1155
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
بابک سیاوشی
بابک سیاوشی
عضو هیأت مدیره

داریوش گوران سوادکوهی
داریوش گوران سوادکوهی
دبیر

فرامرز قیاقی
فرامرز قیاقی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
امید شاهپریجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی مشهد
عادل بنیادیجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی تبریز
داریوش گوران سوادکوهیجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
کوروش آرامیجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مسعود نوروزیجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
منوچهر وحید فرهمندیجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد طالبیانجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
فضعلی عشایریجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
سید حسین شفیعیجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
سید محمد جزایریجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ابراهیم عرب پناهانجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهدى خزاعىجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
افشین طاهری اعظمجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
مصطفی شاهرضاییجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
کریم خامنهجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن