:: منوی سایت
انجمن علمی ارتودنیستهای ایران
انجمن علمی ارتودنیستهای ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: مهدی عرق بیدی کاشانی
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 7
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1567458
بازدید این صفحه در سال جاری: 142
بازدید این صفحه در ماه جاری: 34
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 11
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1097
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مهدی عرق بیدی کاشانی
مهدی عرق بیدی کاشانی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمد سیفارتودانتیکسدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
هوشنگ امامي قهفرخيارتودانتیکسدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
طاهره حسين زاده نيكارتودانتیکسدانشگاه علوم پزشکی تهران
خدیجه میناارتودانتیکسدانشگاه علوم پزشکی شیراز
فتانه علوي طباطباييارتودانتیکسدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهدی عرق بیدی کاشانیارتودانتیکسدانشگاه شاهد
سيد فرزين هرويارتودانتیکسدانشگاه علوم پزشکی مشهد
+لیست کامل اعضای انجمن