انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1389

آدرس انجمن: تهران- فرصت شیرازی بعد از تقاطع قریب-پلاک 83- واحد 12b

تلفن انجمن: 02166566426

نمابر (Fax) انجمن: 02166566425

سایت انجمن: ismb.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 38 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 310 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 عبدالعزیز رستگارلاریرئیس 1394/08/21
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 19135ایمنی شناسیکاردانیImmunology
2 1110پرستاریکارشناسیNursing
3 1115ماماییکارشناسیMidwifery
4 11211حشره شناسیکارشناسیEntomology
5 1130اتاق عملکارشناسیSurgery room
6 1131علوم آزمایشگاهیکارشناسیLaboratory sciences
7 1132داروسازیکارشناسیPharmacy
8 1139بهداشت عمومیکارشناسیPublic Health
9 1410پرستاریکارشناسی ارشدNursing
10 14100پرستاری اورژانسکارشناسی ارشدEmergency Nursing
11 14103اتاق عملکارشناسی ارشدsurgery room
12 14104پرستاری داخلی _ جراحیکارشناسی ارشدMedical - Surgical Nursing
13 14106پرستاری كودكانکارشناسی ارشدPediatric nursing
14 1416پرستاری مراقبت های ویژه نوزادانکارشناسی ارشدNeonatal Intensive Care Nursing
15 14179داروسازیکارشناسی ارشدPharmacy
16 1419ماماییکارشناسی ارشدMidwifery
17 1429انگل شناسی پزشكیکارشناسی ارشدانگل شناسی پزشكی
18 1438میكروبشناسی پزشكیکارشناسی ارشدمیكروبشناسی پزشكی
19 1444ویروس شناسی پزشكیکارشناسی ارشدویروس شناسی پزشكی
20 1446حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلینکارشناسی ارشدحشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین
21 1449علوم و صنایع غذایی _ كنترل كیفی و بهداشتیکارشناسی ارشدNutritional Science (Quality control and health trends)
22 1451قارچ شناسی پزشكیکارشناسی ارشدقارچ شناسی پزشكی
23 1453بهداشت و ایمنی مواد غذاییکارشناسی ارشدHealth and Food Safety
24 1459پرستاری مراقبت های ویژهکارشناسی ارشدCritical Care Nurses
25 1468میكروب شناسی مواد غذاییکارشناسی ارشدFood microbiology
26 1484باكتری شناسی پزشكیکارشناسی ارشدباكتری شناسی پزشكی
27 00112علوم آزمایشگاهیکارشناسی ارشدLaboratory sciences
28 00501پزشك عمومی شاغل در طرح پزشك خانوادهدکترای حرفه ایGeneral practitioner working in family physician program
29 1510پزشكیدکترای حرفه ایپزشکی
30 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
31 1611علوم آزمایشگاهیدکترای حرفه ایLaboratory sciences
32 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
33 1912انگل شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)انگل شناسی پزشكی
34 19130ماماییدکترای تخصصی (PhD)Midwifery
35 19155میكروبشناسی (دكترای باكتری شناسی)دکترای تخصصی (PhD)Microbiology (PhD in Bacteriology)
36 1919حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلیندکترای تخصصی (PhD)Medical Entomology and Vector Control
37 1920پرستاریدکترای تخصصی (PhD)Nursing
38 1924فارماكولوژیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacology
39 1931قارچ شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)قارچ شناسی پزشكی
40 1933ویروس شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ویروس شناسی پزشكی
41 1962توكسین های میكروبیدکترای تخصصی (PhD)Bacterial toxins
42 1978كنترل دارودکترای تخصصی (PhD)Drug control
43 1982میكروب شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical microbiology
44 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
45 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
46 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
47 1727گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنتخصصEar, nose and throat and head and neck surgery
48 1730بیماریهای پوستتخصصDermatology
49 1813بیماریهای دهان و تشخیصتخصصOral Medicine
50 2011بیماریهای ریهفوق تخصصPulmonary diseases
51 2025كلیه كودكانفوق تخصصكلیه كودكان
52 2026عفونی كودكانفوق تخصصعفونی كودكان
53 2028گوارش كودكانفوق تخصصگوارش كودكان
54 2029ایمونولوژی و آلرژی كودكانفوق تخصصایمونولوژی و آلرژی كودكان
55 2031بیماری های عفونی و گرمسیریفوق تخصصInfectious and tropical diseases
56 2034ریه كودكانفوق تخصصریه كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مجتبی

نام: مجتبی


موسویان

نام خانوادگی: موسویان


میكروبشناسی (دكترای باكتری شناسی)

رشته تحصیلی: میكروبشناسی (دكترای باكتری شناسی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


1398/07/22-11:05:20

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/22-11:05:20

امیر

نام: امیر


حسن زاده

نام خانوادگی: حسن زاده


میكروبشناسی (دكترای باكتری شناسی)

رشته تحصیلی: میكروبشناسی (دكترای باكتری شناسی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


آ- 3959

شماره نظام: آ- 3959


تاریخ تائید عضویت:

عزت الله

نام: عزت الله


بصیری

نام خانوادگی: بصیری


میكروبشناسی (دكترای باكتری شناسی)

رشته تحصیلی: میكروبشناسی (دكترای باكتری شناسی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

محمد مهدی

نام: محمد مهدی


سلطان دلال

نام خانوادگی: سلطان دلال


میكروبشناسی (دكترای باكتری شناسی)

رشته تحصیلی: میكروبشناسی (دكترای باكتری شناسی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


1001A

شماره نظام: 1001A


تاریخ تائید عضویت:

نیما

نام: نیما


حسینی جزنی

نام خانوادگی: حسینی جزنی


میكروبشناسی (دكترای باكتری شناسی)

رشته تحصیلی: میكروبشناسی (دكترای باكتری شناسی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


1839A

شماره نظام: 1839A


تاریخ تائید عضویت:

میترا

نام: میترا


براتی

نام خانوادگی: براتی


بیماریهای عفونی و گرمسیری

رشته تحصیلی: بیماریهای عفونی و گرمسیری


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

فرانک

نام: فرانک


عالی نژاد

نام خانوادگی: عالی نژاد


مهندسی بهداشت حرفه ای

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


30899

شماره نظام: 30899


تاریخ تائید عضویت:

آذردخت

نام: آذردخت


خسروی بروجنی

نام خانوادگی: خسروی بروجنی


میكروبشناسی (دكترای باكتری شناسی)

رشته تحصیلی: میكروبشناسی (دكترای باكتری شناسی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


1301

شماره نظام: 1301


تاریخ تائید عضویت:

محمدرضا

نام: محمدرضا


پورشفیع

نام خانوادگی: پورشفیع


میكروبشناسی (دكترای باكتری شناسی)

رشته تحصیلی: میكروبشناسی (دكترای باكتری شناسی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


1819

شماره نظام: 1819


تاریخ تائید عضویت:

معصومه

نام: معصومه


اصلانی مهر

نام خانوادگی: اصلانی مهر


میكروبشناسی (دكترای باكتری شناسی)

رشته تحصیلی: میكروبشناسی (دكترای باكتری شناسی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


آ-1306

شماره نظام: آ-1306


تاریخ تائید عضویت:

1234
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,209,281

بازدید این صفحه در سال جاری: 143

بازدید این صفحه در ماه جاری: 15

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 07

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir