:: منوی سایت
انجمن علمی بهداشت کار ایران
انجمن علمی بهداشت کار ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: فریده گل بابائی
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 19
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1074388
بازدید این صفحه در سال جاری: 247
بازدید این صفحه در ماه جاری: 6
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 10
بازدید این صفحه در روز جاری: 5
HyperLink
 
 
1061
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
پروین نصیری
پروین نصیری
نایب رئیس

فریده گل بابائی
فریده گل بابائی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمد حسین محمد قیماسیمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
امین اله رزم آرای رودیمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه آزاد اسلامی
مهدی جهانگیریمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی تهران
عطیه میرمحمدصادقمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حبیب اله دهقانمهندسی بهداشت حرفه ایدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه سیفیمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمدرضا منظم اسمعیل پورمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه های خارج از کشور
مسعود ریسمانچیانمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی تهران
علی کریمیمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی تهران
پروین نصیریمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه های خارج از کشور
میرغنی سیدصومعهمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه آزاد اسلامی
مه سیما احمدپورمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه آزاد اسلامی
سمیه فرهنگ دهقانمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
جبرائیل نسل سراجیمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی تهران
ایرج محمدفاممهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه آزاد اسلامی
+لیست کامل اعضای انجمن