:: منوی سایت
انجمن علمی نورومتابولیک ایران
انجمن علمی نورومتابولیک ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: پروانه کریم زاده
تاریخ تاسیس: 1394
تعداد اعضای ثبت نام شده: 32
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1522104
بازدید این صفحه در سال جاری: 158
بازدید این صفحه در ماه جاری: 2
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 12
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1183
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
پروانه کریم زاده
پروانه کریم زاده
رئیس

اریا ستوده
اریا ستوده
خزانه دار

محمودرضا اشرفی
محمودرضا اشرفی
دبیر
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
ساسان ساکتاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اریا ستودهغدد درون ریز و متابولیسم کودکاندانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا رضاییاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
عبدالعظیم نجاتی زادهژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دانشگاه های خارج از کشور
علیرضا توسلیاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
پروانه کریم زادهاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
راضیه فلاحاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهدی وفادارغدد درون ریز و متابولیسم کودکاندانشگاه علوم پزشکی قم
مهران بیرقی طوسیاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی مشهد
بهشته النگعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فاطمه طباطباییغدد درون ریز و متابولیسم کودکاندانشگاه علوم پزشکی ایران
یلدا نیلی پورژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
نرجس جعفریاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فرزاد احمدآبادیاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بیتا شالبافانبیماریهای مغزو اعصابدانشگاه علوم پزشکی اهواز
+لیست کامل اعضای انجمن