:: منوی سایت
انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمد وجگانی
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 147
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2468237
بازدید این صفحه در سال جاری: 11
بازدید این صفحه در ماه جاری: 11
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 4
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1082
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمد حسین نیکنام
محمد حسین نیکنام
نایب رئیس

محمد وجگانی
محمد وجگانی
رئیس

مهرناز مصداقی
مهرناز مصداقی
دبیر
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
کاظم احمدیایمنی شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
فرناز صدقی گمچیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
علی خدادادیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا زمانیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
سیده عذرا شمس دینایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرتضی حسین زادهایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
پروانه فرزانهایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
نعمت اله خوانساریعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
افرا خسرویایمنی شناسیدانشگاه های خارج از کشور
مجید تبیانیانایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
پرویز کوخاییایمنی شناسیدانشگاه های خارج از کشور
بهزاد برادرانایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
نصراله عرفانیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
قاسم قلم فرساایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
لادن لنگرودیایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
+لیست کامل اعضای انجمن