انجمن علمی بیهوشی قلب ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 32 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 3 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
2 2111بیهوشی قلبفلوشیپ 
3 2143دردفلوشیپ 
4 2128مراقبت های ویژهفلوشیپ 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

علیرضا

نام: علیرضا


جهانگیری فرد

نام خانوادگی: جهانگیری فرد


بیهوشی قلب

رشته تحصیلی: بیهوشی قلب


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


86450

شماره نظام: 86450


1399/12/13-22:26:24

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/13-22:26:24

بهمن

نام: بهمن


نقی پور باسمنج

نام خانوادگی: نقی پور باسمنج


بیهوشی قلب

رشته تحصیلی: بیهوشی قلب


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


75489

شماره نظام: 75489


1399/12/13-22:23:08

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/13-22:23:08

علیرضا

نام: علیرضا


جلالی فراهانی

نام خانوادگی: جلالی فراهانی


بیهوشی قلب

رشته تحصیلی: بیهوشی قلب


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


40714

شماره نظام: 40714


1399/12/11-18:25:07

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/11-18:25:07

عباس

نام: عباس


ذکایی آشتیانی

نام خانوادگی: ذکایی آشتیانی


بیهوشی قلب

رشته تحصیلی: بیهوشی قلب


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


25435

شماره نظام: 25435


1399/12/11-23:31:40

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/11-23:31:40

مهدی

نام: مهدی


دهقانی فیروزآبادی

نام خانوادگی: دهقانی فیروزآبادی


بیهوشی قلب

رشته تحصیلی: بیهوشی قلب


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


58518

شماره نظام: 58518


1399/12/11-18:23:36

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/11-18:23:36

هاشم

نام: هاشم


جری نشین

نام خانوادگی: جری نشین


بیهوشی قلب

رشته تحصیلی: بیهوشی قلب


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


55320

شماره نظام: 55320


1399/12/11-18:23:29

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/11-18:23:29

کوروش

نام: کوروش


تیرگرفاخری

نام خانوادگی: تیرگرفاخری


بیهوشی قلب

رشته تحصیلی: بیهوشی قلب


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


61233

شماره نظام: 61233


1399/12/11-18:23:16

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/11-18:23:16

رضا

نام: رضا


ترجمان پرشکوه

نام خانوادگی: ترجمان پرشکوه


بیهوشی قلب

رشته تحصیلی: بیهوشی قلب


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


102133

شماره نظام: 102133


1399/12/11-18:23:08

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/11-18:23:08

ولی

نام: ولی


ایمان طلب

نام خانوادگی: ایمان طلب


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


33348

شماره نظام: 33348


1399/12/11-18:23:01

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/11-18:23:01

محمد

نام: محمد


توکلی راد

نام خانوادگی: توکلی راد


بیهوشی قلب

رشته تحصیلی: بیهوشی قلب


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


50117

شماره نظام: 50117


1399/12/10-22:40:38

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/10-22:40:38

1234
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,954,518

بازدید این صفحه در سال جاری: 57

بازدید این صفحه در ماه جاری: 33

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 16

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir