انجمن علمی نانو فناوری پزشکی

تاریخ تاسیس انجمن: 1390

آدرس انجمن: تهران - بلوار کشاورز، خیابان قدس، خیابان ایتالیا، ساختمان شماره دو دانشکده فناوری های نوین پزشکی، پ78، طبقه اول

تلفن انجمن: 02188954925

نمابر (Fax) انجمن: 02188954925

سایت انجمن: www.isnm.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: isnm.society@gmail.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 35 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 36 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 00112علوم آزمایشگاهیکارشناسی ارشدLaboratory sciences
2 00113رادیولوژی (تکنولوژی پرتوشناسی)کارشناسی ارشدRadiology (Technology of Radiology)
3 1410پرستاریکارشناسی ارشدNursing
4 14102فناوری تصویربرداری پزشكی (سیتی اسكن)کارشناسی ارشد 
5 14103اتاق عملکارشناسی ارشدsurgery room
6 14108بیوفیزیککارشناسی ارشدBiophysics
7 141095بهداشت محیط _ بهداشت پرتوهاکارشناسی ارشد 
8 14111مدیریت پسماندکارشناسی ارشد 
9 141115مهندسی بهداشت محیط _ مدیریت پسماندکارشناسی ارشد 
10 14112سم شناسی محیطکارشناسی ارشد 
11 141125بهداشت محیط _ سم شناسی محیطکارشناسی ارشد 
12 14114بیوتکنولوژیکارشناسی ارشدBiotechnology
13 14119بیوانفورماتیککارشناسی ارشدBioinformatics
14 1414آموزش پزشکیکارشناسی ارشدMedical education
15 14149تغذیه بالینیکارشناسی ارشد 
16 1415فیزیوتراپی ورزشیکارشناسی ارشدSports Physiotherapy
17 14151فناوری تصویربرداری پزشكیکارشناسی ارشد 
18 14164زیست‌شناسیکارشناسی ارشدBiology
19 14167مهندسی پزشکیکارشناسی ارشدBiomedical engineering
20 1417مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی ارشدOccupational Health Engineering
21 14170بیوشیمی پایهکارشناسی ارشدBiochemistry
22 14171مهندسی بهداشت محیط _ مدیریت كیفیت هواکارشناسی ارشد 
23 14174پژوهش‌های بالینیکارشناسی ارشد 
24 14179داروسازیکارشناسی ارشدPharmacy
25 1418اپیدمیولوژیکارشناسی ارشدEpidemiology
26 1419ماماییکارشناسی ارشدMidwifery
27 14203شیمی تجزیهکارشناسی ارشدAnalytical Chemistry
28 14207شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهکارشناسی ارشدChemistry ,soil fertility and plant nutrition
29 1421فیزیوتراپیکارشناسی ارشدPhysiotherapy
30 14211مهندسی منابع طبیعی_ آبخیزداریکارشناسی ارشدNatural resources’ engineering-water shed
31 14217شیمیکارشناسی ارشدChemistry
32 14219مهندسی پلیمرکارشناسی ارشدPolymer engineering
33 14220مهندسی شیمیکارشناسی ارشدChemical engineering
34 14222مهندسی مواد و متالورژیکارشناسی ارشدMaterials engineering
35 14223مهندسی نساجیکارشناسی ارشدTextile engineering
36 14224نانوبیوتکنولوژیکارشناسی ارشدNanobiotechnology
37 14229کشاورزی و منابع طبیعیکارشناسی ارشدAgricultural engineering
38 1423ایمنی شناسی پزشكیکارشناسی ارشدایمنی شناسی پزشكی
39 14234علوم و مهندسیکارشناسی ارشدScience and engineering
40 1424بافت شناسیکارشناسی ارشدHistology
41 1425علوم تغذیهکارشناسی ارشدNutrition science
42 1426بیوتكنولوژی پزشكیکارشناسی ارشد 
43 14265زیست فناوری پزشکیکارشناسی ارشدMedical Biotechnology
44 1428بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشدClinical Biochemistry
45 1429انگل شناسی پزشكیکارشناسی ارشدانگل شناسی پزشكی
46 1430پزشكی ورزشیکارشناسی ارشد 
47 1431روانشناسی بالینیکارشناسی ارشدClinical Psychology
48 1432سم شناسیکارشناسی ارشدToxicology
49 1434فیزیک پزشکیکارشناسی ارشدMedical Physics
50 1435فیزیولوژیکارشناسی ارشدPhysiology
51 1437مهندسی بهداشت محیطکارشناسی ارشدEnvironmental Health Engineering
52 1438میكروبشناسی پزشكیکارشناسی ارشدمیكروبشناسی پزشكی
53 1443مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)کارشناسی ارشدمهندسی پزشكی (بیوالكتریك)
54 1444ویروس شناسی پزشكیکارشناسی ارشدویروس شناسی پزشكی
55 1445خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)کارشناسی ارشدHematology and blood bank laboratory (hematology)
56 1446حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلینکارشناسی ارشدحشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین
57 1447ژنتیک انسانیکارشناسی ارشدHuman Genetics
58 1448علوم تشریحیکارشناسی ارشدAnatomical Sciences
59 1449علوم و صنایع غذایی _ کنترل کیفی و بهداشتیکارشناسی ارشدNutritional Science (Quality control and health trends)
60 1450علوم بهداشت در تغذیهکارشناسی ارشدHealth Sciences in Nutrition
61 1451قارچ شناسی پزشكیکارشناسی ارشدقارچ شناسی پزشكی
62 1453بهداشت و ایمنی مواد غذاییکارشناسی ارشدHealth and Food Safety
63 1456بینایی سنجیکارشناسی ارشدOptometry
64 1457نانوتکنولوژی پزشکیکارشناسی ارشدMedical Nanotechnology
65 14575نانوفناوری پزشكیکارشناسی ارشد 
66 1458طب سنتی ایرانیکارشناسی ارشدIranian Traditional Medicine
67 1459پرستاری مراقبت های ویژهکارشناسی ارشدCritical Care Nurses
68 1461رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوییکارشناسی ارشدRadiobiology and radiation protection
69 1462انفورماتیک پزشکیکارشناسی ارشدMedical Informatics
70 1463اخلاق پزشكیکارشناسی ارشد 
71 1467تکنولوژی تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)کارشناسی ارشدTech magnetic resonance imaging (MRI)
72 1468میکروب شناسی مواد غذاییکارشناسی ارشدFood microbiology
73 1470مهندسی پزشکی (زیست مواد)کارشناسی ارشدMedical engineering (biomaterials)
74 1482مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیستکارشناسی ارشدManagement Health, Safety and Environment
75 1484باكتری شناسی پزشكیکارشناسی ارشدباكتری شناسی پزشكی
76 1486بیهوشیکارشناسی ارشدAnesthesia
77 1487شیمی داروئیکارشناسی ارشد 
78 1491علوم داروهای پرتوزاکارشناسی ارشد 
79 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
80 19108بهداشت و ایمنی مواد غذاییدکترای تخصصی (PhD) 
81 1911آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health education and promotion
82 19114بیوشیمیدکترای تخصصی (PhD)Biochemistry
83 1912انگل شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)انگل شناسی پزشكی
84 1913ایمنی شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ایمنی شناسی پزشكی
85 19130ماماییدکترای تخصصی (PhD)Midwifery
86 19136علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشكی (سلولی مولكولی و عصبی)دکترای تخصصی (PhD) 
87 1914بافت شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)بافت شناسی پزشكی
88 1915باكتری شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD) 
89 19150بیوانفورماتیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical bioinformatics
90 19155میکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دکترای تخصصی (PhD)Microbiology (PhD in Bacteriology)
91 1916مهندسی بهداشت محیطدکترای تخصصی (PhD)Environmental Health Engineering
92 19164بیوانفورماتیکدکترای تخصصی (PhD)Bioinformatics
93 19166شیمی تجزیهدکترای تخصصی (PhD)Analytical Chemistry
94 1917مهندسی بهداشت حرفه ایدکترای تخصصی (PhD)Occupational Health Engineering
95 19170شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهدکترای تخصصی (PhD)Chemistry ,soil fertility and plant nutrition
96 19178شیمیدکترای تخصصی (PhD)Chemistry
97 1918بیوشیمی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Biochemistry
98 19180مهندسی پلیمردکترای تخصصی (PhD)Polymer engineering
99 19181مهندسی شیمیدکترای تخصصی (PhD)Chemical engineering
100 19183مهندسی مواد و متالورژیدکترای تخصصی (PhD)Materials engineering
101 19184مهندسی نساجیدکترای تخصصی (PhD)Textile engineering
102 1919حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلیندکترای تخصصی (PhD)Medical Entomology and Vector Control
103 19192کشاورزی و منابع طبیعیدکترای تخصصی (PhD)Agricultural engineering
104 19193زیست‌شناسیدکترای تخصصی (PhD)Biology
105 19196مهندسی فیزیک هسته‌ایدکترای تخصصی (PhD)Nuclear engineering
106 1920پرستاریدکترای تخصصی (PhD)Nursing
107 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
108 1922ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
109 1923علوم تشریحی (آناتومی)دکترای تخصصی (PhD)Anatomy (anatomy)
110 1924فارماکولوژیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacology
111 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
112 1927فیزیوتراپیدکترای تخصصی (PhD)Physiotherapy
113 1928فیزیولوژیدکترای تخصصی (PhD) 
114 1930فیزیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Physics
115 1933ویروس شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ویروس شناسی پزشكی
116 1937هماتولوژی آزمایشگاهی و بانك خوندکترای تخصصی (PhD) 
117 1938اپیدمیولوژیدکترای تخصصی (PhD)Epidemiology
118 1941علوم اعصابدکترای تخصصی (PhD)Neuroscience
119 1942زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Medical Biotechnology
120 1949اخلاق پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical ethics
121 1950پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)دکترای تخصصی (PhD)Molecular Medicine (Molecular Cell Biology)
122 1951مهندسی بافتدکترای تخصصی (PhD)Tissue Engineering
123 1953طب سنتی ایرانیدکترای تخصصی (PhD)Iranian Traditional Medicine
124 1954مطالعات اعتیاددکترای تخصصی (PhD)Addiction Studies
125 1955مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)دکترای تخصصی (PhD) 
126 1956آموزش پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical education
127 1959انفورماتیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Informatics
128 19685زیست مواد دندانیدکترای تخصصی (PhD) 
129 1970فارماکوگنوزیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacognosy
130 1971فارماسیوتیکسدکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutics
131 1972داروسازی هسته ایدکترای تخصصی (PhD)Nuclear Pharmacy
132 1973شیمی داروییدکترای تخصصی (PhD)Medicinal Chemistry
133 1974زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)
134 1975سم شناسیدکترای تخصصی (PhD)Toxicology
135 19785كنترل دارو و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتیدکترای تخصصی (PhD) 
136 1980نانوفناوری پزشكیدکترای تخصصی (PhD)نانوفناوری پزشكی
137 19805نانوفناوری دارویی(نانوتکنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutical Nanotechnology (Nano-pharmaceuticals)
138 1981زیست مواد داروییدکترای تخصصی (PhD)Bio-pharmaceuticals
139 1982میکروب شناسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical microbiology
140 1984علوم سلولی کاربردیدکترای تخصصی (PhD)Applied Cell Sciences
141 1987بینایی سنجیدکترای تخصصی (PhD)Optometry
142 1994مهندسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Biomedical Engineering
143 1995بیوفیزیکدکترای تخصصی (PhD)Biophysics
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

سارا

نام: سارا


سلاطین

نام خانوادگی: سلاطین


نانوفناوری دارویی(نانوتکنولوژی دارویی)

رشته تحصیلی: نانوفناوری دارویی(نانوتکنولوژی دارویی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0000

شماره نظام: 0000


1401/09/05-11:27:37

تاریخ تائید عضویت: 1401/09/05-11:27:37

سید محمد

نام: سید محمد


امینی

نام خانوادگی: امینی


نانوفناوری پزشكی

رشته تحصیلی: نانوفناوری پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0000

شماره نظام: 0000


1401/09/05-11:28:29

تاریخ تائید عضویت: 1401/09/05-11:28:29

فرشید

نام: فرشید


جابری انصاری

نام خانوادگی: جابری انصاری


نانوفناوری پزشكی

رشته تحصیلی: نانوفناوری پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0000

شماره نظام: 0000


1401/09/05-11:28:04

تاریخ تائید عضویت: 1401/09/05-11:28:04

شفیعه

نام: شفیعه


وفا

نام خانوادگی: وفا


نانوبیوتکنولوژی

رشته تحصیلی: نانوبیوتکنولوژی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0000

شماره نظام: 0000


1401/09/05-11:28:36

تاریخ تائید عضویت: 1401/09/05-11:28:36

نوشین

نام: نوشین


غلام خاصی

نام خانوادگی: غلام خاصی


شیمی

رشته تحصیلی: شیمی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0000

شماره نظام: 0000


1401/09/05-11:28:15

تاریخ تائید عضویت: 1401/09/05-11:28:15

نگار

نام: نگار


محمدی

نام خانوادگی: محمدی


نانوبیوتکنولوژی

رشته تحصیلی: نانوبیوتکنولوژی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0000

شماره نظام: 0000


1401/09/05-11:29:25

تاریخ تائید عضویت: 1401/09/05-11:29:25

مهدی

نام: مهدی


سورگی

نام خانوادگی: سورگی


نانوبیوتکنولوژی

رشته تحصیلی: نانوبیوتکنولوژی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0000

شماره نظام: 0000


1401/09/05-11:31:31

تاریخ تائید عضویت: 1401/09/05-11:31:31

حسین

نام: حسین


شیرزاده درابی

نام خانوادگی: شیرزاده درابی


نانوبیوتکنولوژی

رشته تحصیلی: نانوبیوتکنولوژی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0000

شماره نظام: 0000


1401/09/05-11:32:03

تاریخ تائید عضویت: 1401/09/05-11:32:03

زهرا

نام: زهرا


سلیمی زاده

نام خانوادگی: سلیمی زاده


پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)

رشته تحصیلی: پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0000

شماره نظام: 0000


1401/09/05-11:32:24

تاریخ تائید عضویت: 1401/09/05-11:32:24

محسن

نام: محسن


زواری

نام خانوادگی: زواری


نانوفناوری پزشكی

رشته تحصیلی: نانوفناوری پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0000

شماره نظام: 0000


1401/09/05-11:32:41

تاریخ تائید عضویت: 1401/09/05-11:32:41

1234
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 8,922,165

بازدید این صفحه در سال جاری: 06

بازدید این صفحه در ماه جاری: 06

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 06

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir