تاریخچه انتخابات برگزار شده
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی فارماکوگنوزی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی فارماکوگنوزی ایران


1401/08/16

تاریخ آغاز: 1401/08/16

1401/08/16

تاریخ پایان: 1401/08/16


36

تعداد اعضا: 36

27

تعداد آرا: 27


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی روماتولوژی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی روماتولوژی ایران


1401/08/12

تاریخ آغاز: 1401/08/12

1401/08/13

تاریخ پایان: 1401/08/13


210

تعداد اعضا: 210

111

تعداد آرا: 111


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی نورومتابولیک ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی نورومتابولیک ایران


1401/08/05

تاریخ آغاز: 1401/08/05

1401/08/07

تاریخ پایان: 1401/08/07


84

تعداد اعضا: 84

44

تعداد آرا: 44


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران


1401/07/21

تاریخ آغاز: 1401/07/21

1401/07/21

تاریخ پایان: 1401/07/21


459

تعداد اعضا: 459

245

تعداد آرا: 245


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی علوم اعصاب اطفال ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی علوم اعصاب اطفال ایران


1401/07/28

تاریخ آغاز: 1401/07/28

1401/08/01

تاریخ پایان: 1401/08/01


69

تعداد اعضا: 69

41

تعداد آرا: 41


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران


1401/07/07

تاریخ آغاز: 1401/07/07

1401/07/08

تاریخ پایان: 1401/07/08


54

تعداد اعضا: 54

41

تعداد آرا: 41


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی انگل شناسی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی انگل شناسی ایران


1401/06/23

تاریخ آغاز: 1401/06/23

1401/06/23

تاریخ پایان: 1401/06/23


242

تعداد اعضا: 242

159

تعداد آرا: 159


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پزشکان قانونی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پزشکان قانونی ایران


1401/05/27

تاریخ آغاز: 1401/05/27

1401/05/27

تاریخ پایان: 1401/05/27


57

تعداد اعضا: 57

46

تعداد آرا: 46


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پزشکان نوزادان ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پزشکان نوزادان ایران


1401/05/27

تاریخ آغاز: 1401/05/27

1401/05/27

تاریخ پایان: 1401/05/27


203

تعداد اعضا: 203

172

تعداد آرا: 172


انتخابات الکترونيک هيأت‌مديره و بازرس انجمن علمی متخصصین ریه ایران

انتخابات الکترونيک هيأت‌مديره و بازرس انجمن علمی متخصصین ریه ایران


1401/05/06

تاریخ آغاز: 1401/05/06

1401/05/07

تاریخ پایان: 1401/05/07


150

تعداد اعضا: 150

132

تعداد آرا: 132


12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: -

بازدید این صفحه در سال جاری: -

بازدید این صفحه در ماه جاری: -

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: -

بازدید این صفحه در روز جاری: -

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir