انجمن علمی مراقبت از استومی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 65 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 2 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مریم

نام: مریم


سرلک

نام خانوادگی: سرلک


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

اعظم

نام: اعظم


خانی

نام خانوادگی: خانی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

مهری

نام: مهری


مسعودی

نام خانوادگی: مسعودی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

فرشته

نام: فرشته


خواجه پور

نام خانوادگی: خواجه پور


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

صبا

نام: صبا


کلاهدوزیان

نام خانوادگی: کلاهدوزیان


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

حسن

نام: حسن


کاظم زاده

نام خانوادگی: کاظم زاده


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

محمد

نام: محمد


ملکان

نام خانوادگی: ملکان


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

زهرا

نام: زهرا


صفوی بیات

نام خانوادگی: صفوی بیات


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

نسرین

نام: نسرین


زند

نام خانوادگی: زند


بیماریهای پوست

رشته تحصیلی: بیماریهای پوست


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

سوسن

نام: سوسن


پارسای

نام خانوادگی: پارسای


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

1234567
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 8,755,499

بازدید این صفحه در سال جاری: 178

بازدید این صفحه در ماه جاری: 08

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 07

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir