انجمن علمی آموزش علوم پزشکی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 0000

آدرس انجمن: تهران-پاسداران-بوستان نهم- بیمارستان لبافی نژاد-طبقه سوم- دفتر ریاست بخش چشم

تلفن انجمن: 22770938

نمابر (Fax) انجمن: 22770938

سایت انجمن: www.iramse.com

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 325 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 1665 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 نادر ممتازمنشعضو هیأت مدیره 1394/07/03
2 بهرام عین اللهیرئیس 1398/00/00
3 الهه ملکان رادعضو هیأت مدیره 1398/00/00
4 غلامرضا حسن زادهعضو هیأت مدیره 1394/03/07
5 مژگان محمدی مهرعضو هیأت مدیره 1399/04/29
6 محمد علی حسینیعضو هیأت مدیره 1398/07/15
7 علیرضا شهریاری محمدیعضو هیأت مدیره 1398/00/00
8 فردین مهرابیانعضو هیأت مدیره 1398/09/13
9 یدالله زارع زادهعضو هیأت مدیره 1398/00/00
10 سید محمد پورحسینیعضو هیأت مدیره 1398/11/13
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمی آموزش علوم پزشکی ايران

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمی آموزش علوم پزشکی ايران


1399/05/08

تاریخ آغاز: 1399/05/08

1399/05/08

تاریخ پایان: 1399/05/08


78

تعداد اعضا: 78

64

تعداد آرا: 64


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1010پرستاریکاردانیNursing
2 1011پرستاری دندانپزشكیکاردانیDental Nursing
3 1012مدارك پزشكیکاردانیMedical informatics
4 1013اتاق عملکاردانیSurgery room
5 1014بهداشت محیطکاردانیEnvironmental Health
6 1015بهداشتكار دهان و دندانکاردانیOral and dental Hygien
7 1016علوم آزمایشگاهیکاردانیLaboratory sciences
8 1017بهداشت حرفه ایکاردانیHealth Profession
9 1018هوشبریکاردانیAnesthesiology
10 1019ماماییکاردانیMidwifery
11 1020تكنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)کاردانیRadiology (Technology of Radiology)
12 1022بهداشت عمومیکاردانیPublic Health
13 1023پروتزهای دندانیکاردانیProsthodontics
14 1025فوریتهای پزشكیکاردانیMedical emergency
15 1026تكنولوژی پزشكی هسته ایکاردانیNuclear Medicine Technology
16 1027بهداشت دهانکاردانیOral Health
17 1028تكنولوژی پرتودرمانی (رادیوتراپی)کاردانیTech radiation therapy (radiotherapy)
18 1030بهداشت مدارسکاردانیSchool Health
19 19285فیزیولوژیکاردانیPhysiology
20 19135ایمنی شناسیکاردانیImmunology
21 00511اپتیك (عینك سازی طبی)کاردانیOptics (Glasses of sight)
22 1110پرستاریکارشناسیNursing
23 1111اعضای مصنوعی و وسایل كمكیکارشناسیArtificial limbs and assistive devices
24 1112تكنولوژی پزشكی هسته ایکارشناسیNuclear Medicine Technology
25 1113بینایی سنجیکارشناسیOptometry
26 1114هوشبریکارشناسیAnesthesiology
27 1115ماماییکارشناسیMidwifery
28 1116فیزیوتراپیکارشناسیPhysiotherapy
29 1117شنوایی شناسیکارشناسیAudiology
30 1118فناوری اطلاعات سلامتکارشناسیHealth Information Technology
31 1119علوم تغذیهکارشناسیNutrition science
32 1120مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناسیHealth Care Management
33 1121كتابداری در شاخه پزشكیکارشناسیMedical library
34 11211حشره شناسیکارشناسیEntomology
35 1122كار درمانیکارشناسیOccupational therapy
36 1124گفتار درمانیکارشناسیSpeech Therapy
37 1125علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشتیکارشناسیNutritional Science (Quality control and health trends)
38 1126مددكاری اجتماعیکارشناسیSocial work
39 1127مهندسی بهداشت محیطکارشناسیEnvironmental Health Engineering
40 1128رادیولوژی (تكنولوژی پرتوشناسی)کارشناسیRadiology (Technology of Radiology)
41 1129تكنولوژی پرتودرمانیکارشناسیTech radiation therapy (radiotherapy)
42 1130اتاق عملکارشناسیSurgery room
43 1131علوم آزمایشگاهیکارشناسیLaboratory sciences
44 1132داروسازیکارشناسیPharmacy
45 1134مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی 
46 1136ساخت پروتزهای دندانیکارشناسیConstruction of Prosthodontics
47 1137روانشناسی بالینیکارشناسیClinical Psychology
48 1138علوم اجتماعی (خدمات اجتماعی )کارشناسیSocial sciences (social services)
49 1139بهداشت عمومیکارشناسیPublic Health
50 1141مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)کارشناسیBiomedical Engineering (bioelectric)
51 1142مشاورهکارشناسیConsultation
52 1143روانشناسی عمومیکارشناسیGeneral Psychology
53 1212مدارك پزشكیکارشناسیmedical documents
54 1223ایمنی صنعتی و محیط كارکارشناسیIndustrial and workplace safety
55 1225فوریتهای پزشكیکارشناسیmedical emergency
56 1410پرستاریکارشناسی ارشدNursing
57 14100پرستاری اورژانسکارشناسی ارشدEmergency Nursing
58 14101تركیبات طبیعی و دارویی دریاییکارشناسی ارشدMarine natural products and pharmaceutical
59 14103اتاق عملکارشناسی ارشدsurgery room
60 14104پرستاری داخلی _ جراحیکارشناسی ارشدMedical - Surgical Nursing
61 14105پرستاری سلامت جامعهکارشناسی ارشدCommunity Health Nursing
62 14106پرستاری كودكانکارشناسی ارشدPediatric nursing
63 14107روان پرستاریکارشناسی ارشدPsychiatric Nursing
64 14109بهداشت پرتوهاکارشناسی ارشدRadiation Health
65 1411آمار زیستیکارشناسی ارشدBiostatistics
66 1412مدارك پزشكیکارشناسی ارشدMedical informatics
67 1413آموزش بهداشتکارشناسی ارشدHealth Education
68 1414آموزش پزشكیکارشناسی ارشدMedical education
69 1415فیزیوتراپی ورزشیکارشناسی ارشدSports Physiotherapy
70 1416پرستاری مراقبت های ویژه نوزادانکارشناسی ارشدNeonatal Intensive Care Nursing
71 1417مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی ارشدOccupational Health Engineering
72 14179داروسازیکارشناسی ارشدPharmacy
73 1418اپیدمیولوژیکارشناسی ارشدEpidemiology
74 1419ماماییکارشناسی ارشدMidwifery
75 1420اعضاء مصنوعیکارشناسی ارشدArtificial organs
76 1421فیزیوتراپیکارشناسی ارشدPhysiotherapy
77 1422اقتصاد بهداشتکارشناسی ارشدHealth Economics
78 1423ایمنی شناسی پزشكیکارشناسی ارشدایمنی شناسی پزشكی
79 1424بافت شناسیکارشناسی ارشدHistology
80 1425علوم تغذیهکارشناسی ارشدNutrition science
81 14265زیست فناوری پزشكیکارشناسی ارشدMedical Biotechnology
82 1427كتابداری و اطلاع رسانی پزشكیکارشناسی ارشدMedical library and information science
83 1428بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشدClinical Biochemistry
84 1429انگل شناسی پزشكیکارشناسی ارشدانگل شناسی پزشكی
85 1431روانشناسی بالینیکارشناسی ارشدClinical Psychology
86 1432سم شناسیکارشناسی ارشدToxicology
87 1433شنوایی شناسیکارشناسی ارشدAudiology
88 1434فیزیك پزشكیکارشناسی ارشدMedical Physics
89 1435فیزیولوژیکارشناسی ارشدPhysiology
90 1436كار درمانیکارشناسی ارشدOccupational therapy
91 1437مهندسی بهداشت محیطکارشناسی ارشدEnvironmental Health Engineering
92 1438میكروبشناسی پزشكیکارشناسی ارشدمیكروبشناسی پزشكی
93 1439گفتار درمانیکارشناسی ارشدSpeech Therapy
94 1440مدیریت توانبخشیکارشناسی ارشدRehabilitation Management
95 1441مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناسی ارشدHealth Care Management
96 1443مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)کارشناسی ارشدمهندسی پزشكی (بیوالكتریك)
97 1444ویروس شناسی پزشكیکارشناسی ارشدویروس شناسی پزشكی
98 1445خون شناسی آزمایشگاهی و بانك خون (هماتولوژی)کارشناسی ارشدHematology and blood bank laboratory (hematology)
99 1446حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلینکارشناسی ارشدحشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین
100 1447ژنتیك انسانیکارشناسی ارشدHuman Genetics
101 1448علوم تشریحیکارشناسی ارشدAnatomical Sciences
102 1449علوم و صنایع غذایی _ كنترل كیفی و بهداشتیکارشناسی ارشدNutritional Science (Quality control and health trends)
103 1450علوم بهداشت در تغذیهکارشناسی ارشدHealth Sciences in Nutrition
104 1451قارچ شناسی پزشكیکارشناسی ارشدقارچ شناسی پزشكی
105 1452سلامت و رسانهکارشناسی ارشدHealth and Media
106 1453بهداشت و ایمنی مواد غذاییکارشناسی ارشدHealth and Food Safety
107 1454مددكاری اجتماعیکارشناسی ارشدSocial Work
108 1456بینایی سنجیکارشناسی ارشدOptometry
109 1457نانوتكنولوژی پزشكیکارشناسی ارشدMedical Nanotechnology
110 1458طب سنتی ایرانیکارشناسی ارشدIranian Traditional Medicine
111 1459پرستاری مراقبت های ویژهکارشناسی ارشدCritical Care Nurses
112 1460ارگونومیکارشناسی ارشدErgonomics
113 1461رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوییکارشناسی ارشدRadiobiology and radiation protection
114 1462انفورماتیك پزشكیکارشناسی ارشدMedical Informatics
115 1465مشاورهکارشناسی ارشدConsultation
116 1467تكنولوژی تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)کارشناسی ارشدTech magnetic resonance imaging (MRI)
117 1468میكروب شناسی مواد غذاییکارشناسی ارشدFood microbiology
118 1469ارزیابی فناوری سلامت (H.T.A)کارشناسی ارشدHealth Technology Assessment (H.T.A)
119 1470مهندسی پزشكی (زیست مواد)کارشناسی ارشدMedical engineering (biomaterials)
120 1471پرستاری توانبخشیکارشناسی ارشدNursing Rehabilitation
121 1472پرستاری سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Nursing
122 1473پرستاری نظامیکارشناسی ارشدMilitary Nursing
123 1475سلامت سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Health
124 1476مهندسی بیمارستانکارشناسی ارشدHospital Engineering
125 1477اكولوژی انسانیکارشناسی ارشدHuman Ecology
126 1478علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبهکارشناسی ارشدNutrition Sciences in crisis and disaster
127 1479فناوری اطلاعات سلامتکارشناسی ارشدHealth Information Technology
128 1480برنامه ریزی یادگیری الكترونیكی در علوم پزشكیکارشناسی ارشدPlanning e-learning in Medical Sciences
129 1481تكنولوژی گردش خونکارشناسی ارشدCirculation Technology
130 1482مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیستکارشناسی ارشدManagement Health, Safety and Environment
131 1483مشاوره در ماماییکارشناسی ارشدConsultation on midwifery
132 1484باكتری شناسی پزشكیکارشناسی ارشدباكتری شناسی پزشكی
133 1485نظارت بر امور داروییکارشناسی ارشدDrug Supervision
134 1486بیهوشیکارشناسی ارشدAnesthesia
135 1489آموزش جامعه نگر در نظام سلامتکارشناسی ارشدCommunity health education
136 1490تاریخ علوم پزشكیکارشناسی ارشدHistory of Medical Sciences
137 1492روانشناسی عمومیکارشناسی ارشدGeneral Psychology
138 1495بهداشت روانکارشناسی ارشدMental Health
139 01493روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشدEducational Psychology
140 00112علوم آزمایشگاهیکارشناسی ارشدLaboratory sciences
141 00113رادیولوژی (تكنولوژی پرتوشناسی)کارشناسی ارشدRadiology (Technology of Radiology)
142 00500كایروپراكتیكدکترای حرفه ایChiropractic
143 00501پزشك عمومی شاغل در طرح پزشك خانوادهدکترای حرفه ایGeneral practitioner working in family physician program
144 1611علوم آزمایشگاهیدکترای حرفه ایLaboratory sciences
145 16125دامپزشكیدکترای حرفه ایVeterinary medicine
146 1510پزشكیدکترای حرفه ایپزشکی
147 1511دندانپزشكیدکترای حرفه ایDentistry
148 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
149 15155دندانپزشكی (بهداشتكار)دکترای تخصصی (PhD)Dentistry (hygienist)
150 17355طب هوا و فضا و زیر سطحیدکترای تخصصی (PhD)Aerospace medicine and subsurface
151 18415بهداشت مادر و كودكدکترای تخصصی (PhD)Maternal and Child Health
152 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
153 1910آمار زیستیدکترای تخصصی (PhD)Biostatistics
154 1911آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health education and promotion
155 1912انگل شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)انگل شناسی پزشكی
156 19129آموزش بهداشتدکترای تخصصی (PhD)Health Education
157 1913ایمنی شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ایمنی شناسی پزشكی
158 19130ماماییدکترای تخصصی (PhD)Midwifery
159 1914بافت شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)بافت شناسی پزشكی
160 19155میكروبشناسی (دكترای باكتری شناسی)دکترای تخصصی (PhD)Microbiology (PhD in Bacteriology)
161 1916مهندسی بهداشت محیطدکترای تخصصی (PhD)Environmental Health Engineering
162 1917مهندسی بهداشت حرفه ایدکترای تخصصی (PhD)Occupational Health Engineering
163 1918بیوشیمی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Biochemistry
164 1919حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلیندکترای تخصصی (PhD)Medical Entomology and Vector Control
165 1920پرستاریدکترای تخصصی (PhD)Nursing
166 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
167 1922ژنتیك انسانی (ژنتیك پزشكی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
168 1923علوم تشریحی (آناتومی)دکترای تخصصی (PhD)Anatomy (anatomy)
169 1924فارماكولوژیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacology
170 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
171 1926مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management
172 1927فیزیوتراپیدکترای تخصصی (PhD)Physiotherapy
173 1929فرآورده های بیولوژیكدکترای تخصصی (PhD)Biological Products
174 1930فیزیك پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical Physics
175 1931قارچ شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)قارچ شناسی پزشكی
176 1932مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانیدکترای تخصصی (PhD)Healthcare Information Management
177 19325مدیریت اطلاعات سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Information Management
178 1933ویروس شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ویروس شناسی پزشكی
179 1934بیولوژی تولید مثلدکترای تخصصی (PhD)Biology of Reproduction
180 1935بهداشت باروریدکترای تخصصی (PhD)Reproductive health
181 1936مددكاری اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Social Work
182 19375خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خوندکترای تخصصی (PhD)خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون
183 1938اپیدمیولوژیدکترای تخصصی (PhD)Epidemiology
184 1939علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشتدکترای تخصصی (PhD)علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشت
185 1941علوم اعصابدکترای تخصصی (PhD)Neuroscience
186 1942زیست فناوری پزشكی (بیوتكنولوژی پزشكی)دکترای تخصصی (PhD)Medical Biotechnology
187 1943گفتار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Speech Therapy
188 1944اعضای مصنوعیدکترای تخصصی (PhD)Artificial limbs
189 1945كار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Occupational therapy
190 1946شنوایی شناسیدکترای تخصصی (PhD)Audiology
191 1947اقتصاد سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Economics
192 1948پروتئومیكس كاربردیدکترای تخصصی (PhD)Pproteomics
193 1949اخلاق پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical ethics
194 1950پزشكی مولكولی (سلولی مولكولی)دکترای تخصصی (PhD)Molecular Medicine (Molecular Cell Biology)
195 1951مهندسی بافتدکترای تخصصی (PhD)Tissue Engineering
196 1952روانشناسی نظامیدکترای تخصصی (PhD)Military Psychology
197 1953طب سنتی ایرانیدکترای تخصصی (PhD)Iranian Traditional Medicine
198 1954مطالعات اعتیاددکترای تخصصی (PhD)Addiction Studies
199 1956آموزش پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical education
200 1957سیاست گذاری سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Policy
201 1958سالمند شناسیدکترای تخصصی (PhD)Elderly Science
202 1959انفورماتیك پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical Informatics
203 1960فیزیولوژی ورزشدکترای تخصصی (PhD)Exercise Physiology
204 1961سلامت در بلایا و فوریت هادکترای تخصصی (PhD)Health disasters and emergencies
205 1962توكسین های میكروبیدکترای تخصصی (PhD)Bacterial toxins
206 1963سلامت و رفاه اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Health and Social Welfare
207 1964مشاوره توانبخشیدکترای تخصصی (PhD)Rehabilitation Counseling
208 1968مواد دندانیدکترای تخصصی (PhD)Dental materials
209 1969سلامت دهان و دندانپزشكی اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Community Oral Health and Dentistry
210 1970فارماكوگنوزیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacognosy
211 1971فارماسیوتیكسدکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutics
212 1972داروسازی هسته ایدکترای تخصصی (PhD)Nuclear Pharmacy
213 1973شیمی داروییدکترای تخصصی (PhD)Medicinal Chemistry
214 1974زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)
215 1975سم شناسیدکترای تخصصی (PhD)Toxicology
216 1976اقتصاد و مدیریت دارودکترای تخصصی (PhD)Pharmaco-economics
217 1977داروسازی سنتیدکترای تخصصی (PhD)Traditional Pharmacy
218 1978كنترل دارودکترای تخصصی (PhD)Drug control
219 1979شیمی مواد خوراكی و آبشناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Food chemicals and medical hydrology
220 1980نانوفناوری پزشكیدکترای تخصصی (PhD)نانوفناوری پزشكی
221 19805نانوفناوری دارویی(نانوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutical Nanotechnology (Nano-pharmaceuticals)
222 1981زیست مواد داروییدکترای تخصصی (PhD)Bio-pharmaceuticals
223 1982میكروب شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical microbiology
224 1983تاریخ علوم پزشكیدکترای تخصصی (PhD)History of Medical Sciences
225 1984علوم سلولی كاربردیدکترای تخصصی (PhD)Applied Cell Sciences
226 1985مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management in Research and Technology
227 1986سیاستهای غذا و تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Food and Nutrition Policies
228 1987بینایی سنجیدکترای تخصصی (PhD)Optometry
229 1994مهندسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Biomedical Engineering
230 19941مهندسی پزشكی _ رباتیك پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical Engineering - Medical Robotics
231 1736طب سالمندیتخصصGeriatric Medicnie
232 1810دندانپزشكی ترمیمیتخصصRestorative Dentistry
233 1811ارتودانتیكستخصصOrthodontics
234 1812اندودانتیكستخصصEndodontics
235 1813بیماریهای دهان و تشخیصتخصصOral Medicine
236 18135بیماریهای دهان وفك و صورتتخصصOromaxillofacial Dentistry
237 18145آسیب شناسی دهان و فك و صورتتخصصآسیب شناسی دهان و فك و صورت
238 1815پروتزهای دندانیتخصصProsthodontics
239 1816پریودانتیكستخصصPeriodontics
240 1817جراحی دهان و فك وصورتتخصصOral and Maxillofacial Surgery
241 1818دندانپزشكی كودكانتخصصPediatric Dentistry
242 18195رادیولوژی دهان و فك و صورتتخصصOral and Maxillofacial Radiology
243 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
244 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
245 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
246 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
247 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
248 1715پزشكی اجتماعیتخصصCommunity Medicine
249 1716پرتو درمانیتخصصRadiotherapy
250 1717پزشكی هسته ایتخصصNuclear medicine
251 17185طب فیزیكی و توانبخشیتخصصPhysical medicine and rehabilitation
252 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
253 1720جراحی كلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
254 1721جراحی مغزواعصابتخصصNeurosurgery
255 1722چشم پزشكیتخصصOphthalmology
256 1723آسیب شناسیتخصصPathology
257 1724رادیولوژیتخصصRadiology
258 1725روانپزشكیتخصصPsychiatry
259 1726طب اورژانستخصصEmergency Medicine
260 1727گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنتخصصEar, nose and throat and head and neck surgery
261 1728پزشكی ورزشیتخصصSports Medicine
262 1729طب كارتخصصOccupational Medicine
263 1730بیماریهای پوستتخصصDermatology
264 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
265 1732پزشكی قانونیتخصصForensic Medicine
266 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
267 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
268 2010روماتولوژیفوق تخصصRheumatology
269 2011بیماریهای ریهفوق تخصصPulmonary diseases
270 2012بیماریهای قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular diseases
271 2013نفرولوژیفوق تخصصNephrology
272 2014جراحی ترمیمی، پلاستیك و سوختگیفوق تخصصReconstructive, plastic and burn surgery
273 2015جراحی قفسه صدریفوق تخصصThoracic surgery
274 2016جراحی قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular Surgery
275 2017خون و سرطان بالغینفوق تخصصHematooncology
276 2018خون و سرطان كودكانفوق تخصصخون و سرطان كودكان
277 20195غدد درون ریز كودكانفوق تخصصغدد درون ریز کودکان
278 2020جراحی كودكانفوق تخصصجراحی كودكان
279 2021غدد درون ریز و متابولیسم بالغینفوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم بالغین
280 2022قلب كودكانفوق تخصصقلب كودكان
281 2023نوزادانفوق تخصصNeonatology
282 20235طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادانفوق تخصصNeonatology and perinatal medicine
283 2024گوارش بالغینفوق تخصصگوارش بالغین
284 2025كلیه كودكانفوق تخصصكلیه كودكان
285 2026عفونی كودكانفوق تخصصعفونی كودكان
286 2027اعصاب كودكانفوق تخصصاعصاب كودكان
287 2028گوارش كودكانفوق تخصصگوارش كودكان
288 2029ایمونولوژی و آلرژی كودكانفوق تخصصایمونولوژی و آلرژی كودكان
289 20295آلرژی و ایمونولوژی بالینیفوق تخصصAllergy and Clinical Immunology
290 2030روانپزشكی كودكانفوق تخصصروانپزشكی كودكان
291 2031بیماری های عفونی و گرمسیریفوق تخصصInfectious and tropical diseases
292 2032روماتولوژی كودكانفوق تخصصروماتولوژی کودکان
293 2033جراحی عروقفوق تخصصVascular Surgery
294 2034ریه كودكانفوق تخصصریه كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

فروزان

نام: فروزان


شکوه

نام خانوادگی: شکوه


آموزش پزشكی

رشته تحصیلی: آموزش پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/03/02-21:24:07

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/02-21:24:07

مریم

نام: مریم


اکبری لاکه

نام خانوادگی: اکبری لاکه


آموزش پزشكی

رشته تحصیلی: آموزش پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/03/02-13:50:02

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/02-13:50:02

مریم

نام: مریم


اعلا

نام خانوادگی: اعلا


آموزش پزشكی

رشته تحصیلی: آموزش پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


-

شماره نظام: -


1400/03/02-13:50:10

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/02-13:50:10

اعظم

نام: اعظم


نوروزی

نام خانوادگی: نوروزی


آموزش پزشكی

رشته تحصیلی: آموزش پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/03/02-13:50:17

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/02-13:50:17

مرضیه

نام: مرضیه


ملکی

نام خانوادگی: ملکی


آموزش پزشكی

رشته تحصیلی: آموزش پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


91115932

شماره نظام: 91115932


1400/03/02-13:50:23

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/02-13:50:23

سید فرزین

نام: سید فرزین


میرچراغی

نام خانوادگی: میرچراغی


بیماریهای داخلی

رشته تحصیلی: بیماریهای داخلی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


127366

شماره نظام: 127366


1400/02/31-09:00:00

تاریخ تائید عضویت: 1400/02/31-09:00:00

سپیده

نام: سپیده


شیدانیک

نام خانوادگی: شیدانیک


مامایی

رشته تحصیلی: مامایی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


38364

شماره نظام: 38364


1400/02/31-09:00:11

تاریخ تائید عضویت: 1400/02/31-09:00:11

زهرا

نام: زهرا


فاضلی فارسانی

نام خانوادگی: فاضلی فارسانی


علوم تغذیه

رشته تحصیلی: علوم تغذیه


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


4012

شماره نظام: 4012


1400/02/31-09:00:21

تاریخ تائید عضویت: 1400/02/31-09:00:21

کامبیز

نام: کامبیز


نادری

نام خانوادگی: نادری


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ش-1193

شماره نظام: ش-1193


1400/02/31-09:00:28

تاریخ تائید عضویت: 1400/02/31-09:00:28

سعید

نام: سعید


پروین زاد

نام خانوادگی: پروین زاد


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


2080

شماره نظام: 2080


1400/02/31-09:00:37

تاریخ تائید عضویت: 1400/02/31-09:00:37

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,209,575

بازدید این صفحه در سال جاری: 810

بازدید این صفحه در ماه جاری: 41

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 18

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir