:: منوی سایت
انجمن علمی اپتومتری ایران
انجمن علمی اپتومتری ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: دکتر علی میرزاجانی
تاریخ تاسیس: 1381
تعداد اعضای ثبت نام شده: 32
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 369794
بازدید این صفحه در سال جاری: 705
بازدید این صفحه در ماه جاری: 137
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 19
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1055
:: انجمن علمی اپتومتری ایران
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
دکتر علی میرزاجانی
دکتر علی میرزاجانی
رئیس

ناصر صادقپور مرادی
ناصر صادقپور مرادی
خزانه دار

علی اکبر شفیعی
علی اکبر شفیعی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
علیرضا جعفریبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
الهام انتصاريبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
سانیا شجاعیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علی سیفیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بیژن آزاد میرنیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
جواد فیض آبادی فراهانیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مه لقا ساسانیانبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ناصر صادقپور مرادیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حمیدرضا پور مقدم آستانهبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
علی اکبر شفیعیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
طیبه دوابیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
وحید خورسند ثابتبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مریم ناصر پیر سراییبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدرضا محمدعلیهابینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
افشار حمیدنژادبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن