انجمن علمی بیوفارماسی و فارموکینتیک ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 0000

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 67 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 1 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
2 1971فارماسیوتیکسدکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutics
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

زیبا

نام: زیبا


اسلامبولچیلار

نام خانوادگی: اسلامبولچیلار


فارماسیوتیکس

رشته تحصیلی: فارماسیوتیکس


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


1398/09/04-11:07:18

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/04-11:07:18

جابر

نام: جابر


امامی بافرانی

نام خانوادگی: امامی بافرانی


داروسازی بالینی

رشته تحصیلی: داروسازی بالینی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


د-2818

شماره نظام: د-2818


1398/08/19-14:32:51

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/19-14:32:51

مریم

نام: مریم


حقیقی

نام خانوادگی: حقیقی


داروسازی

رشته تحصیلی: داروسازی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


14664

شماره نظام: 14664


1398/08/12-10:40:04

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/12-10:40:04

بنفشه

نام: بنفشه


کیانی دهکردی

نام خانوادگی: کیانی دهکردی


داروسازی

رشته تحصیلی: داروسازی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


د-15349

شماره نظام: د-15349


1398/08/11-10:24:21

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/11-10:24:21

احمد

نام: احمد


میرفضائلیان

نام خانوادگی: میرفضائلیان


فارماسیوتیکس

رشته تحصیلی: فارماسیوتیکس


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


د-8010

شماره نظام: د-8010


1398/08/04-10:50:54

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/04-10:50:54

منيره

نام: منيره


جلالي پور

نام خانوادگی: جلالي پور


داروسازی سنتی

رشته تحصیلی: داروسازی سنتی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


11779

شماره نظام: 11779


1398/08/01-11:46:14

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/01-11:46:14

هاجر

نام: هاجر


اشرافی

نام خانوادگی: اشرافی


فارماسیوتیکس

رشته تحصیلی: فارماسیوتیکس


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


د-14862

شماره نظام: د-14862


1398/08/01-11:45:27

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/01-11:45:27

امیر

نام: امیر


آزادی

نام خانوادگی: آزادی


فارماسیوتیکس

رشته تحصیلی: فارماسیوتیکس


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


د-14147

شماره نظام: د-14147


1398/08/01-11:45:32

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/01-11:45:32

محبوبه

نام: محبوبه


ولدخانی

نام خانوادگی: ولدخانی


فارماسیوتیکس

رشته تحصیلی: فارماسیوتیکس


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


6648-د

شماره نظام: 6648-د


1398/07/30-15:25:09

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/30-15:25:09

هادی

نام: هادی


ولیزاده

نام خانوادگی: ولیزاده


فارماسیوتیکس

رشته تحصیلی: فارماسیوتیکس


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


6959

شماره نظام: 6959


1398/07/30-15:23:30

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/30-15:23:30

1234567
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,875,682

بازدید این صفحه در سال جاری: 16

بازدید این صفحه در ماه جاری: 16

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 08

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir