انجمن علمی متخصصین غدد درون ریز ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1373

آدرس انجمن: ولنجک- خیابان پروانه- جنب بیمارستان طالقانی- پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم

تلفن انجمن: 02122409309

نمابر (Fax) انجمن: 02122402463

سایت انجمن: http://www.iranendocrine.org//

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 152 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 549 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 فرهاد حسین پناهعضو هیأت مدیره 1398/07/21
2 مجید ولی زادهعضو هیأت مدیره 1398/07/21
3 ساسان عباسی شرقیعضو هیأت مدیره 1398/07/21
4 فریدون عزیزیرئیس 1398/07/25
5 باقر اردشیر لاریجانینایب رئیس 1398/07/25
6 محمدابراهیم خمسهدبیر 1398/07/25
7 فاطمه اصفهانیانعضو علی البدل 1398/07/25
8 مجید رمضانیعضو علی البدل 1398/07/25
9 جواد بهجتی اردکانیبازرس 1398/07/25
10 هنگامه عبدی گورابیبازرس علی البدل 1398/07/25
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی متخصصین غدد درون ریز ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی متخصصین غدد درون ریز ایران


1398/06/30

تاریخ آغاز: 1398/06/30

1398/06/30

تاریخ پایان: 1398/06/30


140

تعداد اعضا: 140

86

تعداد آرا: 86


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
2 15155دندانپزشكی (بهداشتكار)دکترای تخصصی (PhD)Dentistry (hygienist)
3 17355طب هوا و فضا و زیر سطحیدکترای تخصصی (PhD)Aerospace medicine and subsurface
4 18415بهداشت مادر و كودكدکترای تخصصی (PhD)Maternal and Child Health
5 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
6 1910آمار زیستیدکترای تخصصی (PhD)Biostatistics
7 1911آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health education and promotion
8 1912انگل شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)انگل شناسی پزشكی
9 19129آموزش بهداشتدکترای تخصصی (PhD)Health Education
10 1913ایمنی شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ایمنی شناسی پزشكی
11 19130ماماییدکترای تخصصی (PhD)Midwifery
12 1914بافت شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)بافت شناسی پزشكی
13 19155میكروبشناسی (دكترای باكتری شناسی)دکترای تخصصی (PhD)Microbiology (PhD in Bacteriology)
14 1916مهندسی بهداشت محیطدکترای تخصصی (PhD)Environmental Health Engineering
15 1917مهندسی بهداشت حرفه ایدکترای تخصصی (PhD)Occupational Health Engineering
16 1918بیوشیمی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Biochemistry
17 1919حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلیندکترای تخصصی (PhD)Medical Entomology and Vector Control
18 1920پرستاریدکترای تخصصی (PhD)Nursing
19 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
20 1922ژنتیك انسانی (ژنتیك پزشكی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
21 1923علوم تشریحی (آناتومی)دکترای تخصصی (PhD)Anatomy (anatomy)
22 1924فارماكولوژیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacology
23 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
24 1926مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management
25 1927فیزیوتراپیدکترای تخصصی (PhD)Physiotherapy
26 1929فرآورده های بیولوژیكدکترای تخصصی (PhD)Biological Products
27 1930فیزیك پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical Physics
28 1931قارچ شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)قارچ شناسی پزشكی
29 1932مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانیدکترای تخصصی (PhD)Healthcare Information Management
30 19325مدیریت اطلاعات سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Information Management
31 1933ویروس شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ویروس شناسی پزشكی
32 1934بیولوژی تولید مثلدکترای تخصصی (PhD)Biology of Reproduction
33 1935بهداشت باروریدکترای تخصصی (PhD)Reproductive health
34 1936مددكاری اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Social Work
35 19375خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خوندکترای تخصصی (PhD)خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون
36 1938اپیدمیولوژیدکترای تخصصی (PhD)Epidemiology
37 1939علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشتدکترای تخصصی (PhD)علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشت
38 1941علوم اعصابدکترای تخصصی (PhD)Neuroscience
39 1942زیست فناوری پزشكی (بیوتكنولوژی پزشكی)دکترای تخصصی (PhD)Medical Biotechnology
40 1943گفتار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Speech Therapy
41 1944اعضای مصنوعیدکترای تخصصی (PhD)Artificial limbs
42 1945كار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Occupational therapy
43 1946شنوایی شناسیدکترای تخصصی (PhD)Audiology
44 1947اقتصاد سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Economics
45 1948پروتئومیكس كاربردیدکترای تخصصی (PhD)Pproteomics
46 1949اخلاق پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical ethics
47 1950پزشكی مولكولی (سلولی مولكولی)دکترای تخصصی (PhD)Molecular Medicine (Molecular Cell Biology)
48 1951مهندسی بافتدکترای تخصصی (PhD)Tissue Engineering
49 1952روانشناسی نظامیدکترای تخصصی (PhD)Military Psychology
50 1953طب سنتی ایرانیدکترای تخصصی (PhD)Iranian Traditional Medicine
51 1954مطالعات اعتیاددکترای تخصصی (PhD)Addiction Studies
52 1956آموزش پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical education
53 1957سیاست گذاری سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Policy
54 1958سالمند شناسیدکترای تخصصی (PhD)Elderly Science
55 1959انفورماتیك پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical Informatics
56 1960فیزیولوژی ورزشدکترای تخصصی (PhD)Exercise Physiology
57 1961سلامت در بلایا و فوریت هادکترای تخصصی (PhD)Health disasters and emergencies
58 1962توكسین های میكروبیدکترای تخصصی (PhD)Bacterial toxins
59 1963سلامت و رفاه اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Health and Social Welfare
60 1964مشاوره توانبخشیدکترای تخصصی (PhD)Rehabilitation Counseling
61 1968مواد دندانیدکترای تخصصی (PhD)Dental materials
62 1969سلامت دهان و دندانپزشكی اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Community Oral Health and Dentistry
63 1970فارماكوگنوزیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacognosy
64 1971فارماسیوتیكسدکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutics
65 1972داروسازی هسته ایدکترای تخصصی (PhD)Nuclear Pharmacy
66 1973شیمی داروییدکترای تخصصی (PhD)Medicinal Chemistry
67 1974زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)
68 1975سم شناسیدکترای تخصصی (PhD)Toxicology
69 1976اقتصاد و مدیریت دارودکترای تخصصی (PhD)Pharmaco-economics
70 1978كنترل دارودکترای تخصصی (PhD)Drug control
71 1979شیمی مواد خوراكی و آبشناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Food chemicals and medical hydrology
72 1980نانوفناوری پزشكیدکترای تخصصی (PhD)نانوفناوری پزشكی
73 19805نانوفناوری دارویی(نانوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutical Nanotechnology (Nano-pharmaceuticals)
74 1981زیست مواد داروییدکترای تخصصی (PhD)Bio-pharmaceuticals
75 1982میكروب شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical microbiology
76 1983تاریخ علوم پزشكیدکترای تخصصی (PhD)History of Medical Sciences
77 1984علوم سلولی كاربردیدکترای تخصصی (PhD)Applied Cell Sciences
78 1985مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management in Research and Technology
79 1986سیاستهای غذا و تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Food and Nutrition Policies
80 1994مهندسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Biomedical Engineering
81 19941مهندسی پزشكی _ رباتیك پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical Engineering - Medical Robotics
82 1736طب سالمندیتخصصGeriatric Medicnie
83 1810دندانپزشكی ترمیمیتخصصRestorative Dentistry
84 1811ارتودانتیكستخصصOrthodontics
85 1812اندودانتیكستخصصEndodontics
86 1813بیماریهای دهان و تشخیصتخصصOral Medicine
87 18135بیماریهای دهان وفك و صورتتخصصOromaxillofacial Dentistry
88 18145آسیب شناسی دهان و فك و صورتتخصصآسیب شناسی دهان و فك و صورت
89 1815پروتزهای دندانیتخصصProsthodontics
90 1816پریودانتیكستخصصPeriodontics
91 1817جراحی دهان و فك وصورتتخصصOral and Maxillofacial Surgery
92 1818دندانپزشكی كودكانتخصصPediatric Dentistry
93 18195رادیولوژی دهان و فك و صورتتخصصOral and Maxillofacial Radiology
94 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
95 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
96 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
97 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
98 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
99 1715پزشكی اجتماعیتخصصCommunity Medicine
100 1716پرتو درمانیتخصصRadiotherapy
101 1717پزشكی هسته ایتخصصNuclear medicine
102 17185طب فیزیكی و توانبخشیتخصصPhysical medicine and rehabilitation
103 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
104 1720جراحی كلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
105 1721جراحی مغزواعصابتخصصNeurosurgery
106 1722چشم پزشكیتخصصOphthalmology
107 1723آسیب شناسیتخصصPathology
108 1724رادیولوژیتخصصRadiology
109 1725روانپزشكیتخصصPsychiatry
110 1726طب اورژانستخصصEmergency Medicine
111 1727گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنتخصصEar, nose and throat and head and neck surgery
112 1728پزشكی ورزشیتخصصSports Medicine
113 1729طب كارتخصصOccupational Medicine
114 1730بیماریهای پوستتخصصDermatology
115 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
116 1732پزشكی قانونیتخصصForensic Medicine
117 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
118 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
119 2010روماتولوژیفوق تخصصRheumatology
120 2011بیماریهای ریهفوق تخصصPulmonary diseases
121 2012بیماریهای قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular diseases
122 2013نفرولوژیفوق تخصصNephrology
123 2014جراحی ترمیمی، پلاستیك و سوختگیفوق تخصصReconstructive, plastic and burn surgery
124 2015جراحی قفسه صدریفوق تخصصThoracic surgery
125 2016جراحی قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular Surgery
126 2017خون و سرطان بالغینفوق تخصصHematooncology
127 2018خون و سرطان كودكانفوق تخصصخون و سرطان كودكان
128 20195غدد درون ریز كودكانفوق تخصصغدد درون ریز کودکان
129 2020جراحی كودكانفوق تخصصجراحی كودكان
130 2021غدد درون ریز و متابولیسم بالغینفوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم بالغین
131 2022قلب كودكانفوق تخصصقلب كودكان
132 2023نوزادانفوق تخصصNeonatology
133 20235طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادانفوق تخصصNeonatology and perinatal medicine
134 2024گوارش بالغینفوق تخصصگوارش بالغین
135 2025كلیه كودكانفوق تخصصكلیه كودكان
136 2026عفونی كودكانفوق تخصصعفونی كودكان
137 2027اعصاب كودكانفوق تخصصاعصاب كودكان
138 2028گوارش كودكانفوق تخصصگوارش كودكان
139 2029ایمونولوژی و آلرژی كودكانفوق تخصصایمونولوژی و آلرژی كودكان
140 20295آلرژی و ایمونولوژی بالینیفوق تخصصAllergy and Clinical Immunology
141 2030روانپزشكی كودكانفوق تخصصروانپزشكی كودكان
142 2031بیماری های عفونی و گرمسیریفوق تخصصInfectious and tropical diseases
143 2032روماتولوژی كودكانفوق تخصصروماتولوژی کودکان
144 2033جراحی عروقفوق تخصصVascular Surgery
145 2034ریه كودكانفوق تخصصریه كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

فاطمه

نام: فاطمه


رحمانی

نام خانوادگی: رحمانی


غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

رشته تحصیلی: غدد درون ریز و متابولیسم بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


113499

شماره نظام: 113499


1402/04/22-07:30:47

تاریخ تائید عضویت: 1402/04/22-07:30:47

مرجان

نام: مرجان


خیام زاده

نام خانوادگی: خیام زاده


غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

رشته تحصیلی: غدد درون ریز و متابولیسم بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


93983

شماره نظام: 93983


1402/04/21-11:57:51

تاریخ تائید عضویت: 1402/04/21-11:57:51

مهتاب

نام: مهتاب


نیرومند

نام خانوادگی: نیرومند


غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

رشته تحصیلی: غدد درون ریز و متابولیسم بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


65152

شماره نظام: 65152


1402/04/21-11:56:04

تاریخ تائید عضویت: 1402/04/21-11:56:04

زهره

نام: زهره


مقسومی

نام خانوادگی: مقسومی


غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

رشته تحصیلی: غدد درون ریز و متابولیسم بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


113491

شماره نظام: 113491


1402/04/21-08:46:47

تاریخ تائید عضویت: 1402/04/21-08:46:47

رامین

نام: رامین


ملبوس باف

نام خانوادگی: ملبوس باف


غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

رشته تحصیلی: غدد درون ریز و متابولیسم بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


81630

شماره نظام: 81630


1402/04/21-08:47:42

تاریخ تائید عضویت: 1402/04/21-08:47:42

مهرناز

نام: مهرناز


ایمانی

نام خانوادگی: ایمانی


غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

رشته تحصیلی: غدد درون ریز و متابولیسم بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


70182

شماره نظام: 70182


1402/04/21-11:59:27

تاریخ تائید عضویت: 1402/04/21-11:59:27

نوید

نام: نوید


هادوی

نام خانوادگی: هادوی


غدد درون ریز كودكان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


128888

شماره نظام: 128888


1402/04/21-12:07:55

تاریخ تائید عضویت: 1402/04/21-12:07:55

عاطفه

نام: عاطفه


رضائی فر

نام خانوادگی: رضائی فر


غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

رشته تحصیلی: غدد درون ریز و متابولیسم بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


115937

شماره نظام: 115937


1402/04/21-12:10:06

تاریخ تائید عضویت: 1402/04/21-12:10:06

وجیهه

نام: وجیهه


چاوشی

نام خانوادگی: چاوشی


غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

رشته تحصیلی: غدد درون ریز و متابولیسم بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


126919

شماره نظام: 126919


1402/04/21-12:05:19

تاریخ تائید عضویت: 1402/04/21-12:05:19

شایسته

نام: شایسته


خلیلی

نام خانوادگی: خلیلی


غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

رشته تحصیلی: غدد درون ریز و متابولیسم بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


73021

شماره نظام: 73021


1402/04/21-07:31:46

تاریخ تائید عضویت: 1402/04/21-07:31:46

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,807,113

بازدید این صفحه در سال جاری: 196

بازدید این صفحه در ماه جاری: 05

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 07

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir