مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 225 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 2987 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک بازرسین مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران

انتخابات الکترونيک بازرسین مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران


1399/06/20

تاریخ آغاز: 1399/06/20

1399/06/20

تاریخ پایان: 1399/06/20


225

تعداد اعضا: 225

156

تعداد آرا: 156


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1014بهداشت محیطکاردانیEnvironmental Health
2 1110پرستاریکارشناسیNursing
3 1111اعضای مصنوعی و وسایل كمكیکارشناسیArtificial limbs and assistive devices
4 1112تكنولوژی پزشكی هسته ایکارشناسیNuclear Medicine Technology
5 1113بینایی سنجیکارشناسیOptometry
6 1114هوشبریکارشناسیAnesthesiology
7 1115ماماییکارشناسیMidwifery
8 1116فیزیوتراپیکارشناسیPhysiotherapy
9 1117شنوایی شناسیکارشناسیAudiology
10 1118فناوری اطلاعات سلامتکارشناسیHealth Information Technology
11 1119علوم تغذیهکارشناسیNutrition science
12 1120مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناسیHealth Care Management
13 1121كتابداری در شاخه پزشكیکارشناسیMedical library
14 11211حشره شناسیکارشناسیEntomology
15 1122كار درمانیکارشناسیOccupational therapy
16 1123مهندسی پزشكی بالینیکارشناسی 
17 1124گفتار درمانیکارشناسیSpeech Therapy
18 1125علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشتیکارشناسیNutritional Science (Quality control and health trends)
19 1126مددكاری اجتماعیکارشناسیSocial work
20 1127مهندسی بهداشت محیطکارشناسیEnvironmental Health Engineering
21 1128رادیولوژی (تكنولوژی پرتوشناسی)کارشناسیRadiology (Technology of Radiology)
22 1129تكنولوژی پرتودرمانیکارشناسیTech radiation therapy (radiotherapy)
23 1130اتاق عملکارشناسیSurgery room
24 1131علوم آزمایشگاهیکارشناسیLaboratory sciences
25 1132داروسازیکارشناسیPharmacy
26 1133رشد و پرورش كودكان پیش دبستانیکارشناسی 
27 1134مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی 
28 11345مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی كارکارشناسی 
29 1135مهندسی صنایع – ایمنی صنعتیکارشناسی 
30 1136ساخت پروتزهای دندانیکارشناسیConstruction of Prosthodontics
31 1137روانشناسی بالینیکارشناسیClinical Psychology
32 1138علوم اجتماعی (خدمات اجتماعی )کارشناسیSocial sciences (social services)
33 1139بهداشت عمومیکارشناسیPublic Health
34 1140علوم اجتماعیکارشناسی 
35 1141مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)کارشناسیBiomedical Engineering (bioelectric)
36 1142مشاورهکارشناسیConsultation
37 1143روانشناسی عمومیکارشناسیGeneral Psychology
38 1149تكنولوژی اتاق عملکارشناسی 
39 1153بیولوژی و كنترل ناقلین بیماریهاکارشناسی 
40 1159علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشكیکارشناسی 
41 1211حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلینکارشناسی 
42 1212مدارك پزشكیکارشناسیmedical documents
43 1223ایمنی صنعتی و محیط كارکارشناسیIndustrial and workplace safety
44 1225فوریتهای پزشكیکارشناسیmedical emergency
45 1410پرستاریکارشناسی ارشدNursing
46 14100پرستاری اورژانسکارشناسی ارشدEmergency Nursing
47 14101تركیبات طبیعی و دارویی دریاییکارشناسی ارشدMarine natural products and pharmaceutical
48 14102فناوری تصویربرداری پزشكی (سیتی اسكن)کارشناسی ارشد 
49 14103اتاق عملکارشناسی ارشدsurgery room
50 14104پرستاری داخلی _ جراحیکارشناسی ارشدMedical - Surgical Nursing
51 14105پرستاری سلامت جامعهکارشناسی ارشدCommunity Health Nursing
52 14106پرستاری كودكانکارشناسی ارشدPediatric nursing
53 14107روان پرستاریکارشناسی ارشدPsychiatric Nursing
54 14109بهداشت پرتوهاکارشناسی ارشدRadiation Health
55 141095بهداشت محیط _ بهداشت پرتوهاکارشناسی ارشد 
56 1411آمار زیستیکارشناسی ارشدBiostatistics
57 14111مدیریت پسماندکارشناسی ارشد 
58 141115مهندسی بهداشت محیط _ مدیریت پسماندکارشناسی ارشد 
59 14112سم شناسی محیطکارشناسی ارشد 
60 141125بهداشت محیط _ سم شناسی محیطکارشناسی ارشد 
61 1412مدارك پزشكیکارشناسی ارشدMedical informatics
62 14122روانشناسی بالینی كودك و نوجوانکارشناسی ارشد 
63 1413آموزش بهداشتکارشناسی ارشدHealth Education
64 1414آموزش پزشكیکارشناسی ارشدMedical education
65 14142پدافند غیرعامل در نظام سلامتکارشناسی ارشد 
66 14143سایبرنتیك پزشكیکارشناسی ارشد 
67 14146علوم حدیث ، اخلاق و آداب پزشكیکارشناسی ارشد 
68 14148تكنولوژی آموزشی در علوم پزشكیکارشناسی ارشد 
69 14149تغذیه بالینیکارشناسی ارشد 
70 1415فیزیوتراپی ورزشیکارشناسی ارشدSports Physiotherapy
71 14151فناوری تصویربرداری پزشكیکارشناسی ارشد 
72 1416پرستاری مراقبت های ویژه نوزادانکارشناسی ارشدNeonatal Intensive Care Nursing
73 14163بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهریکارشناسی ارشد 
74 141635مهندسی بهداشت محیط_ بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهریکارشناسی ارشد 
75 1417مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی ارشدOccupational Health Engineering
76 14171مهندسی بهداشت محیط _ مدیریت كیفیت هواکارشناسی ارشد 
77 14174پژوهش‌های بالینیکارشناسی ارشد 
78 14177روانشناسی سلامتکارشناسی ارشد 
79 14178سلامت و ترافیكکارشناسی ارشد 
80 14179داروسازیکارشناسی ارشدPharmacy
81 1418اپیدمیولوژیکارشناسی ارشدEpidemiology
82 14181تغذیه ورزشیکارشناسی ارشد 
83 14184آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتکارشناسی ارشد 
84 1419ماماییکارشناسی ارشدMidwifery
85 1420اعضاء مصنوعیکارشناسی ارشدArtificial organs
86 1421فیزیوتراپیکارشناسی ارشدPhysiotherapy
87 1422اقتصاد بهداشتکارشناسی ارشدHealth Economics
88 1423ایمنی شناسی پزشكیکارشناسی ارشدایمنی شناسی پزشكی
89 1424بافت شناسیکارشناسی ارشدHistology
90 1425علوم تغذیهکارشناسی ارشدNutrition science
91 1426بیوتكنولوژی پزشكیکارشناسی ارشد 
92 14265زیست فناوری پزشكیکارشناسی ارشدMedical Biotechnology
93 1427كتابداری و اطلاع رسانی پزشكیکارشناسی ارشدMedical library and information science
94 1428بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشدClinical Biochemistry
95 1429انگل شناسی پزشكیکارشناسی ارشدانگل شناسی پزشكی
96 1430پزشكی ورزشیکارشناسی ارشد 
97 1431روانشناسی بالینیکارشناسی ارشدClinical Psychology
98 1432سم شناسیکارشناسی ارشدToxicology
99 1433شنوایی شناسیکارشناسی ارشدAudiology
100 1434فیزیك پزشكیکارشناسی ارشدMedical Physics
101 1435فیزیولوژیکارشناسی ارشدPhysiology
102 1436كار درمانیکارشناسی ارشدOccupational therapy
103 1437مهندسی بهداشت محیطکارشناسی ارشدEnvironmental Health Engineering
104 1438میكروبشناسی پزشكیکارشناسی ارشدمیكروبشناسی پزشكی
105 1439گفتار درمانیکارشناسی ارشدSpeech Therapy
106 1440مدیریت توانبخشیکارشناسی ارشدRehabilitation Management
107 1441مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناسی ارشدHealth Care Management
108 1443مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)کارشناسی ارشدمهندسی پزشكی (بیوالكتریك)
109 1444ویروس شناسی پزشكیکارشناسی ارشدویروس شناسی پزشكی
110 1445خون شناسی آزمایشگاهی و بانك خون (هماتولوژی)کارشناسی ارشدHematology and blood bank laboratory (hematology)
111 1446حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلینکارشناسی ارشدحشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین
112 1447ژنتیك انسانیکارشناسی ارشدHuman Genetics
113 1448علوم تشریحیکارشناسی ارشدAnatomical Sciences
114 1449علوم و صنایع غذایی _ كنترل كیفی و بهداشتیکارشناسی ارشدNutritional Science (Quality control and health trends)
115 1450علوم بهداشت در تغذیهکارشناسی ارشدHealth Sciences in Nutrition
116 1451قارچ شناسی پزشكیکارشناسی ارشدقارچ شناسی پزشكی
117 1452سلامت و رسانهکارشناسی ارشدHealth and Media
118 14525ژورنالیسم پزشكیکارشناسی ارشد 
119 1453بهداشت و ایمنی مواد غذاییکارشناسی ارشدHealth and Food Safety
120 1454مددكاری اجتماعیکارشناسی ارشدSocial Work
121 1455رفاه اجتماعیکارشناسی ارشد 
122 1456بینایی سنجیکارشناسی ارشدOptometry
123 1457نانوتكنولوژی پزشكیکارشناسی ارشدMedical Nanotechnology
124 14575نانوفناوری پزشكیکارشناسی ارشد 
125 1458طب سنتی ایرانیکارشناسی ارشدIranian Traditional Medicine
126 1459پرستاری مراقبت های ویژهکارشناسی ارشدCritical Care Nurses
127 1460ارگونومیکارشناسی ارشدErgonomics
128 1461رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوییکارشناسی ارشدRadiobiology and radiation protection
129 1462انفورماتیك پزشكیکارشناسی ارشدMedical Informatics
130 1463اخلاق پزشكیکارشناسی ارشد 
131 1464روانشناسی وآموزش كودكان استثناییکارشناسی ارشد 
132 1465مشاورهکارشناسی ارشدConsultation
133 1466پیشگیری از آسیب های اجتماعیکارشناسی ارشد 
134 1467تكنولوژی تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)کارشناسی ارشدTech magnetic resonance imaging (MRI)
135 14675فناوری تصویربرداری پزشكی (MRI)کارشناسی ارشد 
136 1468میكروب شناسی مواد غذاییکارشناسی ارشدFood microbiology
137 1469ارزیابی فناوری سلامت (H.T.A)کارشناسی ارشدHealth Technology Assessment (H.T.A)
138 1470مهندسی پزشكی (زیست مواد)کارشناسی ارشدMedical engineering (biomaterials)
139 1471پرستاری توانبخشیکارشناسی ارشدNursing Rehabilitation
140 1472پرستاری سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Nursing
141 1473پرستاری نظامیکارشناسی ارشدMilitary Nursing
142 1474مهندسی ایمنی صنعتیکارشناسی ارشد 
143 1475سلامت سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Health
144 1476مهندسی بیمارستانکارشناسی ارشدHospital Engineering
145 1477اكولوژی انسانیکارشناسی ارشدHuman Ecology
146 1478علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبهکارشناسی ارشدNutrition Sciences in crisis and disaster
147 1479فناوری اطلاعات سلامتکارشناسی ارشدHealth Information Technology
148 1480برنامه ریزی یادگیری الكترونیكی در علوم پزشكیکارشناسی ارشدPlanning e-learning in Medical Sciences
149 1481تكنولوژی گردش خونکارشناسی ارشدCirculation Technology
150 1482مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیستکارشناسی ارشدManagement Health, Safety and Environment
151 1483مشاوره در ماماییکارشناسی ارشدConsultation on midwifery
152 1484باكتری شناسی پزشكیکارشناسی ارشدباكتری شناسی پزشكی
153 1485نظارت بر امور داروییکارشناسی ارشدDrug Supervision
154 1486بیهوشیکارشناسی ارشدAnesthesia
155 1487شیمی داروئیکارشناسی ارشد 
156 1488كنترل مواد خوراكی و آشامیدنیکارشناسی ارشد 
157 1489آموزش جامعه نگر در نظام سلامتکارشناسی ارشدCommunity health education
158 1490تاریخ علوم پزشكیکارشناسی ارشدHistory of Medical Sciences
159 1491علوم داروهای پرتوزاکارشناسی ارشد 
160 1492روانشناسی عمومیکارشناسی ارشدGeneral Psychology
161 1493كارآفرینی در نظام سلامتکارشناسی ارشد 
162 1495بهداشت روانکارشناسی ارشدMental Health
163 00112علوم آزمایشگاهیکارشناسی ارشدLaboratory sciences
164 00113رادیولوژی (تكنولوژی پرتوشناسی)کارشناسی ارشدRadiology (Technology of Radiology)
165 2410مدیریت MBAکارشناسی ارشد 
166 01493روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشدEducational Psychology
167 00500كایروپراكتیكدکترای حرفه ایChiropractic
168 00501پزشك عمومی شاغل در طرح پزشك خانوادهدکترای حرفه ایGeneral practitioner working in family physician program
169 1611علوم آزمایشگاهیدکترای حرفه ایLaboratory sciences
170 16125دامپزشكیدکترای حرفه ایVeterinary medicine
171 1620فیزیوتراپی (DPT)دکترای حرفه ای 
172 1510پزشكیدکترای حرفه ایپزشکی
173 1511دندانپزشكیدکترای حرفه ایDentistry
174 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
175 1515دندانپزشكی(بهداشتكار)دکترای حرفه ای 
176 15155دندانپزشكی (بهداشتكار)دکترای تخصصی (PhD)Dentistry (hygienist)
177 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
178 1910آمار زیستیدکترای تخصصی (PhD)Biostatistics
179 19103كتابداری و اطلاع رسانی پزشكیدکترای تخصصی (PhD) 
180 19107ارگونومیدکترای تخصصی (PhD) 
181 19108بهداشت و ایمنی مواد غذاییدکترای تخصصی (PhD) 
182 1911آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health education and promotion
183 19119روانشناسی سلامتدکترای تخصصی (PhD) 
184 1912انگل شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)انگل شناسی پزشكی
185 19126زیست پزشكی سامانه‌ ایدکترای تخصصی (PhD) 
186 19129آموزش بهداشتدکترای تخصصی (PhD)Health Education
187 1913ایمنی شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ایمنی شناسی پزشكی
188 19130ماماییدکترای تخصصی (PhD)Midwifery
189 19136علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشكی (سلولی مولكولی و عصبی)دکترای تخصصی (PhD) 
190 1914بافت شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)بافت شناسی پزشكی
191 19142آینده پژوهی سلامتدکترای تخصصی (PhD) 
192 19149برنامه‌ریزی یادگیری الكترونیكی در علوم پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Electronic education planning in medical sciences
193 1915باكتری شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD) 
194 19155میكروبشناسی (دكترای باكتری شناسی)دکترای تخصصی (PhD)Microbiology (PhD in Bacteriology)
195 1916مهندسی بهداشت محیطدکترای تخصصی (PhD)Environmental Health Engineering
196 1917مهندسی بهداشت حرفه ایدکترای تخصصی (PhD)Occupational Health Engineering
197 1918بیوشیمی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Biochemistry
198 1919حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلیندکترای تخصصی (PhD)Medical Entomology and Vector Control
199 1920پرستاریدکترای تخصصی (PhD)Nursing
200 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
201 1922ژنتیك انسانی (ژنتیك پزشكی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
202 1923علوم تشریحی (آناتومی)دکترای تخصصی (PhD)Anatomy (anatomy)
203 1924فارماكولوژیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacology
204 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
205 1926مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management
206 1927فیزیوتراپیدکترای تخصصی (PhD)Physiotherapy
207 1928فیزیولوژیدکترای تخصصی (PhD) 
208 1929فرآورده های بیولوژیكدکترای تخصصی (PhD)Biological Products
209 1930فیزیك پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical Physics
210 1931قارچ شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)قارچ شناسی پزشكی
211 1932مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانیدکترای تخصصی (PhD)Healthcare Information Management
212 19325مدیریت اطلاعات سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Information Management
213 1933ویروس شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ویروس شناسی پزشكی
214 1934بیولوژی تولید مثلدکترای تخصصی (PhD)Biology of Reproduction
215 1935بهداشت باروریدکترای تخصصی (PhD)Reproductive health
216 1936مددكاری اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Social Work
217 1937هماتولوژی آزمایشگاهی و بانك خوندکترای تخصصی (PhD) 
218 19375خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خوندکترای تخصصی (PhD)خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون
219 1938اپیدمیولوژیدکترای تخصصی (PhD)Epidemiology
220 1939علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشتدکترای تخصصی (PhD)علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشت
221 1941علوم اعصابدکترای تخصصی (PhD)Neuroscience
222 1942زیست فناوری پزشكی (بیوتكنولوژی پزشكی)دکترای تخصصی (PhD)Medical Biotechnology
223 1943گفتار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Speech Therapy
224 1944اعضای مصنوعیدکترای تخصصی (PhD)Artificial limbs
225 1945كار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Occupational therapy
226 1946شنوایی شناسیدکترای تخصصی (PhD)Audiology
227 1947اقتصاد سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Economics
228 1948پروتئومیكس كاربردیدکترای تخصصی (PhD)Pproteomics
229 1949اخلاق پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical ethics
230 1950پزشكی مولكولی (سلولی مولكولی)دکترای تخصصی (PhD)Molecular Medicine (Molecular Cell Biology)
231 1951مهندسی بافتدکترای تخصصی (PhD)Tissue Engineering
232 1952روانشناسی نظامیدکترای تخصصی (PhD)Military Psychology
233 1953طب سنتی ایرانیدکترای تخصصی (PhD)Iranian Traditional Medicine
234 1954مطالعات اعتیاددکترای تخصصی (PhD)Addiction Studies
235 1955مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)دکترای تخصصی (PhD) 
236 1956آموزش پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical education
237 1957سیاست گذاری سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Policy
238 1958سالمند شناسیدکترای تخصصی (PhD)Elderly Science
239 1959انفورماتیك پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical Informatics
240 1960فیزیولوژی ورزشدکترای تخصصی (PhD)Exercise Physiology
241 1961سلامت در بلایا و فوریت هادکترای تخصصی (PhD)Health disasters and emergencies
242 1962توكسین های میكروبیدکترای تخصصی (PhD)Bacterial toxins
243 1963سلامت و رفاه اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Health and Social Welfare
244 1964مشاوره توانبخشیدکترای تخصصی (PhD)Rehabilitation Counseling
245 1968مواد دندانیدکترای تخصصی (PhD)Dental materials
246 19685زیست مواد دندانیدکترای تخصصی (PhD) 
247 1969سلامت دهان و دندانپزشكی اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Community Oral Health and Dentistry
248 1970فارماكوگنوزیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacognosy
249 1971فارماسیوتیكسدکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutics
250 1972داروسازی هسته ایدکترای تخصصی (PhD)Nuclear Pharmacy
251 1973شیمی داروییدکترای تخصصی (PhD)Medicinal Chemistry
252 1974زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)
253 1975سم شناسیدکترای تخصصی (PhD)Toxicology
254 1976اقتصاد و مدیریت دارودکترای تخصصی (PhD)Pharmaco-economics
255 1977داروسازی سنتیدکترای تخصصی (PhD)Traditional Pharmacy
256 1978كنترل دارودکترای تخصصی (PhD)Drug control
257 19785كنترل دارو و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتیدکترای تخصصی (PhD) 
258 1979شیمی مواد خوراكی و آبشناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Food chemicals and medical hydrology
259 1980نانوفناوری پزشكیدکترای تخصصی (PhD)نانوفناوری پزشكی
260 19805نانوفناوری دارویی(نانوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutical Nanotechnology (Nano-pharmaceuticals)
261 1981زیست مواد داروییدکترای تخصصی (PhD)Bio-pharmaceuticals
262 1982میكروب شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical microbiology
263 1983تاریخ علوم پزشكیدکترای تخصصی (PhD)History of Medical Sciences
264 1984علوم سلولی كاربردیدکترای تخصصی (PhD)Applied Cell Sciences
265 1985مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management in Research and Technology
266 1986سیاستهای غذا و تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Food and Nutrition Policies
267 1987بینایی سنجیدکترای تخصصی (PhD)Optometry
268 1994مهندسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Biomedical Engineering
269 19941مهندسی پزشكی _ رباتیك پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical Engineering - Medical Robotics
270 18415بهداشت مادر و كودكدکترای تخصصی (PhD)Maternal and Child Health
271 17355طب هوا و فضا و زیر سطحیدکترای تخصصی (PhD)Aerospace medicine and subsurface
272 2310دكتری تخصصی پژوهشیدكتری تخصصی پژوهشی 
273 2311آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتدكتری تخصصی پژوهشی 
274 2312انگل شناسی پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
275 23126زیست پزشكی سامانه‌ ایدكتری تخصصی پژوهشی 
276 23129ارگونومیدكتری تخصصی پژوهشی 
277 2313ایمنی شناسی پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
278 23130ماماییدكتری تخصصی پژوهشی 
279 2314بافت شناسی پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
280 2315باكتری شناسی پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
281 2316مهندسی بهداشت محیطدكتری تخصصی پژوهشی 
282 2317مهندسی بهداشت حرفه ایدكتری تخصصی پژوهشی 
283 2320پرستاریدكتری تخصصی پژوهشی 
284 2321روان شناسی بالینیدكتری تخصصی پژوهشی 
285 2322ژنتیك پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
286 2324فارماكولوژیدكتری تخصصی پژوهشی 
287 2325علوم تغذیهدكتری تخصصی پژوهشی 
288 2326مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدكتری تخصصی پژوهشی 
289 2327فیزیوتراپیدكتری تخصصی پژوهشی 
290 2328فیزیولوژیدكتری تخصصی پژوهشی 
291 2330فیزیك پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
292 23325مدیریت اطلاعات سلامتدكتری تخصصی پژوهشی 
293 2333ویروس شناسی پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
294 2335بهداشت باروریدكتری تخصصی پژوهشی 
295 2338اپیدمیولوژیدكتری تخصصی پژوهشی 
296 2340نانوفناوری پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
297 2341علوم اعصابدكتری تخصصی پژوهشی 
298 2342زیست فناوری پزشكی (بیوتكنولوژی پزشكی)دكتری تخصصی پژوهشی 
299 2346شنوایی شناسیدكتری تخصصی پژوهشی 
300 2350پزشكی مولكولیدكتری تخصصی پژوهشی 
301 2351مهندسی بافتدكتری تخصصی پژوهشی 
302 2357سیاست گذاری سلامتدكتری تخصصی پژوهشی 
303 2358سالمند شناسیدكتری تخصصی پژوهشی 
304 2359انفورماتیك پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
305 2368مواد دندانیدكتری تخصصی پژوهشی 
306 2370فارماكوگنوزیدكتری تخصصی پژوهشی 
307 2371فارماسیوتیكسدكتری تخصصی پژوهشی 
308 2373شیمی داروییدكتری تخصصی پژوهشی 
309 2374زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دكتری تخصصی پژوهشی 
310 2375سم شناسیدكتری تخصصی پژوهشی 
311 2380نانوفناوری دارویی (نانوتكنولوژی دارویی)دكتری تخصصی پژوهشی 
312 2381زیست مواد داروییدكتری تخصصی پژوهشی 
313 2382میكروب شناسی پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
314 2384علوم سلولی كاربردیدكتری تخصصی پژوهشی 
315 2387بینایی سنجیدكتری تخصصی پژوهشی 
316 2391علوم بالینیدكتری تخصصی پژوهشی 
317 2392علوم داروییدكتری تخصصی پژوهشی 
318 2393علوم دندانیدكتری تخصصی پژوهشی 
319 2394علوم بهداشتیدكتری تخصصی پژوهشی 
320 2395علوم مدیریتدكتری تخصصی پژوهشی 
321 2396علوم زیست پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
322 2397فناوریهای علوم پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
323 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
324 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
325 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
326 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
327 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
328 1715پزشكی اجتماعیتخصصCommunity Medicine
329 1716پرتو درمانیتخصصRadiotherapy
330 17165رادیوانكولوژیتخصص 
331 1717پزشكی هسته ایتخصصNuclear medicine
332 1718پزشكی فیزیكی و توانبخشیتخصص 
333 17185طب فیزیكی و توانبخشیتخصصPhysical medicine and rehabilitation
334 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
335 17195ارتوپدیتخصص 
336 1720جراحی كلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
337 1721جراحی مغزواعصابتخصصNeurosurgery
338 1722چشم پزشكیتخصصOphthalmology
339 1723آسیب شناسیتخصصPathology
340 1724رادیولوژیتخصصRadiology
341 1725روانپزشكیتخصصPsychiatry
342 1726طب اورژانستخصصEmergency Medicine
343 1727گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنتخصصEar, nose and throat and head and neck surgery
344 1728پزشكی ورزشیتخصصSports Medicine
345 1729طب كارتخصصOccupational Medicine
346 1730بیماریهای پوستتخصصDermatology
347 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
348 1732پزشكی قانونیتخصصForensic Medicine
349 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
350 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
351 1735طب هوا و فضا و زیر سطحیتخصص 
352 1736طب سالمندیتخصصGeriatric Medicnie
353 1741پزشكی خانوادهتخصص 
354 1810دندانپزشكی ترمیمیتخصصRestorative Dentistry
355 1811ارتودانتیكستخصصOrthodontics
356 1812اندودانتیكستخصصEndodontics
357 1813بیماریهای دهان و تشخیصتخصصOral Medicine
358 18135بیماریهای دهان وفك و صورتتخصصOromaxillofacial Dentistry
359 1814پاتولوژی دهان و فكتخصص 
360 18145آسیب شناسی دهان و فك و صورتتخصصآسیب شناسی دهان و فك و صورت
361 1815پروتزهای دندانیتخصصProsthodontics
362 1816پریودانتیكستخصصPeriodontics
363 1817جراحی دهان و فك وصورتتخصصOral and Maxillofacial Surgery
364 1818دندانپزشكی كودكانتخصصPediatric Dentistry
365 1819رادیولوژی دندان و فك و صورتتخصص 
366 18195رادیولوژی دهان و فك و صورتتخصصOral and Maxillofacial Radiology
367 1840اپیدمیولوژی (دستیاری)تخصص 
368 1841بهداشت مادر و كودك (دستیاری)تخصص 
369 1842میكروبیولوژیتخصص 
370 1860داروسازی بالینی (كلینیكال فارماسی)تخصص 
371 2810دستیار پژوهشگر تخصصیتخصص پژوهش محور 
372 3110دوره تكمیلی علوم آزمایشگاهیتخصص پژوهش محور 
373 2110اینترونشنال كاردیولوژیفلوشیپ 
374 21105مالتیپل اسكلروزیس (MS)فلوشیپ 
375 21109صرعفلوشیپ 
376 2111بیهوشی قلبفلوشیپ 
377 21111هماتوپاتولوژیفلوشیپ 
378 21112جراحی تومورهای سیستم اسكلتی _ عضلانیفلوشیپ 
379 21113روان درمانیفلوشیپ 
380 21115بیماریهای عروقی مغز و سكته مغزی (استروك)فلوشیپ 
381 21116جراحی جمجمه، فك و صورتفلوشیپ 
382 21117جراحی بیماریهای مادرزادی قلبفلوشیپ 
383 21118رادیولوژی زنانفلوشیپ 
384 21119جراحی مغز و اعصاب كودكانفلوشیپ 
385 2112ویتره و رتین (سگمان خلفی)فلوشیپ 
386 2113قرنیه (سگمان قدامی)فلوشیپ 
387 21135بیماریهای قرنیه و خارج چشمیفلوشیپ 
388 21137داروسازی در مراقبت‌های ویژهفلوشیپ 
389 2114جراحی ستون فقراتفلوشیپ 
390 21141پوست كودكانفلوشیپ 
391 21142جراحی های كبد، پانكراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضای داخل شكمفلوشیپ 
392 2115جراحی دستفلوشیپ 
393 21158آندرولوژیفلوشیپ 
394 21159جراحی هیپ و لگنفلوشیپ 
395 2116استرابیسمفلوشیپ 
396 21160روانپزشكی عصبی و نورولوژی رفتاریفلوشیپ 
397 21161سیتوپاتولوژیفلوشیپ 
398 21162طب توانبخشی ضایعات نخاعی و ستون فقراتفلوشیپ 
399 21163نوروواسكولار اینترونشنفلوشیپ 
400 21164ارتودنسی شكاف لب و كامفلوشیپ 
401 21165چشم پزشكی كودكان و انحراف چشمفلوشیپ 
402 21168روانپزشكی سالمندانفلوشیپ 
403 21169تصویربرداری قلب و عروقفلوشیپ 
404 2117اكولو پلاستیكفلوشیپ 
405 21174بیماریهای نوروماسكولرفلوشیپ 
406 21175جراحی پلاستیك و ترمیمی چشمفلوشیپ 
407 21178طب روان جنسیفلوشیپ 
408 2118اكو كاردیوگرافیفلوشیپ 
409 2119پیس میكرو اینترونشنال _ الكتروفیزیولوژیفلوشیپ 
410 21195الكتروفیزیولوژی بالینی قلبفلوشیپ 
411 2120جراحی سر و گردنفلوشیپ 
412 2121اتولوژی و نورواتولوژیفلوشیپ 
413 2122درماتو پاتولوژیفلوشیپ 
414 21225آسیب شناسی پوستفلوشیپ 
415 2124ارولوژی كودكانفلوشیپ 
416 2125اندویورولوژیفلوشیپ 
417 2126نازایی (IVF)فلوشیپ 
418 2127انكولوژی زنانفلوشیپ 
419 2128مراقبت های ویژهفلوشیپ 
420 2129استروتاكسی و فانكشنال مغز و اعصابفلوشیپ 
421 2130پیوند كبدفلوشیپ 
422 2131پاتولوژی چشمفلوشیپ 
423 2133گلوكومفلوشیپ 
424 2134پیوند كلیهفلوشیپ 
425 2135اروانكولوژیفلوشیپ 
426 21355سرطانهای دستگاه ادراری _ تناسلیفلوشیپ 
427 2136ارولوژی ترمیمیفلوشیپ 
428 2137جراحی سرطانفلوشیپ 
429 2138جراحی عروقفلوشیپ 
430 2139پریناتولوژیفلوشیپ 
431 21395طب مادر و جنینفلوشیپ 
432 2140نارسایی قلب و پیوندفلوشیپ 
433 2141بیماریهای مادرزادی قلب در بالغینفلوشیپ 
434 2142تروما در جراحی عمومیفلوشیپ 
435 2143دردفلوشیپ 
436 2144اینترونشنال كاردیولوژی دركودكان ونوجوانانفلوشیپ 
437 21445اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق كودكانفلوشیپ 
438 2145پاتولوژی كودكانفلوشیپ 
439 2146پاتولوژی مولكولار و سیتوژنتیك (آسیب شناسی مولكولی و سیتوژنتیك)فلوشیپ 
440 2147بیهوشی پیوند اعضاء داخلی شكمفلوشیپ 
441 2148بیهوشی مغز و اعصابفلوشیپ 
442 2149سوختگیفلوشیپ 
443 2150رینولوژی (بینی و سینوس)فلوشیپ 
444 2151جراحی كولوركتالفلوشیپ 
445 2153لارینگولوژیفلوشیپ 
446 2154جراحی درون بین زنانفلوشیپ 
447 2155ارتوپدی كودكانفلوشیپ 
448 2156جراحی زانوفلوشیپ 
449 2157طب تسكینیفلوشیپ 
450 2158رادیولوژی مداخله ایفلوشیپ 
451 2159طب روان تنیفلوشیپ 
452 2160دندانپزشكی بیمارستانی(كودكان)فلوشیپ 
453 2161پروتز _ ایمپلنتفلوشیپ 
454 2162پریو _ ایمپلنتفلوشیپ 
455 2163جراحی پیشرفته _ ایمپلنتفلوشیپ 
456 2165بیولوژی دهانفلوشیپ 
457 2166دندانپزشكی بیمارستانی(عمومی)فلوشیپ 
458 2167لیزرفلوشیپ 
459 2168ایمپلنتفلوشیپ 
460 2169پروستوایمپلنتفلوشیپ 
461 2170ارتو سر جریفلوشیپ 
462 2171جراحی ترومای فك وصورتفلوشیپ 
463 2172انكولوژی دهان و فك و صورتفلوشیپ 
464 2173پروتزهای فك وصورت (ماكزیلوفیشیال)فلوشیپ 
465 2174جراحی ترمیمی دهان ، فك وصورتفلوشیپ 
466 2175جراحی فك وصورت كرانیوفاسیال وكودكانفلوشیپ 
467 2176ترومای دندانیفلوشیپ 
468 2177سم شناسی بالینی و مسمومیتهافلوشیپ 
469 2179بیهوشی كودكانفلوشیپ 
470 2180روانپزشكی نظامیفلوشیپ 
471 2181مراقبت های ویژه كودكانفلوشیپ 
472 2182بیماریهای عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی و پیوندفلوشیپ 
473 2183ارولوژی زنانفلوشیپ 
474 2184دردهای مزمن دهانی _ صورتیفلوشیپ 
475 2185درمان بین رشته‌‌ای ترمیم‌های زیبایی مبتنی بر باندینگفلوشیپ 
476 2186بوی بد دهانفلوشیپ 
477 2187اختلالات كف لگن در زنانفلوشیپ 
478 2188HIV/AIDS بالینیفلوشیپ 
479 2192پیشگیری و كنترل عفونت‌های بیمارستانیفلوشیپ 
480 2193نوروفیزیولوژی بالینی كودكانفلوشیپ 
481 21945اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق بزرگسالفلوشیپ 
482 2195طب خوابفلوشیپ 
483 2196بیماریهای سطح چشمفلوشیپ 
484 2197جراحی پستانفلوشیپ 
485 2198جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)فلوشیپ 
486 2010روماتولوژیفوق تخصصRheumatology
487 2011بیماریهای ریهفوق تخصصPulmonary diseases
488 2012بیماریهای قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular diseases
489 2013نفرولوژیفوق تخصصNephrology
490 2014جراحی ترمیمی، پلاستیك و سوختگیفوق تخصصReconstructive, plastic and burn surgery
491 2015جراحی قفسه صدریفوق تخصصThoracic surgery
492 2016جراحی قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular Surgery
493 2017خون و سرطان بالغینفوق تخصصHematooncology
494 2018خون و سرطان كودكانفوق تخصصخون و سرطان كودكان
495 2019غدد كودكانفوق تخصص 
496 20195غدد درون ریز كودكانفوق تخصصغدد درون ریز کودکان
497 2020جراحی كودكانفوق تخصصجراحی كودكان
498 2021غدد درون ریز و متابولیسم بالغینفوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم بالغین
499 2022قلب كودكانفوق تخصصقلب كودكان
500 2023نوزادانفوق تخصصNeonatology
501 20235طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادانفوق تخصصNeonatology and perinatal medicine
502 2024گوارش بالغینفوق تخصصگوارش بالغین
503 20245گوارش و كبد بالغینفوق تخصص 
504 2025كلیه كودكانفوق تخصصكلیه كودكان
505 2026عفونی كودكانفوق تخصصعفونی كودكان
506 2027اعصاب كودكانفوق تخصصاعصاب كودكان
507 20275مغز و اعصاب كودكانفوق تخصص 
508 2028گوارش كودكانفوق تخصصگوارش كودكان
509 2029ایمونولوژی و آلرژی كودكانفوق تخصصایمونولوژی و آلرژی كودكان
510 20295آلرژی و ایمونولوژی بالینیفوق تخصصAllergy and Clinical Immunology
511 2030روانپزشكی كودكانفوق تخصصروانپزشكی كودكان
512 20305روانپزشكی كودك و نوجوانفوق تخصص 
513 2031بیماری های عفونی و گرمسیریفوق تخصصInfectious and tropical diseases
514 20315عفونی بالغینفوق تخصص 
515 2032روماتولوژی كودكانفوق تخصصروماتولوژی کودکان
516 2033جراحی عروقفوق تخصصVascular Surgery
517 2034ریه كودكانفوق تخصصریه كودكان
518 2036مراقبت های ویژهفوق تخصص 
519 2210MPHدوره تکمیلی 
520 2610دكترای بهداشت عمومی Dr.P.Hدوره تکمیلی 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

رخشید

نام: رخشید


پیربویری

نام خانوادگی: پیربویری


روانپزشكی

رشته تحصیلی: روانپزشكی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


103574

شماره نظام: 103574


1399/05/31-07:55:41

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/31-07:55:41

محمد

نام: محمد


خلیلی

نام خانوادگی: خلیلی


داروسازی

رشته تحصیلی: داروسازی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


د-6641

شماره نظام: د-6641


1399/05/31-07:54:49

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/31-07:54:49

غلامحسین

نام: غلامحسین


صادقیان

نام خانوادگی: صادقیان


داروسازی

رشته تحصیلی: داروسازی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


6521د

شماره نظام: 6521د


1399/05/31-07:27:39

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/31-07:27:39

حسین

نام: حسین


داداشی

نام خانوادگی: داداشی


پزشكی

رشته تحصیلی: پزشكی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


51542

شماره نظام: 51542


1399/05/31-07:27:10

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/31-07:27:10

عبدالرضا

نام: عبدالرضا


عزیزی

نام خانوادگی: عزیزی


پزشكی

رشته تحصیلی: پزشكی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


70745

شماره نظام: 70745


1399/05/31-06:00:07

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/31-06:00:07

محمدکاظم

نام: محمدکاظم


پورکاظمی

نام خانوادگی: پورکاظمی


داروسازی

رشته تحصیلی: داروسازی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


1032

شماره نظام: 1032


1399/05/30-22:49:03

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/30-22:49:03

غلامرضا

نام: غلامرضا


دهقانزاده

نام خانوادگی: دهقانزاده


پزشكی

رشته تحصیلی: پزشكی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


3309

شماره نظام: 3309


1399/05/30-22:34:06

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/30-22:34:06

عبدالرضا

نام: عبدالرضا


بشیرزاده هنگامی

نام خانوادگی: بشیرزاده هنگامی


جراحی عمومی

رشته تحصیلی: جراحی عمومی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


19515

شماره نظام: 19515


1399/05/30-21:47:09

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/30-21:47:09

علی

نام: علی


سالاریان

نام خانوادگی: سالاریان


پزشكی

رشته تحصیلی: پزشكی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


106953

شماره نظام: 106953


1399/05/30-21:46:05

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/30-21:46:05

سید ابوالقاسم

نام: سید ابوالقاسم


فاضلی پطرودی

نام خانوادگی: فاضلی پطرودی


پزشكی

رشته تحصیلی: پزشكی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


33502

شماره نظام: 33502


1399/05/30-21:45:19

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/30-21:45:19

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 6,029,689

بازدید این صفحه در سال جاری: 117

بازدید این صفحه در ماه جاری: 03

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 10

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir