انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1390

آدرس انجمن: استان تهران شهر تهران بزرگراه شهید چمران اوین دانشگاه شهید بهشتی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی ابن سینا کد پستی 1936773493

تلفن انجمن: 02122431945

نمابر (Fax) انجمن: 02122432021

سایت انجمن: www.iserb.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 221 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 6 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 محمدمهدی احمدآخوندیعضو هیأت مدیره 1402/03/06 1402/04/31
2 معرفت غفاری نوینعضو هیأت مدیره 1390/12/05
3 ایمان حلواییعضو هیأت مدیره 1402/03/06 1402/04/31
4 محمدرضا صادقیدبیر 1390/12/05
5 محمدحسین نصراصفهانیعضو هیأت مدیره 1390/12/05
6 شاهین غزلیدبیر 1402/03/06 1402/04/31
7 فردین عمیدیرئیس 1402/02/07 1402/04/31
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران


1402/09/09

تاریخ آغاز: 1402/09/09

1402/09/09

تاریخ پایان: 1402/09/09


221

تعداد اعضا: 221

186

تعداد آرا: 186


انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران


1397/02/05

تاریخ آغاز: 1397/02/05

1397/02/05

تاریخ پایان: 1397/02/05


271

تعداد اعضا: 271

142

تعداد آرا: 142


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1010پرستاریکاردانیNursing
2 1016علوم آزمایشگاهیکاردانیLaboratory sciences
3 1019ماماییکاردانیMidwifery
4 19285فیزیولوژیکاردانیPhysiology
5 19135ایمنی شناسیکاردانیImmunology
6 1110پرستاریکارشناسیNursing
7 1115ماماییکارشناسیMidwifery
8 1118فناوری اطلاعات سلامتکارشناسیHealth Information Technology
9 1119علوم تغذیهکارشناسیNutrition science
10 1126مددكاری اجتماعیکارشناسیSocial work
11 1131علوم آزمایشگاهیکارشناسیLaboratory sciences
12 1132داروسازیکارشناسیPharmacy
13 1137روانشناسی بالینیکارشناسیClinical Psychology
14 1138علوم اجتماعی (خدمات اجتماعی )کارشناسیSocial sciences (social services)
15 1142مشاورهکارشناسیConsultation
16 1143روانشناسی عمومیکارشناسیGeneral Psychology
17 1410پرستاریکارشناسی ارشدNursing
18 14105پرستاری سلامت جامعهکارشناسی ارشدCommunity Health Nursing
19 1414آموزش پزشكیکارشناسی ارشدMedical education
20 14179داروسازیکارشناسی ارشدPharmacy
21 1419ماماییکارشناسی ارشدMidwifery
22 1422اقتصاد بهداشتکارشناسی ارشدHealth Economics
23 1424بافت شناسیکارشناسی ارشدHistology
24 1425علوم تغذیهکارشناسی ارشدNutrition science
25 14265زیست فناوری پزشكیکارشناسی ارشدMedical Biotechnology
26 1428بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشدClinical Biochemistry
27 1431روانشناسی بالینیکارشناسی ارشدClinical Psychology
28 1441مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناسی ارشدHealth Care Management
29 1447ژنتیك انسانیکارشناسی ارشدHuman Genetics
30 1448علوم تشریحیکارشناسی ارشدAnatomical Sciences
31 1452سلامت و رسانهکارشناسی ارشدHealth and Media
32 1454مددكاری اجتماعیکارشناسی ارشدSocial Work
33 1458طب سنتی ایرانیکارشناسی ارشدIranian Traditional Medicine
34 1465مشاورهکارشناسی ارشدConsultation
35 1479فناوری اطلاعات سلامتکارشناسی ارشدHealth Information Technology
36 1480برنامه ریزی یادگیری الكترونیكی در علوم پزشكیکارشناسی ارشدPlanning e-learning in Medical Sciences
37 1483مشاوره در ماماییکارشناسی ارشدConsultation on midwifery
38 1485نظارت بر امور داروییکارشناسی ارشدDrug Supervision
39 1489آموزش جامعه نگر در نظام سلامتکارشناسی ارشدCommunity health education
40 1492روانشناسی عمومیکارشناسی ارشدGeneral Psychology
41 1495بهداشت روانکارشناسی ارشدMental Health
42 00112علوم آزمایشگاهیکارشناسی ارشدLaboratory sciences
43 00501پزشك عمومی شاغل در طرح پزشك خانوادهدکترای حرفه ایGeneral practitioner working in family physician program
44 1510پزشكیدکترای حرفه ایپزشکی
45 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
46 1611علوم آزمایشگاهیدکترای حرفه ایLaboratory sciences
47 16125دامپزشكیدکترای حرفه ایVeterinary medicine
48 18415بهداشت مادر و كودكدکترای تخصصی (PhD)Maternal and Child Health
49 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
50 1911آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health education and promotion
51 19129آموزش بهداشتدکترای تخصصی (PhD)Health Education
52 19130ماماییدکترای تخصصی (PhD)Midwifery
53 1914بافت شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)بافت شناسی پزشكی
54 1918بیوشیمی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Biochemistry
55 1920پرستاریدکترای تخصصی (PhD)Nursing
56 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
57 1922ژنتیك انسانی (ژنتیك پزشكی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
58 1923علوم تشریحی (آناتومی)دکترای تخصصی (PhD)Anatomy (anatomy)
59 1924فارماكولوژیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacology
60 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
61 1926مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management
62 1929فرآورده های بیولوژیكدکترای تخصصی (PhD)Biological Products
63 1932مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانیدکترای تخصصی (PhD)Healthcare Information Management
64 19325مدیریت اطلاعات سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Information Management
65 1934بیولوژی تولید مثلدکترای تخصصی (PhD)Biology of Reproduction
66 1935بهداشت باروریدکترای تخصصی (PhD)Reproductive health
67 1936مددكاری اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Social Work
68 1942زیست فناوری پزشكی (بیوتكنولوژی پزشكی)دکترای تخصصی (PhD)Medical Biotechnology
69 1947اقتصاد سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Economics
70 1949اخلاق پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical ethics
71 1950پزشكی مولكولی (سلولی مولكولی)دکترای تخصصی (PhD)Molecular Medicine (Molecular Cell Biology)
72 1951مهندسی بافتدکترای تخصصی (PhD)Tissue Engineering
73 1953طب سنتی ایرانیدکترای تخصصی (PhD)Iranian Traditional Medicine
74 1956آموزش پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical education
75 1957سیاست گذاری سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Policy
76 1963سلامت و رفاه اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Health and Social Welfare
77 1970فارماكوگنوزیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacognosy
78 1971فارماسیوتیكسدکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutics
79 1974زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)
80 1976اقتصاد و مدیریت دارودکترای تخصصی (PhD)Pharmaco-economics
81 1977داروسازی سنتیدکترای تخصصی (PhD)Traditional Pharmacy
82 1978كنترل دارودکترای تخصصی (PhD)Drug control
83 1981زیست مواد داروییدکترای تخصصی (PhD)Bio-pharmaceuticals
84 1984علوم سلولی كاربردیدکترای تخصصی (PhD)Applied Cell Sciences
85 1985مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management in Research and Technology
86 1986سیاستهای غذا و تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Food and Nutrition Policies
87 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
88 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
89 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
90 1715پزشكی اجتماعیتخصصCommunity Medicine
91 1720جراحی كلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
92 1723آسیب شناسیتخصصPathology
93 1725روانپزشكیتخصصPsychiatry
94 1732پزشكی قانونیتخصصForensic Medicine
95 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
96 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
97 2021غدد درون ریز و متابولیسم بالغینفوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم بالغین
98 2023نوزادانفوق تخصصNeonatology
99 20235طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادانفوق تخصصNeonatology and perinatal medicine
100 20295آلرژی و ایمونولوژی بالینیفوق تخصصAllergy and Clinical Immunology
101 2031بیماری های عفونی و گرمسیریفوق تخصصInfectious and tropical diseases
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

نرگس

نام: نرگس


باقری پور

نام خانوادگی: باقری پور


بیولوژی تولید مثل

رشته تحصیلی: بیولوژی تولید مثل


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


000000

شماره نظام: 000000


1402/09/07-22:07:48

تاریخ تائید عضویت: 1402/09/07-22:07:48

علی

نام: علی


مرادی

نام خانوادگی: مرادی


بیولوژی تولید مثل

رشته تحصیلی: بیولوژی تولید مثل


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


ندارم

شماره نظام: ندارم


1402/09/07-21:39:18

تاریخ تائید عضویت: 1402/09/07-21:39:18

بهاره

نام: بهاره


حبیبی

نام خانوادگی: حبیبی


بیماریهای داخلی

رشته تحصیلی: بیماریهای داخلی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1402/09/07-21:08:21

تاریخ تائید عضویت: 1402/09/07-21:08:21

بیتا

نام: بیتا


سیفی

نام خانوادگی: سیفی


بیولوژی تولید مثل

رشته تحصیلی: بیولوژی تولید مثل


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


1402/09/07-21:00:38

تاریخ تائید عضویت: 1402/09/07-21:00:38

نگار

نام: نگار


یاوری

نام خانوادگی: یاوری


بیولوژی تولید مثل

رشته تحصیلی: بیولوژی تولید مثل


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1402/09/07-21:00:29

تاریخ تائید عضویت: 1402/09/07-21:00:29

مرتضی

نام: مرتضی


کروجی

نام خانوادگی: کروجی


علوم تشریحی (آناتومی)

رشته تحصیلی: علوم تشریحی (آناتومی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1402/09/07-21:00:23

تاریخ تائید عضویت: 1402/09/07-21:00:23

علی

نام: علی


نجفی

نام خانوادگی: نجفی


ژنتیك انسانی (ژنتیك پزشكی)

رشته تحصیلی: ژنتیك انسانی (ژنتیك پزشكی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


1402/09/07-19:16:34

تاریخ تائید عضویت: 1402/09/07-19:16:34

مريم

نام: مريم


بهمن زاده

نام خانوادگی: بهمن زاده


علوم تشریحی (آناتومی)

رشته تحصیلی: علوم تشریحی (آناتومی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


1402/09/07-18:43:26

تاریخ تائید عضویت: 1402/09/07-18:43:26

زهرا

نام: زهرا


مهریان

نام خانوادگی: مهریان


بیولوژی تولید مثل

رشته تحصیلی: بیولوژی تولید مثل


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1402/09/07-16:10:36

تاریخ تائید عضویت: 1402/09/07-16:10:36

فروغ

نام: فروغ


مهدوی نژاد

نام خانوادگی: مهدوی نژاد


بیولوژی تولید مثل

رشته تحصیلی: بیولوژی تولید مثل


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


ندارم

شماره نظام: ندارم


1402/09/01-22:29:54

تاریخ تائید عضویت: 1402/09/01-22:29:54

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,209,507

بازدید این صفحه در سال جاری: 705

بازدید این صفحه در ماه جاری: 23

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 10

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir