:: منوی سایت
انجمن علمی اپتومتری ایران
انجمن علمی اپتومتری ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: علی میرزاجانی
تاریخ تاسیس: 1381
تعداد اعضای ثبت نام شده: 532
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2723811
بازدید این صفحه در سال جاری: 765
بازدید این صفحه در ماه جاری: 46
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 58
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1055
:: انجمن علمی اپتومتری ایران
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
ناصر صادقپور مرادی
ناصر صادقپور مرادی
خزانه دار

ابراهیم جعفرزاده پور
ابراهیم جعفرزاده پور
نایب رئیس

علی میرزاجانی
علی میرزاجانی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فرشته باغیشنیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
بهجت سادات سعادتبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتضی غفاریان خیاطیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رامین صامتبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
طيبه قيصري عليشاهيبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
مهران صواب دوستبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ناصر باسیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زهراسادات موسویبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
رضا سلطانیان فردبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عنایت اله اسروشبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
اکرم منصوریبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
حسین رضاپوربینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتضی عادلیانبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
اطهر زارعیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهسا فرامرزیانبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
+لیست کامل اعضای انجمن