انجمن علمی بیهوشی موضعی و درد ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 134 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 11 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 مهران رضوانی حبیب آبادیعضو هیأت مدیره 1401/09/27
2 سعید رضا انتظاریعضو هیأت مدیره 1401/09/27
3 داود آقا محمدیعضو هیأت مدیره 1401/09/27
4 فرید ابوالحسن قره داغیعضو هیأت مدیره 1401/09/27
5 محمود رضا آل بویهعضو هیأت مدیره 1401/09/27
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی بیهوشی موضعی و درد ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی بیهوشی موضعی و درد ایران


1400/08/17

تاریخ آغاز: 1400/08/17

1400/08/17

تاریخ پایان: 1400/08/17


118

تعداد اعضا: 118

100

تعداد آرا: 100


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
2 2143دردفلوشیپ 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

الهه

نام: الهه


کاظم توری

نام خانوادگی: کاظم توری


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


104175

شماره نظام: 104175


1401/11/28-11:38:51

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/28-11:38:51

آرش

نام: آرش


پوربخشنده

نام خانوادگی: پوربخشنده


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


104284

شماره نظام: 104284


1401/11/28-11:39:08

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/28-11:39:08

مریم

نام: مریم


بیهقی

نام خانوادگی: بیهقی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1401/11/27-16:27:21

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/27-16:27:21

الهام

نام: الهام


حسینی

نام خانوادگی: حسینی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


132994

شماره نظام: 132994


1401/11/27-16:01:50

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/27-16:01:50

فاطمه

نام: فاطمه


پوراسماعيل

نام خانوادگی: پوراسماعيل


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1401/11/27-15:49:18

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/27-15:49:18

عباس

نام: عباس


غلامي دو کوهکي

نام خانوادگی: غلامي دو کوهکي


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1401/11/27-15:49:31

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/27-15:49:31

محمد

نام: محمد


پیریایی

نام خانوادگی: پیریایی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


40971

شماره نظام: 40971


1401/11/27-12:58:43

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/27-12:58:43

رضا

نام: رضا


امین نژاد

نام خانوادگی: امین نژاد


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


103427

شماره نظام: 103427


1401/11/27-12:58:57

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/27-12:58:57

علی

نام: علی


آهنی آذری

نام خانوادگی: آهنی آذری


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


56618

شماره نظام: 56618


1401/11/27-12:59:43

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/27-12:59:43

حمید

نام: حمید


پالیده

نام خانوادگی: پالیده


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


37160

شماره نظام: 37160


1401/11/27-13:00:09

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/27-13:00:09

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 8,922,095

بازدید این صفحه در سال جاری: 06

بازدید این صفحه در ماه جاری: 06

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 06

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir