:: منوی سایت
انجمن علمی مامایی ایران
انجمن علمی مامایی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: ناهید خداکرمی
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 1069
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2634500
بازدید این صفحه در سال جاری: 420
بازدید این صفحه در ماه جاری: 4
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 40
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1071
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
ناهید خداکرمی
ناهید خداکرمی
رئیس

ماریا صادقی
ماریا صادقی
نایب رئیس

فاطمه چهاردهی سیرتی
فاطمه چهاردهی سیرتی
بازرس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سیما ساقیماماییدانشگاه علوم پزشکی تبریز
راهله طغیانیماماییدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سمانه شجاع بهارماماییدانشگاه علوم پزشکی مشهد
مهسا جارچيماماییدانشگاه آزاد اسلامی
بیتا بیگیماماییدانشگاه علوم پزشکی همدان
مینوش بختیاریماماییدانشگاه علوم پزشکی اهواز
فاطمه شجاعی محلاتیماماییدانشگاه علوم پزشکی ایران
سعیده غفاریماماییدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
lمریم مژگین بیغم سوهانکیماماییدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سیده زهره بنوفاطمهماماییدانشگاه علوم پزشکی تبریز
سیده راضیه دریاباریماماییدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حدیثه السادات نبویماماییدانشگاه علوم پزشکی بابل
محبوبه کدخداییماماییدانشگاه علوم پزشکی اهواز
نرجس صادق بختیاریماماییدانشگاه آزاد اسلامی
نجمه ملكشاهيماماییدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
+لیست کامل اعضای انجمن