انجمن علمی بیهوشی موضعی و درد ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 119 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 10 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی بیهوشی موضعی و درد ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی بیهوشی موضعی و درد ایران


1400/08/17

تاریخ آغاز: 1400/08/17

1400/08/17

تاریخ پایان: 1400/08/17


118

تعداد اعضا: 118

100

تعداد آرا: 100


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
2 2143دردفلوشیپ 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

شیوا

نام: شیوا


نوروزی نیا

نام خانوادگی: نوروزی نیا


درد

رشته تحصیلی: درد


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


67135

شماره نظام: 67135


1400/08/25-22:59:48

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/25-22:59:48

ابوذر

نام: ابوذر


ابوالفضلی

نام خانوادگی: ابوالفضلی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


133015

شماره نظام: 133015


1400/08/13-13:36:00

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/13-13:36:00

محمد

نام: محمد


قائمی

نام خانوادگی: قائمی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


142719

شماره نظام: 142719


1400/08/13-13:36:55

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/13-13:36:55

سرور

نام: سرور


گروسی

نام خانوادگی: گروسی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


144224

شماره نظام: 144224


1400/08/13-13:37:15

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/13-13:37:15

مرتضی

نام: مرتضی


صبوحانیان

نام خانوادگی: صبوحانیان


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


23094

شماره نظام: 23094


1400/08/08-21:42:58

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/08-21:42:58

اکبر

نام: اکبر


رئیسی نژاد

نام خانوادگی: رئیسی نژاد


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


61871

شماره نظام: 61871


1400/08/08-13:05:45

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/08-13:05:45

محمدجواد

نام: محمدجواد


جهانگیری

نام خانوادگی: جهانگیری


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


38847

شماره نظام: 38847


1400/08/07-22:18:44

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/07-22:18:44

تایماز

نام: تایماز


امیر اصلانی

نام خانوادگی: امیر اصلانی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


137873

شماره نظام: 137873


1400/08/07-18:08:54

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/07-18:08:54

امید

نام: امید


کیان صدر

نام خانوادگی: کیان صدر


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


49395

شماره نظام: 49395


1400/08/07-18:10:02

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/07-18:10:02

محمد نصیر

نام: محمد نصیر


نکویی

نام خانوادگی: نکویی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


98814

شماره نظام: 98814


1400/08/07-18:10:16

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/07-18:10:16

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,449,585

بازدید این صفحه در سال جاری: 143

بازدید این صفحه در ماه جاری: 11

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 04

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir