:: منوی سایت
انجمن علمی میکروبشناسی ایران
انجمن علمی میکروبشناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمد مهدی فیض آبادی
تاریخ تاسیس: /06/
تعداد اعضای ثبت نام شده: 17
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2041798
بازدید این صفحه در سال جاری: 603
بازدید این صفحه در ماه جاری: 58
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 12
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1078
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
حسن شجاعی
حسن شجاعی
عضو هیأت مدیره

محمد مهدی فیض آبادی
محمد مهدی فیض آبادی
رئیس

عباسعلی ایمانی فولادی
عباسعلی ایمانی فولادی
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
پرویز اولیاءمیکروب شناسی پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
سید داور سیادتمیکروب شناسی پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
محمد مهدی فیض آبادیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
محمد تقی اخیمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
عباسعلی ایمانی فولادیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
پروین حیدریهمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی البرز
رسول یوسفی مشعوفمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی همدان
محسن ارزنلومیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
مسعود حق خواهمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
رامین عبیریمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
پژواک خاکیمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
حسن شجاعیمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
ناصر بادامیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
معین ییلاق بیگیمیکروب شناسیدانشگاه علوم پزشکی قزوین
مريم پورحاجي باقرمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن