:: منوی سایت
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: فاطمه مشهدی عباس
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 74
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1799129
بازدید این صفحه در سال جاری: 553
بازدید این صفحه در ماه جاری: 97
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 22
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1135
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مژگان قاضى
مژگان قاضى
خزانه دار

فاطمه مشهدی عباس
فاطمه مشهدی عباس
رئیس

دنیا صدری
دنیا صدری
دبیر
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سارا امان پورآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شیراز
جهانشاه صالحی نژاد چایجانیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی مشهد
دنیا صدریآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
جهانفر جهانبانیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مریم جعفریآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سمیرا درخشانآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
علی لطفیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
صديقه خيرانديشآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
منیر مرادزاده خیاویآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عاطفه هاشمیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی همدان
مریم جولهرآسیب شناسی فک وصورتمعاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی
ندا كردوني خوزستانيآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
سیده معصومه میرکشاورزآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
غلامرضا جهانشاهیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
پریسا کردونی خوزستانیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن