:: فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها
اساسنامــه انجمـن علمي - فایل PDF  - فایل Word
 
آیین نامه تشكيل و صدور تاسيس انجمنهاي علمي و ادبي و هنري - فایل PDF  - فایل Word
 
درخواست تاسيس انجمن علمي - فایل PDF  - فایل Word
 
آئین‌نامه انتخابات انجمن‌های علمی گروه پزشکی - فایل PDF
 
نمونه خام به‌منظور تدوین رزومه جهت نامزدهای انتخابات انجمن‌های علمی - فایل Word
 
نمونه خام به‌منظور ارائه برنامه جهت نامزدهای انتخابات انجمن‌های علمی - فایل Word