:: منوی سایت
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: فاطمه مشهدی عباس
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 74
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1799546
بازدید این صفحه در سال جاری: 75
بازدید این صفحه در ماه جاری: 17
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 5
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1135
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
فاطمه مشهدی عباس
فاطمه مشهدی عباس
رئیس

سودابه سرگلزائی
سودابه سرگلزائی
عضو هیأت مدیره

آرش خالقجو
آرش خالقجو
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
ندا كردوني خوزستانيآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
شیرین فتاحیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تبریز
ارغوان اعتباریانآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
مائده قربان پورآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
گیتا رضوانیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
ساره فرهادیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مریم زمان زادهآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی مشهد
روشنک منشی زادهآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم جعفریآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سیده معصومه میرکشاورزآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
امیرعلا اغبالیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نصرت الله عشقیارآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
وحید اسماعیلیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
ندا کارگهیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
صدیقه زرمهیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی یزد
+لیست کامل اعضای انجمن