انجمن علمی سالمند شناسی و طب سالمندی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1400

آدرس انجمن: تهران، اوین، بلوار داتشجو، بلوار کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مرکز تحقیقات سالمندی، انجمن علمی سالمندشناسی و طب سالمندی

تلفن انجمن: 02122180154

نمابر (Fax) انجمن: 02122180154

سایت انجمن: www.iagg.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 182 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 2 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی سالمندشناسی و طب سالمندی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی سالمندشناسی و طب سالمندی ایران


1400/12/11

تاریخ آغاز: 1400/12/11

1400/12/11

تاریخ پایان: 1400/12/11


150

تعداد اعضا: 150

106

تعداد آرا: 106


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1472پرستاری سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Nursing
2 1475سلامت سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Health
3 1958سالمند شناسیدکترای تخصصی (PhD)Elderly Science
4 2358سالمند شناسیدكتری تخصصی پژوهشی 
5 1736طب سالمندیتخصصGeriatric Medicnie
6 21168روانپزشكی سالمندانفلوشیپ 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

زهرا

نام: زهرا


قصری خوزانی

نام خانوادگی: قصری خوزانی


سلامت سالمندی

رشته تحصیلی: سلامت سالمندی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1402/11/21-11:32:59

تاریخ تائید عضویت: 1402/11/21-11:32:59

فاطمه

نام: فاطمه


کشاورزیان

نام خانوادگی: کشاورزیان


پرستاری سالمندی

رشته تحصیلی: پرستاری سالمندی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1402/08/09-12:50:13

تاریخ تائید عضویت: 1402/08/09-12:50:13

سارا

نام: سارا


اسلامی

نام خانوادگی: اسلامی


پرستاری سالمندی

رشته تحصیلی: پرستاری سالمندی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


91116893

شماره نظام: 91116893


1402/07/26-07:36:01

تاریخ تائید عضویت: 1402/07/26-07:36:01

محمد سجاد

نام: محمد سجاد


لطفی

نام خانوادگی: لطفی


پرستاری سالمندی

رشته تحصیلی: پرستاری سالمندی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


1402/07/26-07:36:07

تاریخ تائید عضویت: 1402/07/26-07:36:07

زهرا

نام: زهرا


جوانوش

نام خانوادگی: جوانوش


پرستاری سالمندی

رشته تحصیلی: پرستاری سالمندی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


91107492

شماره نظام: 91107492


1402/07/26-07:36:15

تاریخ تائید عضویت: 1402/07/26-07:36:15

زینب

نام: زینب


عنبری

نام خانوادگی: عنبری


سالمند شناسی

رشته تحصیلی: سالمند شناسی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1402/05/21-12:15:04

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/21-12:15:04

وحید

نام: وحید


راشدی

نام خانوادگی: راشدی


سالمند شناسی

رشته تحصیلی: سالمند شناسی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


ا.پ 86

شماره نظام: ا.پ 86


1402/05/21-09:51:31

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/21-09:51:31

بهناز

نام: بهناز


لزگی نظرگاه

نام خانوادگی: لزگی نظرگاه


سلامت سالمندی

رشته تحصیلی: سلامت سالمندی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1402/03/29-13:12:37

تاریخ تائید عضویت: 1402/03/29-13:12:37

حامد

نام: حامد


سوادکوهی

نام خانوادگی: سوادکوهی


پرستاری سالمندی

رشته تحصیلی: پرستاری سالمندی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


92118464

شماره نظام: 92118464


1402/03/29-13:12:48

تاریخ تائید عضویت: 1402/03/29-13:12:48

راضیه

نام: راضیه


صادقی

نام خانوادگی: صادقی


سلامت سالمندی

رشته تحصیلی: سلامت سالمندی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1402/02/18-09:06:13

تاریخ تائید عضویت: 1402/02/18-09:06:13

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 6,029,733

بازدید این صفحه در سال جاری: 209

بازدید این صفحه در ماه جاری: 06

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 24

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir