انجمن علمی آموزش پزشکی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 0000

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 167 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 1000 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی آموزش پزشکی ایران

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی آموزش پزشکی ایران


1400/05/29

تاریخ آغاز: 1400/05/29

1400/05/29

تاریخ پایان: 1400/05/29


167

تعداد اعضا: 167

110

تعداد آرا: 110


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 01493روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشدEducational Psychology
2 1410پرستاریکارشناسی ارشدNursing
3 14100پرستاری اورژانسکارشناسی ارشدEmergency Nursing
4 14101تركیبات طبیعی و دارویی دریاییکارشناسی ارشدMarine natural products and pharmaceutical
5 14102فناوری تصویربرداری پزشكی (سیتی اسكن)کارشناسی ارشد 
6 14103اتاق عملکارشناسی ارشدsurgery room
7 14104پرستاری داخلی _ جراحیکارشناسی ارشدMedical - Surgical Nursing
8 14105پرستاری سلامت جامعهکارشناسی ارشدCommunity Health Nursing
9 14106پرستاری كودكانکارشناسی ارشدPediatric nursing
10 14107روان پرستاریکارشناسی ارشدPsychiatric Nursing
11 14109بهداشت پرتوهاکارشناسی ارشدRadiation Health
12 141095بهداشت محیط _ بهداشت پرتوهاکارشناسی ارشد 
13 1411آمار زیستیکارشناسی ارشدBiostatistics
14 14111مدیریت پسماندکارشناسی ارشد 
15 141115مهندسی بهداشت محیط _ مدیریت پسماندکارشناسی ارشد 
16 14112سم شناسی محیطکارشناسی ارشد 
17 141125بهداشت محیط _ سم شناسی محیطکارشناسی ارشد 
18 1412مدارك پزشكیکارشناسی ارشدMedical informatics
19 14122روانشناسی بالینی كودك و نوجوانکارشناسی ارشد 
20 1413آموزش بهداشتکارشناسی ارشدHealth Education
21 1414آموزش پزشكیکارشناسی ارشدMedical education
22 14142پدافند غیرعامل در نظام سلامتکارشناسی ارشد 
23 14143سایبرنتیك پزشكیکارشناسی ارشد 
24 14146علوم حدیث ، اخلاق و آداب پزشكیکارشناسی ارشد 
25 14148تكنولوژی آموزشی در علوم پزشكیکارشناسی ارشد 
26 14149تغذیه بالینیکارشناسی ارشد 
27 1415فیزیوتراپی ورزشیکارشناسی ارشدSports Physiotherapy
28 14151فناوری تصویربرداری پزشكیکارشناسی ارشد 
29 1416پرستاری مراقبت های ویژه نوزادانکارشناسی ارشدNeonatal Intensive Care Nursing
30 14163بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهریکارشناسی ارشد 
31 141635مهندسی بهداشت محیط_ بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهریکارشناسی ارشد 
32 1417مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی ارشدOccupational Health Engineering
33 14171مهندسی بهداشت محیط _ مدیریت كیفیت هواکارشناسی ارشد 
34 14174پژوهش‌های بالینیکارشناسی ارشد 
35 14177روانشناسی سلامتکارشناسی ارشد 
36 14178سلامت و ترافیكکارشناسی ارشد 
37 14179داروسازیکارشناسی ارشدPharmacy
38 1418اپیدمیولوژیکارشناسی ارشدEpidemiology
39 14181تغذیه ورزشیکارشناسی ارشد 
40 14184آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتکارشناسی ارشد 
41 1419ماماییکارشناسی ارشدMidwifery
42 1420اعضاء مصنوعیکارشناسی ارشدArtificial organs
43 1421فیزیوتراپیکارشناسی ارشدPhysiotherapy
44 1422اقتصاد بهداشتکارشناسی ارشدHealth Economics
45 1423ایمنی شناسی پزشكیکارشناسی ارشدایمنی شناسی پزشكی
46 1424بافت شناسیکارشناسی ارشدHistology
47 1425علوم تغذیهکارشناسی ارشدNutrition science
48 1426بیوتكنولوژی پزشكیکارشناسی ارشد 
49 14265زیست فناوری پزشكیکارشناسی ارشدMedical Biotechnology
50 1427كتابداری و اطلاع رسانی پزشكیکارشناسی ارشدMedical library and information science
51 1428بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشدClinical Biochemistry
52 1429انگل شناسی پزشكیکارشناسی ارشدانگل شناسی پزشكی
53 1430پزشكی ورزشیکارشناسی ارشد 
54 1431روانشناسی بالینیکارشناسی ارشدClinical Psychology
55 1432سم شناسیکارشناسی ارشدToxicology
56 1433شنوایی شناسیکارشناسی ارشدAudiology
57 1434فیزیك پزشكیکارشناسی ارشدMedical Physics
58 1435فیزیولوژیکارشناسی ارشدPhysiology
59 1436كار درمانیکارشناسی ارشدOccupational therapy
60 1437مهندسی بهداشت محیطکارشناسی ارشدEnvironmental Health Engineering
61 1438میكروبشناسی پزشكیکارشناسی ارشدمیكروبشناسی پزشكی
62 1439گفتار درمانیکارشناسی ارشدSpeech Therapy
63 1440مدیریت توانبخشیکارشناسی ارشدRehabilitation Management
64 1441مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناسی ارشدHealth Care Management
65 1443مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)کارشناسی ارشدمهندسی پزشكی (بیوالكتریك)
66 1444ویروس شناسی پزشكیکارشناسی ارشدویروس شناسی پزشكی
67 1445خون شناسی آزمایشگاهی و بانك خون (هماتولوژی)کارشناسی ارشدHematology and blood bank laboratory (hematology)
68 1446حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلینکارشناسی ارشدحشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین
69 1447ژنتیك انسانیکارشناسی ارشدHuman Genetics
70 1448علوم تشریحیکارشناسی ارشدAnatomical Sciences
71 1449علوم و صنایع غذایی _ كنترل كیفی و بهداشتیکارشناسی ارشدNutritional Science (Quality control and health trends)
72 1450علوم بهداشت در تغذیهکارشناسی ارشدHealth Sciences in Nutrition
73 1451قارچ شناسی پزشكیکارشناسی ارشدقارچ شناسی پزشكی
74 1452سلامت و رسانهکارشناسی ارشدHealth and Media
75 14525ژورنالیسم پزشكیکارشناسی ارشد 
76 1453بهداشت و ایمنی مواد غذاییکارشناسی ارشدHealth and Food Safety
77 1454مددكاری اجتماعیکارشناسی ارشدSocial Work
78 1455رفاه اجتماعیکارشناسی ارشد 
79 1456بینایی سنجیکارشناسی ارشدOptometry
80 1457نانوتكنولوژی پزشكیکارشناسی ارشدMedical Nanotechnology
81 14575نانوفناوری پزشكیکارشناسی ارشد 
82 1458طب سنتی ایرانیکارشناسی ارشدIranian Traditional Medicine
83 1459پرستاری مراقبت های ویژهکارشناسی ارشدCritical Care Nurses
84 1460ارگونومیکارشناسی ارشدErgonomics
85 1461رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوییکارشناسی ارشدRadiobiology and radiation protection
86 1462انفورماتیك پزشكیکارشناسی ارشدMedical Informatics
87 1463اخلاق پزشكیکارشناسی ارشد 
88 1464روانشناسی وآموزش كودكان استثناییکارشناسی ارشد 
89 1465مشاورهکارشناسی ارشدConsultation
90 1466پیشگیری از آسیب های اجتماعیکارشناسی ارشد 
91 1467تكنولوژی تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)کارشناسی ارشدTech magnetic resonance imaging (MRI)
92 14675فناوری تصویربرداری پزشكی (MRI)کارشناسی ارشد 
93 1468میكروب شناسی مواد غذاییکارشناسی ارشدFood microbiology
94 1469ارزیابی فناوری سلامت (H.T.A)کارشناسی ارشدHealth Technology Assessment (H.T.A)
95 1470مهندسی پزشكی (زیست مواد)کارشناسی ارشدMedical engineering (biomaterials)
96 1471پرستاری توانبخشیکارشناسی ارشدNursing Rehabilitation
97 1472پرستاری سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Nursing
98 1473پرستاری نظامیکارشناسی ارشدMilitary Nursing
99 1474مهندسی ایمنی صنعتیکارشناسی ارشد 
100 1475سلامت سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Health
101 1476مهندسی بیمارستانکارشناسی ارشدHospital Engineering
102 1477اكولوژی انسانیکارشناسی ارشدHuman Ecology
103 1478علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبهکارشناسی ارشدNutrition Sciences in crisis and disaster
104 1479فناوری اطلاعات سلامتکارشناسی ارشدHealth Information Technology
105 1480برنامه ریزی یادگیری الكترونیكی در علوم پزشكیکارشناسی ارشدPlanning e-learning in Medical Sciences
106 1481تكنولوژی گردش خونکارشناسی ارشدCirculation Technology
107 1482مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیستکارشناسی ارشدManagement Health, Safety and Environment
108 1483مشاوره در ماماییکارشناسی ارشدConsultation on midwifery
109 1484باكتری شناسی پزشكیکارشناسی ارشدباكتری شناسی پزشكی
110 1485نظارت بر امور داروییکارشناسی ارشدDrug Supervision
111 1486بیهوشیکارشناسی ارشدAnesthesia
112 1487شیمی داروئیکارشناسی ارشد 
113 1488كنترل مواد خوراكی و آشامیدنیکارشناسی ارشد 
114 1489آموزش جامعه نگر در نظام سلامتکارشناسی ارشدCommunity health education
115 1490تاریخ علوم پزشكیکارشناسی ارشدHistory of Medical Sciences
116 1491علوم داروهای پرتوزاکارشناسی ارشد 
117 1492روانشناسی عمومیکارشناسی ارشدGeneral Psychology
118 1493كارآفرینی در نظام سلامتکارشناسی ارشد 
119 1495بهداشت روانکارشناسی ارشدMental Health
120 00112علوم آزمایشگاهیکارشناسی ارشدLaboratory sciences
121 00113رادیولوژی (تكنولوژی پرتوشناسی)کارشناسی ارشدRadiology (Technology of Radiology)
122 2410مدیریت MBAکارشناسی ارشد 
123 00500كایروپراكتیكدکترای حرفه ایChiropractic
124 00501پزشك عمومی شاغل در طرح پزشك خانوادهدکترای حرفه ایGeneral practitioner working in family physician program
125 1510پزشكیدکترای حرفه ایپزشکی
126 1511دندانپزشكیدکترای حرفه ایDentistry
127 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
128 1515دندانپزشكی(بهداشتكار)دکترای حرفه ای 
129 1611علوم آزمایشگاهیدکترای حرفه ایLaboratory sciences
130 16125دامپزشكیدکترای حرفه ایVeterinary medicine
131 1620فیزیوتراپی (DPT)دکترای حرفه ای 
132 15155دندانپزشكی (بهداشتكار)دکترای تخصصی (PhD)Dentistry (hygienist)
133 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
134 1910آمار زیستیدکترای تخصصی (PhD)Biostatistics
135 19103كتابداری و اطلاع رسانی پزشكیدکترای تخصصی (PhD) 
136 19107ارگونومیدکترای تخصصی (PhD) 
137 19108بهداشت و ایمنی مواد غذاییدکترای تخصصی (PhD) 
138 1911آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health education and promotion
139 19119روانشناسی سلامتدکترای تخصصی (PhD) 
140 1912انگل شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)انگل شناسی پزشكی
141 19126زیست پزشكی سامانه‌ ایدکترای تخصصی (PhD) 
142 19129آموزش بهداشتدکترای تخصصی (PhD)Health Education
143 1913ایمنی شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ایمنی شناسی پزشكی
144 19130ماماییدکترای تخصصی (PhD)Midwifery
145 19136علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشكی (سلولی مولكولی و عصبی)دکترای تخصصی (PhD) 
146 1914بافت شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)بافت شناسی پزشكی
147 19142آینده پژوهی سلامتدکترای تخصصی (PhD) 
148 19149برنامه‌ریزی یادگیری الكترونیكی در علوم پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Electronic education planning in medical sciences
149 1915باكتری شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD) 
150 19155میكروبشناسی (دكترای باكتری شناسی)دکترای تخصصی (PhD)Microbiology (PhD in Bacteriology)
151 1916مهندسی بهداشت محیطدکترای تخصصی (PhD)Environmental Health Engineering
152 1917مهندسی بهداشت حرفه ایدکترای تخصصی (PhD)Occupational Health Engineering
153 1918بیوشیمی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Biochemistry
154 1919حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلیندکترای تخصصی (PhD)Medical Entomology and Vector Control
155 1920پرستاریدکترای تخصصی (PhD)Nursing
156 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
157 1922ژنتیك انسانی (ژنتیك پزشكی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
158 1923علوم تشریحی (آناتومی)دکترای تخصصی (PhD)Anatomy (anatomy)
159 1924فارماكولوژیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacology
160 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
161 19250برنامه‌ریزی درسیدکترای تخصصی (PhD)Curriculum Development
162 1926مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management
163 1927فیزیوتراپیدکترای تخصصی (PhD)Physiotherapy
164 1928فیزیولوژیدکترای تخصصی (PhD) 
165 1929فرآورده های بیولوژیكدکترای تخصصی (PhD)Biological Products
166 1930فیزیك پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical Physics
167 1931قارچ شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)قارچ شناسی پزشكی
168 1932مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانیدکترای تخصصی (PhD)Healthcare Information Management
169 19325مدیریت اطلاعات سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Information Management
170 1933ویروس شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ویروس شناسی پزشكی
171 1934بیولوژی تولید مثلدکترای تخصصی (PhD)Biology of Reproduction
172 1935بهداشت باروریدکترای تخصصی (PhD)Reproductive health
173 1936مددكاری اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Social Work
174 1937هماتولوژی آزمایشگاهی و بانك خوندکترای تخصصی (PhD) 
175 19375خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خوندکترای تخصصی (PhD)خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون
176 1938اپیدمیولوژیدکترای تخصصی (PhD)Epidemiology
177 1939علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشتدکترای تخصصی (PhD)علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشت
178 1941علوم اعصابدکترای تخصصی (PhD)Neuroscience
179 1942زیست فناوری پزشكی (بیوتكنولوژی پزشكی)دکترای تخصصی (PhD)Medical Biotechnology
180 1943گفتار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Speech Therapy
181 1944اعضای مصنوعیدکترای تخصصی (PhD)Artificial limbs
182 1945كار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Occupational therapy
183 1946شنوایی شناسیدکترای تخصصی (PhD)Audiology
184 1947اقتصاد سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Economics
185 1948پروتئومیكس كاربردیدکترای تخصصی (PhD)Pproteomics
186 1949اخلاق پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical ethics
187 1950پزشكی مولكولی (سلولی مولكولی)دکترای تخصصی (PhD)Molecular Medicine (Molecular Cell Biology)
188 1951مهندسی بافتدکترای تخصصی (PhD)Tissue Engineering
189 1952روانشناسی نظامیدکترای تخصصی (PhD)Military Psychology
190 1953طب سنتی ایرانیدکترای تخصصی (PhD)Iranian Traditional Medicine
191 1954مطالعات اعتیاددکترای تخصصی (PhD)Addiction Studies
192 1955مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)دکترای تخصصی (PhD) 
193 1956آموزش پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical education
194 1957سیاست گذاری سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Policy
195 1958سالمند شناسیدکترای تخصصی (PhD)Elderly Science
196 1959انفورماتیك پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical Informatics
197 1960فیزیولوژی ورزشدکترای تخصصی (PhD)Exercise Physiology
198 1961سلامت در بلایا و فوریت هادکترای تخصصی (PhD)Health disasters and emergencies
199 1962توكسین های میكروبیدکترای تخصصی (PhD)Bacterial toxins
200 1963سلامت و رفاه اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Health and Social Welfare
201 1964مشاوره توانبخشیدکترای تخصصی (PhD)Rehabilitation Counseling
202 1968مواد دندانیدکترای تخصصی (PhD)Dental materials
203 19685زیست مواد دندانیدکترای تخصصی (PhD) 
204 1969سلامت دهان و دندانپزشكی اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Community Oral Health and Dentistry
205 1970فارماكوگنوزیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacognosy
206 1971فارماسیوتیكسدکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutics
207 1972داروسازی هسته ایدکترای تخصصی (PhD)Nuclear Pharmacy
208 1973شیمی داروییدکترای تخصصی (PhD)Medicinal Chemistry
209 1974زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)
210 1975سم شناسیدکترای تخصصی (PhD)Toxicology
211 1976اقتصاد و مدیریت دارودکترای تخصصی (PhD)Pharmaco-economics
212 1977داروسازی سنتیدکترای تخصصی (PhD)Traditional Pharmacy
213 1978كنترل دارودکترای تخصصی (PhD)Drug control
214 19785كنترل دارو و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتیدکترای تخصصی (PhD) 
215 1979شیمی مواد خوراكی و آبشناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Food chemicals and medical hydrology
216 1980نانوفناوری پزشكیدکترای تخصصی (PhD)نانوفناوری پزشكی
217 19805نانوفناوری دارویی(نانوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutical Nanotechnology (Nano-pharmaceuticals)
218 1981زیست مواد داروییدکترای تخصصی (PhD)Bio-pharmaceuticals
219 1982میكروب شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical microbiology
220 1983تاریخ علوم پزشكیدکترای تخصصی (PhD)History of Medical Sciences
221 1984علوم سلولی كاربردیدکترای تخصصی (PhD)Applied Cell Sciences
222 1985مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management in Research and Technology
223 1986سیاستهای غذا و تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Food and Nutrition Policies
224 1987بینایی سنجیدکترای تخصصی (PhD)Optometry
225 1994مهندسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Biomedical Engineering
226 19941مهندسی پزشكی _ رباتیك پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical Engineering - Medical Robotics
227 18415بهداشت مادر و كودكدکترای تخصصی (PhD)Maternal and Child Health
228 17355طب هوا و فضا و زیر سطحیدکترای تخصصی (PhD)Aerospace medicine and subsurface
229 2310دكتری تخصصی پژوهشیدكتری تخصصی پژوهشی 
230 2311آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتدكتری تخصصی پژوهشی 
231 2312انگل شناسی پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
232 23126زیست پزشكی سامانه‌ ایدكتری تخصصی پژوهشی 
233 23129ارگونومیدكتری تخصصی پژوهشی 
234 2313ایمنی شناسی پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
235 23130ماماییدكتری تخصصی پژوهشی 
236 2314بافت شناسی پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
237 2315باكتری شناسی پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
238 2316مهندسی بهداشت محیطدكتری تخصصی پژوهشی 
239 2317مهندسی بهداشت حرفه ایدكتری تخصصی پژوهشی 
240 2320پرستاریدكتری تخصصی پژوهشی 
241 2321روان شناسی بالینیدكتری تخصصی پژوهشی 
242 2322ژنتیك پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
243 2324فارماكولوژیدكتری تخصصی پژوهشی 
244 2325علوم تغذیهدكتری تخصصی پژوهشی 
245 2326مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدكتری تخصصی پژوهشی 
246 2327فیزیوتراپیدكتری تخصصی پژوهشی 
247 2328فیزیولوژیدكتری تخصصی پژوهشی 
248 2330فیزیك پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
249 23325مدیریت اطلاعات سلامتدكتری تخصصی پژوهشی 
250 2333ویروس شناسی پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
251 2335بهداشت باروریدكتری تخصصی پژوهشی 
252 2338اپیدمیولوژیدكتری تخصصی پژوهشی 
253 2340نانوفناوری پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
254 2341علوم اعصابدكتری تخصصی پژوهشی 
255 2342زیست فناوری پزشكی (بیوتكنولوژی پزشكی)دكتری تخصصی پژوهشی 
256 2346شنوایی شناسیدكتری تخصصی پژوهشی 
257 2350پزشكی مولكولیدكتری تخصصی پژوهشی 
258 2351مهندسی بافتدكتری تخصصی پژوهشی 
259 2357سیاست گذاری سلامتدكتری تخصصی پژوهشی 
260 2358سالمند شناسیدكتری تخصصی پژوهشی 
261 2359انفورماتیك پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
262 2368مواد دندانیدكتری تخصصی پژوهشی 
263 2370فارماكوگنوزیدكتری تخصصی پژوهشی 
264 2371فارماسیوتیكسدكتری تخصصی پژوهشی 
265 2373شیمی داروییدكتری تخصصی پژوهشی 
266 2374زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دكتری تخصصی پژوهشی 
267 2375سم شناسیدكتری تخصصی پژوهشی 
268 2380نانوفناوری دارویی (نانوتكنولوژی دارویی)دكتری تخصصی پژوهشی 
269 2381زیست مواد داروییدكتری تخصصی پژوهشی 
270 2382میكروب شناسی پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
271 2384علوم سلولی كاربردیدكتری تخصصی پژوهشی 
272 2387بینایی سنجیدكتری تخصصی پژوهشی 
273 2391علوم بالینیدكتری تخصصی پژوهشی 
274 2392علوم داروییدكتری تخصصی پژوهشی 
275 2393علوم دندانیدكتری تخصصی پژوهشی 
276 2394علوم بهداشتیدكتری تخصصی پژوهشی 
277 2395علوم مدیریتدكتری تخصصی پژوهشی 
278 2396علوم زیست پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
279 2397فناوریهای علوم پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
280 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
281 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
282 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
283 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
284 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
285 1715پزشكی اجتماعیتخصصCommunity Medicine
286 1716پرتو درمانیتخصصRadiotherapy
287 17165رادیوانكولوژیتخصص 
288 1717پزشكی هسته ایتخصصNuclear medicine
289 1718پزشكی فیزیكی و توانبخشیتخصص 
290 17185طب فیزیكی و توانبخشیتخصصPhysical medicine and rehabilitation
291 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
292 17195ارتوپدیتخصص 
293 1720جراحی كلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
294 1721جراحی مغزواعصابتخصصNeurosurgery
295 1722چشم پزشكیتخصصOphthalmology
296 1723آسیب شناسیتخصصPathology
297 1724رادیولوژیتخصصRadiology
298 1725روانپزشكیتخصصPsychiatry
299 1726طب اورژانستخصصEmergency Medicine
300 1727گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنتخصصEar, nose and throat and head and neck surgery
301 1728پزشكی ورزشیتخصصSports Medicine
302 1729طب كارتخصصOccupational Medicine
303 1730بیماریهای پوستتخصصDermatology
304 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
305 1732پزشكی قانونیتخصصForensic Medicine
306 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
307 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
308 1735طب هوا و فضا و زیر سطحیتخصص 
309 1736طب سالمندیتخصصGeriatric Medicnie
310 1741پزشكی خانوادهتخصص 
311 1810دندانپزشكی ترمیمیتخصصRestorative Dentistry
312 1811ارتودانتیكستخصصOrthodontics
313 1812اندودانتیكستخصصEndodontics
314 1813بیماریهای دهان و تشخیصتخصصOral Medicine
315 18135بیماریهای دهان وفك و صورتتخصصOromaxillofacial Dentistry
316 1814پاتولوژی دهان و فكتخصص 
317 18145آسیب شناسی دهان و فك و صورتتخصصآسیب شناسی دهان و فك و صورت
318 1815پروتزهای دندانیتخصصProsthodontics
319 1816پریودانتیكستخصصPeriodontics
320 1817جراحی دهان و فك وصورتتخصصOral and Maxillofacial Surgery
321 1818دندانپزشكی كودكانتخصصPediatric Dentistry
322 1819رادیولوژی دندان و فك و صورتتخصص 
323 18195رادیولوژی دهان و فك و صورتتخصصOral and Maxillofacial Radiology
324 1840اپیدمیولوژی (دستیاری)تخصص 
325 1841بهداشت مادر و كودك (دستیاری)تخصص 
326 1842میكروبیولوژیتخصص 
327 1860داروسازی بالینی (كلینیكال فارماسی)تخصص 
328 2810دستیار پژوهشگر تخصصیتخصص پژوهش محور 
329 3110دوره تكمیلی علوم آزمایشگاهیتخصص پژوهش محور 
330 2110اینترونشنال كاردیولوژیفلوشیپ 
331 21105مالتیپل اسكلروزیس (MS)فلوشیپ 
332 21109صرعفلوشیپ 
333 2111بیهوشی قلبفلوشیپ 
334 21111هماتوپاتولوژیفلوشیپ 
335 21112جراحی تومورهای سیستم اسكلتی _ عضلانیفلوشیپ 
336 21113روان درمانیفلوشیپ 
337 21115بیماریهای عروقی مغز و سكته مغزی (استروك)فلوشیپ 
338 21116جراحی جمجمه، فك و صورتفلوشیپ 
339 21117جراحی بیماریهای مادرزادی قلبفلوشیپ 
340 21118رادیولوژی زنانفلوشیپ 
341 21119جراحی مغز و اعصاب كودكانفلوشیپ 
342 2112ویتره و رتین (سگمان خلفی)فلوشیپ 
343 2113قرنیه (سگمان قدامی)فلوشیپ 
344 21135بیماریهای قرنیه و خارج چشمیفلوشیپ 
345 21137داروسازی در مراقبت‌های ویژهفلوشیپ 
346 2114جراحی ستون فقراتفلوشیپ 
347 21141پوست كودكانفلوشیپ 
348 21142جراحی های كبد، پانكراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضای داخل شكمفلوشیپ 
349 2115جراحی دستفلوشیپ 
350 21158آندرولوژیفلوشیپ 
351 21159جراحی هیپ و لگنفلوشیپ 
352 2116استرابیسمفلوشیپ 
353 21160روانپزشكی عصبی و نورولوژی رفتاریفلوشیپ 
354 21161سیتوپاتولوژیفلوشیپ 
355 21162طب توانبخشی ضایعات نخاعی و ستون فقراتفلوشیپ 
356 21163نوروواسكولار اینترونشنفلوشیپ 
357 21164ارتودنسی شكاف لب و كامفلوشیپ 
358 21165چشم پزشكی كودكان و انحراف چشمفلوشیپ 
359 21168روانپزشكی سالمندانفلوشیپ 
360 21169تصویربرداری قلب و عروقفلوشیپ 
361 2117اكولو پلاستیكفلوشیپ 
362 21174بیماریهای نوروماسكولرفلوشیپ 
363 21175جراحی پلاستیك و ترمیمی چشمفلوشیپ 
364 21178طب روان جنسیفلوشیپ 
365 2118اكو كاردیوگرافیفلوشیپ 
366 2119پیس میكرو اینترونشنال _ الكتروفیزیولوژیفلوشیپ 
367 21195الكتروفیزیولوژی بالینی قلبفلوشیپ 
368 2120جراحی سر و گردنفلوشیپ 
369 2121اتولوژی و نورواتولوژیفلوشیپ 
370 2122درماتو پاتولوژیفلوشیپ 
371 21225آسیب شناسی پوستفلوشیپ 
372 2124ارولوژی كودكانفلوشیپ 
373 2125اندویورولوژیفلوشیپ 
374 2126نازایی (IVF)فلوشیپ 
375 2127انكولوژی زنانفلوشیپ 
376 2128مراقبت های ویژهفلوشیپ 
377 2129استروتاكسی و فانكشنال مغز و اعصابفلوشیپ 
378 2130پیوند كبدفلوشیپ 
379 2131پاتولوژی چشمفلوشیپ 
380 2133گلوكومفلوشیپ 
381 2134پیوند كلیهفلوشیپ 
382 2135اروانكولوژیفلوشیپ 
383 21355سرطانهای دستگاه ادراری _ تناسلیفلوشیپ 
384 2136ارولوژی ترمیمیفلوشیپ 
385 2137جراحی سرطانفلوشیپ 
386 2138جراحی عروقفلوشیپ 
387 2139پریناتولوژیفلوشیپ 
388 21395طب مادر و جنینفلوشیپ 
389 2140نارسایی قلب و پیوندفلوشیپ 
390 2141بیماریهای مادرزادی قلب در بالغینفلوشیپ 
391 2142تروما در جراحی عمومیفلوشیپ 
392 2143دردفلوشیپ 
393 2144اینترونشنال كاردیولوژی دركودكان ونوجوانانفلوشیپ 
394 21445اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق كودكانفلوشیپ 
395 2145پاتولوژی كودكانفلوشیپ 
396 2146پاتولوژی مولكولار و سیتوژنتیك (آسیب شناسی مولكولی و سیتوژنتیك)فلوشیپ 
397 2147بیهوشی پیوند اعضاء داخلی شكمفلوشیپ 
398 2148بیهوشی مغز و اعصابفلوشیپ 
399 2149سوختگیفلوشیپ 
400 2150رینولوژی (بینی و سینوس)فلوشیپ 
401 2151جراحی كولوركتالفلوشیپ 
402 2153لارینگولوژیفلوشیپ 
403 2154جراحی درون بین زنانفلوشیپ 
404 2155ارتوپدی كودكانفلوشیپ 
405 2156جراحی زانوفلوشیپ 
406 2157طب تسكینیفلوشیپ 
407 2158رادیولوژی مداخله ایفلوشیپ 
408 2159طب روان تنیفلوشیپ 
409 2160دندانپزشكی بیمارستانی(كودكان)فلوشیپ 
410 2161پروتز _ ایمپلنتفلوشیپ 
411 2162پریو _ ایمپلنتفلوشیپ 
412 2163جراحی پیشرفته _ ایمپلنتفلوشیپ 
413 2165بیولوژی دهانفلوشیپ 
414 2166دندانپزشكی بیمارستانی(عمومی)فلوشیپ 
415 2167لیزرفلوشیپ 
416 2168ایمپلنتفلوشیپ 
417 2169پروستوایمپلنتفلوشیپ 
418 2170ارتو سر جریفلوشیپ 
419 2171جراحی ترومای فك وصورتفلوشیپ 
420 2172انكولوژی دهان و فك و صورتفلوشیپ 
421 2173پروتزهای فك وصورت (ماكزیلوفیشیال)فلوشیپ 
422 2174جراحی ترمیمی دهان ، فك وصورتفلوشیپ 
423 2175جراحی فك وصورت كرانیوفاسیال وكودكانفلوشیپ 
424 2176ترومای دندانیفلوشیپ 
425 2177سم شناسی بالینی و مسمومیتهافلوشیپ 
426 2179بیهوشی كودكانفلوشیپ 
427 2180روانپزشكی نظامیفلوشیپ 
428 2181مراقبت های ویژه كودكانفلوشیپ 
429 2182بیماریهای عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی و پیوندفلوشیپ 
430 2183ارولوژی زنانفلوشیپ 
431 2184دردهای مزمن دهانی _ صورتیفلوشیپ 
432 2185درمان بین رشته‌‌ای ترمیم‌های زیبایی مبتنی بر باندینگفلوشیپ 
433 2186بوی بد دهانفلوشیپ 
434 2187اختلالات كف لگن در زنانفلوشیپ 
435 2188HIV/AIDS بالینیفلوشیپ 
436 2192پیشگیری و كنترل عفونت‌های بیمارستانیفلوشیپ 
437 2193نوروفیزیولوژی بالینی كودكانفلوشیپ 
438 21945اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق بزرگسالفلوشیپ 
439 2195طب خوابفلوشیپ 
440 2196بیماریهای سطح چشمفلوشیپ 
441 2197جراحی پستانفلوشیپ 
442 2198جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)فلوشیپ 
443 2010روماتولوژیفوق تخصصRheumatology
444 2011بیماریهای ریهفوق تخصصPulmonary diseases
445 2012بیماریهای قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular diseases
446 2013نفرولوژیفوق تخصصNephrology
447 2014جراحی ترمیمی، پلاستیك و سوختگیفوق تخصصReconstructive, plastic and burn surgery
448 2015جراحی قفسه صدریفوق تخصصThoracic surgery
449 2016جراحی قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular Surgery
450 2017خون و سرطان بالغینفوق تخصصHematooncology
451 2018خون و سرطان كودكانفوق تخصصخون و سرطان كودكان
452 2019غدد كودكانفوق تخصص 
453 20195غدد درون ریز كودكانفوق تخصصغدد درون ریز کودکان
454 2020جراحی كودكانفوق تخصصجراحی كودكان
455 2021غدد درون ریز و متابولیسم بالغینفوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم بالغین
456 2022قلب كودكانفوق تخصصقلب كودكان
457 2023نوزادانفوق تخصصNeonatology
458 20235طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادانفوق تخصصNeonatology and perinatal medicine
459 2024گوارش بالغینفوق تخصصگوارش بالغین
460 20245گوارش و كبد بالغینفوق تخصص 
461 2025كلیه كودكانفوق تخصصكلیه كودكان
462 2026عفونی كودكانفوق تخصصعفونی كودكان
463 2027اعصاب كودكانفوق تخصصاعصاب كودكان
464 20275مغز و اعصاب كودكانفوق تخصص 
465 2028گوارش كودكانفوق تخصصگوارش كودكان
466 2029ایمونولوژی و آلرژی كودكانفوق تخصصایمونولوژی و آلرژی كودكان
467 20295آلرژی و ایمونولوژی بالینیفوق تخصصAllergy and Clinical Immunology
468 2030روانپزشكی كودكانفوق تخصصروانپزشكی كودكان
469 20305روانپزشكی كودك و نوجوانفوق تخصص 
470 2031بیماری های عفونی و گرمسیریفوق تخصصInfectious and tropical diseases
471 20315عفونی بالغینفوق تخصص 
472 2032روماتولوژی كودكانفوق تخصصروماتولوژی کودکان
473 2033جراحی عروقفوق تخصصVascular Surgery
474 2034ریه كودكانفوق تخصصریه كودكان
475 2036مراقبت های ویژهفوق تخصص 
476 2210MPHدوره تکمیلی 
477 2610دكترای بهداشت عمومی Dr.P.Hدوره تکمیلی 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

فریدون

نام: فریدون


نگهدار

نام خانوادگی: نگهدار


علوم تشریحی (آناتومی)

رشته تحصیلی: علوم تشریحی (آناتومی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/05/27-21:47:10

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/27-21:47:10

مریم

نام: مریم


مصلحی

نام خانوادگی: مصلحی


پرستاری مراقبت های ویژه

رشته تحصیلی: پرستاری مراقبت های ویژه


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


8322375

شماره نظام: 8322375


1400/05/27-23:18:50

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/27-23:18:50

بهروز

نام: بهروز


رضائی

نام خانوادگی: رضائی


مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/05/27-20:03:50

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/27-20:03:50

محمد

نام: محمد


نوری زاده

نام خانوادگی: نوری زاده


پرستاری داخلی _ جراحی

رشته تحصیلی: پرستاری داخلی _ جراحی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/05/27-20:03:57

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/27-20:03:57

مریم

نام: مریم


ملکی

نام خانوادگی: ملکی


پرستاری كودكان

رشته تحصیلی: پرستاری كودكان


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/05/27-09:45:08

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/27-09:45:08

علي

نام: علي


قرباني

نام خانوادگی: قرباني


آموزش پزشكی

رشته تحصیلی: آموزش پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/05/26-13:04:20

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/26-13:04:20

سید منصور

نام: سید منصور


رضوی

نام خانوادگی: رضوی


بیماریهای عفونی و گرمسیری

رشته تحصیلی: بیماریهای عفونی و گرمسیری


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


22843

شماره نظام: 22843


1400/05/26-13:04:11

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/26-13:04:11

امیرعلی

نام: امیرعلی


دشت پور

نام خانوادگی: دشت پور


پرستاری

رشته تحصیلی: پرستاری


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


8437355

شماره نظام: 8437355


1400/05/26-13:29:50

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/26-13:29:50

فهیمه

نام: فهیمه


شیروانی

نام خانوادگی: شیروانی


پرستاری

رشته تحصیلی: پرستاری


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


88844444

شماره نظام: 88844444


1400/05/26-13:29:57

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/26-13:29:57

هادی

نام: هادی


شفیعی

نام خانوادگی: شفیعی


پرستاری داخلی _ جراحی

رشته تحصیلی: پرستاری داخلی _ جراحی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


98135065

شماره نظام: 98135065


1400/05/26-13:30:02

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/26-13:30:02

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,209,581

بازدید این صفحه در سال جاری: 299

بازدید این صفحه در ماه جاری: 14

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir