انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1390

آدرس انجمن: تهران - بلوار کشاورز، خیابان قدس، خیابان ایتالیا، ساختمان شماره دو دانشکده فناوری های نوین پزشکی، پ78، طبقه اول

تلفن انجمن: 02188954925

نمابر (Fax) انجمن: 02188954925

سایت انجمن: www.isnm.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: isnm.society@gmail.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 182 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 96 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران


1402/02/16

تاریخ آغاز: 1402/02/16

1402/02/16

تاریخ پایان: 1402/02/16


182

تعداد اعضا: 182

117

تعداد آرا: 117


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 14103اتاق عملکارشناسی ارشدsurgery room
2 1410پرستاریکارشناسی ارشدNursing
3 1414آموزش پزشكیکارشناسی ارشدMedical education
4 1415فیزیوتراپی ورزشیکارشناسی ارشدSports Physiotherapy
5 1417مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی ارشدOccupational Health Engineering
6 1418اپیدمیولوژیکارشناسی ارشدEpidemiology
7 1419ماماییکارشناسی ارشدMidwifery
8 1421فیزیوتراپیکارشناسی ارشدPhysiotherapy
9 1423ایمنی شناسی پزشكیکارشناسی ارشدایمنی شناسی پزشكی
10 1424بافت شناسیکارشناسی ارشدHistology
11 1425علوم تغذیهکارشناسی ارشدNutrition science
12 14265زیست فناوری پزشكیکارشناسی ارشدMedical Biotechnology
13 1428بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشدClinical Biochemistry
14 1429انگل شناسی پزشكیکارشناسی ارشدانگل شناسی پزشكی
15 1431روانشناسی بالینیکارشناسی ارشدClinical Psychology
16 1432سم شناسیکارشناسی ارشدToxicology
17 1434فیزیك پزشكیکارشناسی ارشدMedical Physics
18 1435فیزیولوژیکارشناسی ارشدPhysiology
19 1437مهندسی بهداشت محیطکارشناسی ارشدEnvironmental Health Engineering
20 1438میكروبشناسی پزشكیکارشناسی ارشدمیكروبشناسی پزشكی
21 1443مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)کارشناسی ارشدمهندسی پزشكی (بیوالكتریك)
22 1444ویروس شناسی پزشكیکارشناسی ارشدویروس شناسی پزشكی
23 1445خون شناسی آزمایشگاهی و بانك خون (هماتولوژی)کارشناسی ارشدHematology and blood bank laboratory (hematology)
24 1446حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلینکارشناسی ارشدحشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین
25 1447ژنتیك انسانیکارشناسی ارشدHuman Genetics
26 1448علوم تشریحیکارشناسی ارشدAnatomical Sciences
27 1449علوم و صنایع غذایی _ كنترل كیفی و بهداشتیکارشناسی ارشدNutritional Science (Quality control and health trends)
28 1450علوم بهداشت در تغذیهکارشناسی ارشدHealth Sciences in Nutrition
29 1451قارچ شناسی پزشكیکارشناسی ارشدقارچ شناسی پزشكی
30 1453بهداشت و ایمنی مواد غذاییکارشناسی ارشدHealth and Food Safety
31 1456بینایی سنجیکارشناسی ارشدOptometry
32 1457نانوتكنولوژی پزشكیکارشناسی ارشدMedical Nanotechnology
33 1458طب سنتی ایرانیکارشناسی ارشدIranian Traditional Medicine
34 1459پرستاری مراقبت های ویژهکارشناسی ارشدCritical Care Nurses
35 1461رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوییکارشناسی ارشدRadiobiology and radiation protection
36 1462انفورماتیك پزشكیکارشناسی ارشدMedical Informatics
37 1467تكنولوژی تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)کارشناسی ارشدTech magnetic resonance imaging (MRI)
38 1468میكروب شناسی مواد غذاییکارشناسی ارشدFood microbiology
39 1470مهندسی پزشكی (زیست مواد)کارشناسی ارشدMedical engineering (biomaterials)
40 1482مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیستکارشناسی ارشدManagement Health, Safety and Environment
41 1484باكتری شناسی پزشكیکارشناسی ارشدباكتری شناسی پزشكی
42 1486بیهوشیکارشناسی ارشدAnesthesia
43 1463اخلاق پزشكیکارشناسی ارشد 
44 141095بهداشت محیط _ بهداشت پرتوهاکارشناسی ارشد 
45 141125بهداشت محیط _ سم شناسی محیطکارشناسی ارشد 
46 1426بیوتكنولوژی پزشكیکارشناسی ارشد 
47 1430پزشكی ورزشیکارشناسی ارشد 
48 14174پژوهش‌های بالینیکارشناسی ارشد 
49 14149تغذیه بالینیکارشناسی ارشد 
50 14112سم شناسی محیطکارشناسی ارشد 
51 1487شیمی داروئیکارشناسی ارشد 
52 1491علوم داروهای پرتوزاکارشناسی ارشد 
53 14151فناوری تصویربرداری پزشكیکارشناسی ارشد 
54 14102فناوری تصویربرداری پزشكی (سیتی اسكن)کارشناسی ارشد 
55 14111مدیریت پسماندکارشناسی ارشد 
56 141115مهندسی بهداشت محیط _ مدیریت پسماندکارشناسی ارشد 
57 14171مهندسی بهداشت محیط _ مدیریت كیفیت هواکارشناسی ارشد 
58 14575نانوفناوری پزشكیکارشناسی ارشد 
59 14108بیوفیزیكکارشناسی ارشدBiophysics
60 14170بیوشیمی پایهکارشناسی ارشدBiochemistry
61 14119بیوانفورماتیكکارشناسی ارشدBioinformatics
62 00112علوم آزمایشگاهیکارشناسی ارشدLaboratory sciences
63 00113رادیولوژی (تكنولوژی پرتوشناسی)کارشناسی ارشدRadiology (Technology of Radiology)
64 14179داروسازیکارشناسی ارشدPharmacy
65 14203شیمی تجزیهکارشناسی ارشدAnalytical Chemistry
66 14207شیمی، حاصلخیزی خاك و تغذیه گیاهکارشناسی ارشدChemistry ,soil fertility and plant nutrition
67 14211مهندسی منابع طبیعی_ آبخیزداریکارشناسی ارشدNatural resources’ engineering-water shed
68 14217شیمیکارشناسی ارشدChemistry
69 14167مهندسی پزشكیکارشناسی ارشدBiomedical engineering
70 14219مهندسی پلیمرکارشناسی ارشدPolymer engineering
71 14220مهندسی شیمیکارشناسی ارشدChemical engineering
72 14222مهندسی مواد و متالورژیکارشناسی ارشدMaterials engineering
73 14223مهندسی نساجیکارشناسی ارشدTextile engineering
74 14224نانوبیوتكنولوژیکارشناسی ارشدNanobiotechnology
75 14114بیوتكنولوژیکارشناسی ارشدBiotechnology
76 14229كشاورزی و منابع طبیعیکارشناسی ارشدAgricultural engineering
77 14164زیست‌شناسیکارشناسی ارشدBiology
78 14234علوم و مهندسیکارشناسی ارشدScience and engineering
79 19193زیست‌شناسیدکترای تخصصی (PhD)Biology
80 19196مهندسی فیزیك هسته‌ایدکترای تخصصی (PhD)Nuclear engineering
81 19192كشاورزی و منابع طبیعیدکترای تخصصی (PhD)Agricultural engineering
82 19184مهندسی نساجیدکترای تخصصی (PhD)Textile engineering
83 19183مهندسی مواد و متالورژیدکترای تخصصی (PhD)Materials engineering
84 19181مهندسی شیمیدکترای تخصصی (PhD)Chemical engineering
85 19180مهندسی پلیمردکترای تخصصی (PhD)Polymer engineering
86 19178شیمیدکترای تخصصی (PhD)Chemistry
87 19170شیمی، حاصلخیزی خاك و تغذیه گیاهدکترای تخصصی (PhD)Chemistry ,soil fertility and plant nutrition
88 19130ماماییدکترای تخصصی (PhD)Midwifery
89 1987بینایی سنجیدکترای تخصصی (PhD)Optometry
90 1995بیوفیزیكدکترای تخصصی (PhD)Biophysics
91 19114بیوشیمیدکترای تخصصی (PhD)Biochemistry
92 19150بیوانفورماتیك پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical bioinformatics
93 19164بیوانفورماتیكدکترای تخصصی (PhD)Bioinformatics
94 19166شیمی تجزیهدکترای تخصصی (PhD)Analytical Chemistry
95 1915باكتری شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD) 
96 19108بهداشت و ایمنی مواد غذاییدکترای تخصصی (PhD) 
97 19685زیست مواد دندانیدکترای تخصصی (PhD) 
98 19136علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشكی (سلولی مولكولی و عصبی)دکترای تخصصی (PhD) 
99 1928فیزیولوژیدکترای تخصصی (PhD) 
100 19785كنترل دارو و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتیدکترای تخصصی (PhD) 
101 1955مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)دکترای تخصصی (PhD) 
102 1937هماتولوژی آزمایشگاهی و بانك خوندکترای تخصصی (PhD) 
103 1938اپیدمیولوژیدکترای تخصصی (PhD)Epidemiology
104 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
105 1911آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health education and promotion
106 1912انگل شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)انگل شناسی پزشكی
107 1914بافت شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)بافت شناسی پزشكی
108 19155میكروبشناسی (دكترای باكتری شناسی)دکترای تخصصی (PhD)Microbiology (PhD in Bacteriology)
109 1916مهندسی بهداشت محیطدکترای تخصصی (PhD)Environmental Health Engineering
110 1917مهندسی بهداشت حرفه ایدکترای تخصصی (PhD)Occupational Health Engineering
111 1918بیوشیمی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Biochemistry
112 1919حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلیندکترای تخصصی (PhD)Medical Entomology and Vector Control
113 1920پرستاریدکترای تخصصی (PhD)Nursing
114 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
115 1922ژنتیك انسانی (ژنتیك پزشكی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
116 1923علوم تشریحی (آناتومی)دکترای تخصصی (PhD)Anatomy (anatomy)
117 1924فارماكولوژیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacology
118 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
119 1927فیزیوتراپیدکترای تخصصی (PhD)Physiotherapy
120 1930فیزیك پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical Physics
121 1933ویروس شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ویروس شناسی پزشكی
122 1980نانوفناوری پزشكیدکترای تخصصی (PhD)نانوفناوری پزشكی
123 1941علوم اعصابدکترای تخصصی (PhD)Neuroscience
124 1942زیست فناوری پزشكی (بیوتكنولوژی پزشكی)دکترای تخصصی (PhD)Medical Biotechnology
125 1949اخلاق پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical ethics
126 1950پزشكی مولكولی (سلولی مولكولی)دکترای تخصصی (PhD)Molecular Medicine (Molecular Cell Biology)
127 1951مهندسی بافتدکترای تخصصی (PhD)Tissue Engineering
128 1953طب سنتی ایرانیدکترای تخصصی (PhD)Iranian Traditional Medicine
129 1954مطالعات اعتیاددکترای تخصصی (PhD)Addiction Studies
130 1994مهندسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Biomedical Engineering
131 1959انفورماتیك پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical Informatics
132 1956آموزش پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical education
133 1970فارماكوگنوزیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacognosy
134 1971فارماسیوتیكسدکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutics
135 1972داروسازی هسته ایدکترای تخصصی (PhD)Nuclear Pharmacy
136 1973شیمی داروییدکترای تخصصی (PhD)Medicinal Chemistry
137 1974زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)
138 1975سم شناسیدکترای تخصصی (PhD)Toxicology
139 19805نانوفناوری دارویی(نانوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutical Nanotechnology (Nano-pharmaceuticals)
140 1981زیست مواد داروییدکترای تخصصی (PhD)Bio-pharmaceuticals
141 1982میكروب شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical microbiology
142 1984علوم سلولی كاربردیدکترای تخصصی (PhD)Applied Cell Sciences
143 1913ایمنی شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ایمنی شناسی پزشكی
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

زهرا

نام: زهرا


خدامی پور

نام خانوادگی: خدامی پور


نانوبیوتكنولوژی

رشته تحصیلی: نانوبیوتكنولوژی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0000

شماره نظام: 0000


1402/02/14-23:37:58

تاریخ تائید عضویت: 1402/02/14-23:37:58

لیلا

نام: لیلا


غلامی

نام خانوادگی: غلامی


نانوفناوری پزشكی

رشته تحصیلی: نانوفناوری پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0000

شماره نظام: 0000


1402/02/14-23:32:57

تاریخ تائید عضویت: 1402/02/14-23:32:57

مهام

نام: مهام


دعاگویان

نام خانوادگی: دعاگویان


نانوتكنولوژی پزشكی

رشته تحصیلی: نانوتكنولوژی پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0000

شماره نظام: 0000


1402/02/14-23:27:54

تاریخ تائید عضویت: 1402/02/14-23:27:54

جلیل

نام: جلیل


روحانی

نام خانوادگی: روحانی


زیست فناوری پزشكی (بیوتكنولوژی پزشكی)

رشته تحصیلی: زیست فناوری پزشكی (بیوتكنولوژی پزشكی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0000

شماره نظام: 0000


1402/02/14-23:19:39

تاریخ تائید عضویت: 1402/02/14-23:19:39

سيدفراز

نام: سيدفراز


دلاورخان

نام خانوادگی: دلاورخان


نانوتكنولوژی پزشكی

رشته تحصیلی: نانوتكنولوژی پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0000

شماره نظام: 0000


1402/02/14-23:16:05

تاریخ تائید عضویت: 1402/02/14-23:16:05

سيده طاهره

نام: سيده طاهره


عربی بایگی

نام خانوادگی: عربی بایگی


بیوتكنولوژی پزشكی

رشته تحصیلی: بیوتكنولوژی پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0000

شماره نظام: 0000


1402/02/14-23:15:11

تاریخ تائید عضویت: 1402/02/14-23:15:11

مهسا

نام: مهسا


کلانتر

نام خانوادگی: کلانتر


نانوفناوری پزشكی

رشته تحصیلی: نانوفناوری پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0000

شماره نظام: 0000


1402/02/14-23:04:26

تاریخ تائید عضویت: 1402/02/14-23:04:26

حمیدرضا

نام: حمیدرضا


باصری

نام خانوادگی: باصری


زیست فناوری پزشكی (بیوتكنولوژی پزشكی)

رشته تحصیلی: زیست فناوری پزشكی (بیوتكنولوژی پزشكی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0000

شماره نظام: 0000


1402/02/14-23:04:20

تاریخ تائید عضویت: 1402/02/14-23:04:20

اکرم

نام: اکرم


نوری

نام خانوادگی: نوری


مهندسی پلیمر

رشته تحصیلی: مهندسی پلیمر


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0000

شماره نظام: 0000


1402/02/14-23:03:46

تاریخ تائید عضویت: 1402/02/14-23:03:46

عادله

نام: عادله


رافتی

نام خانوادگی: رافتی


نانوفناوری پزشكی

رشته تحصیلی: نانوفناوری پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0000

شماره نظام: 0000


1402/02/14-23:03:39

تاریخ تائید عضویت: 1402/02/14-23:03:39

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,611,209

بازدید این صفحه در سال جاری: 14

بازدید این صفحه در ماه جاری: 14

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 03

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir