انجمن علمی زیست فناوری سلامت ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 0000

آدرس انجمن: تهران-خیابان پاستور-خیابان 12فروردین-پلاک69-انستیتو پاستور ایران

تلفن انجمن: 021-66404746

نمابر (Fax) انجمن: 021-66404746

سایت انجمن: http://healthbiotechnology.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 122 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 202 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 علی حائریعضو هیأت مدیره 1394/06/05
2 محمدرضا کاظمعلیعضو هیأت مدیره 1394/06/05
3 سروش سرداریرئیس 1394/06/05
4 وحید خلجنایب رئیس 1394/06/05
5 علی متولی زاده اردکانیدبیر 1394/06/05
6 نوشین داودیعضو علی البدل 1394/06/05
7 مسعود سیدین خراسانیعضو علی البدل 1394/06/05
8 افشین پیرویبازرس 1394/06/05
9 فرزانه برخورداریبازرس علی البدل 1394/06/05
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1016علوم آزمایشگاهیکاردانیLaboratory sciences
2 1131علوم آزمایشگاهیکارشناسیLaboratory sciences
3 1132داروسازیکارشناسیPharmacy
4 1411آمار زیستیکارشناسی ارشدBiostatistics
5 1424بافت شناسیکارشناسی ارشدHistology
6 14265زیست فناوری پزشکیکارشناسی ارشدMedical Biotechnology
7 1428بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشدClinical Biochemistry
8 1438میكروبشناسی پزشكیکارشناسی ارشدمیكروبشناسی پزشكی
9 1445خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)کارشناسی ارشدHematology and blood bank laboratory (hematology)
10 1447ژنتیک انسانیکارشناسی ارشدHuman Genetics
11 1457نانوتکنولوژی پزشکیکارشناسی ارشدMedical Nanotechnology
12 1462انفورماتیک پزشکیکارشناسی ارشدMedical Informatics
13 1470مهندسی پزشکی (زیست مواد)کارشناسی ارشدMedical engineering (biomaterials)
14 1484باكتری شناسی پزشكیکارشناسی ارشدباكتری شناسی پزشكی
15 00112علوم آزمایشگاهیکارشناسی ارشدLaboratory sciences
16 14179داروسازیکارشناسی ارشدPharmacy
17 1510پزشکیدکترای حرفه ایپزشکی
18 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
19 1611علوم آزمایشگاهیدکترای حرفه ایLaboratory sciences
20 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
21 1910آمار زیستیدکترای تخصصی (PhD)Biostatistics
22 1914بافت شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)بافت شناسی پزشكی
23 19155میکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دکترای تخصصی (PhD)Microbiology (PhD in Bacteriology)
24 1918بیوشیمی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Biochemistry
25 1922ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
26 1924فارماکولوژیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacology
27 1929فرآورده های بیولوژیکدکترای تخصصی (PhD)Biological Products
28 19375خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خوندکترای تخصصی (PhD)خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون
29 1980نانوفناوری پزشكیدکترای تخصصی (PhD)نانوفناوری پزشكی
30 1942زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Medical Biotechnology
31 1948پروتئومیکس کاربردیدکترای تخصصی (PhD)Pproteomics
32 1950پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)دکترای تخصصی (PhD)Molecular Medicine (Molecular Cell Biology)
33 1951مهندسی بافتدکترای تخصصی (PhD)Tissue Engineering
34 1959انفورماتیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Informatics
35 1970فارماکوگنوزیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacognosy
36 1971فارماسیوتیکسدکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutics
37 1972داروسازی هسته ایدکترای تخصصی (PhD)Nuclear Pharmacy
38 1973شیمی داروییدکترای تخصصی (PhD)Medicinal Chemistry
39 1974زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)
40 1978کنترل دارودکترای تخصصی (PhD)Drug control
41 19805نانوفناوری دارویی(نانوتکنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutical Nanotechnology (Nano-pharmaceuticals)
42 1981زیست مواد داروییدکترای تخصصی (PhD)Bio-pharmaceuticals
43 1982میکروب شناسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical microbiology
44 1984علوم سلولی کاربردیدکترای تخصصی (PhD)Applied Cell Sciences
45 2310دكتری تخصصی پژوهشیدكتری تخصصی پژوهشی 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

غزاله

نام: غزاله


قوامی

نام خانوادگی: قوامی


زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)

رشته تحصیلی: زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

آرش

نام: آرش


رزمی

نام خانوادگی: رزمی


زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)

رشته تحصیلی: زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

اسداله

نام: اسداله


احمدی خواه

نام خانوادگی: احمدی خواه


زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)

رشته تحصیلی: زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

شمسی

نام: شمسی


نادری

نام خانوادگی: نادری


زیست فناوری پزشکی

رشته تحصیلی: زیست فناوری پزشکی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

شقایق

نام: شقایق


فکوری گردویشه

نام خانوادگی: فکوری گردویشه


میكروبشناسی پزشكی

رشته تحصیلی: میكروبشناسی پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

هنگامه

نام: هنگامه


زندی

نام خانوادگی: زندی


میکروب شناسی پزشکی

رشته تحصیلی: میکروب شناسی پزشکی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


آ-1856

شماره نظام: آ-1856


تاریخ تائید عضویت:

الهام

نام: الهام


قاضی زاده

نام خانوادگی: قاضی زاده


زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)

رشته تحصیلی: زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

مهدیه

نام: مهدیه


منافی

نام خانوادگی: منافی


زیست فناوری پزشکی

رشته تحصیلی: زیست فناوری پزشکی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

مریم

نام: مریم


تاج آبادی ابراهیمی

نام خانوادگی: تاج آبادی ابراهیمی


میكروبشناسی پزشكی

رشته تحصیلی: میكروبشناسی پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

فاطمه

نام: فاطمه


رهبری زاده

نام خانوادگی: رهبری زاده


بیوشیمی بالینی

رشته تحصیلی: بیوشیمی بالینی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 8,922,106

بازدید این صفحه در سال جاری: 09

بازدید این صفحه در ماه جاری: 09

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 09

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir