:: فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها
اساسنامــه انجمـن علمي - فایل PDF  - فایل Word
 
آیین نامه تشكيل و صدور تاسيس انجمنهاي علمي و ادبي و هنري - فایل PDF  - فایل Word
 
درخواست تاسيس انجمن علمي - فایل PDF  - فایل Word
 
آئین‌نامه انتخابات انجمن‌های علمی گروه پزشکی - فایل PDF
 
نمونه خام به‌منظور تدوین رزومه جهت نامزدهای انتخابات انجمن‌های علمی - فایل Word
 
نمونه خام به‌منظور ارائه برنامه جهت نامزدهای انتخابات انجمن‌های علمی - فایل Word
 
آئین‌نامه تشكيل و اداره جلسه‌های هیئت‌مدیره - فایل PDF
 
آیین‌نامه تشکیل و اداره شاخه‌های منطقه‌ای انجمن‌های علمی پزشکی - فایل PDF
 
آیین‌نامه تشکیل و اداره کمیته‌های تخصصی انجمن‌های علمی پزشکی - فایل PDF
 
آیین‌نامه رتبه‌بندی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی ازنظر همکاری با انجمن - فایل PDF
 
آیین نامه پرداختها، پاداشها و برون سپاری خدمات انجمن علمی پزشکی - فایل PDF
 
آیین نامه تخصیص غرفه های نمایشگاهی و فرصتهای تبلیغاتی همایشهای انجمن علمی پزشکی - فایل PDF
 
آئين نامه تشكيل و اداره کميته دانشجویی/ دستياری - فایل PDF