انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 254 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 6 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران


1399/03/06

تاریخ آغاز: 1399/03/06

1399/03/06

تاریخ پایان: 1399/03/06


254

تعداد اعضا: 254

236

تعداد آرا: 236


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 17165رادیوانكولوژیتخصص 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

سید امیر

نام: سید امیر


آل داوود

نام خانوادگی: آل داوود


رادیوانكولوژی

رشته تحصیلی: رادیوانكولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


43267

شماره نظام: 43267


1399/03/05-01:42:14

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/05-01:42:14

حمیرا

نام: حمیرا


حاج احمدیان

نام خانوادگی: حاج احمدیان


رادیوانكولوژی

رشته تحصیلی: رادیوانكولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


56839

شماره نظام: 56839


1399/03/05-00:01:50

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/05-00:01:50

علیرضا

نام: علیرضا


نیکوفر

نام خانوادگی: نیکوفر


رادیوانكولوژی

رشته تحصیلی: رادیوانكولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


31508

شماره نظام: 31508


1399/03/04-22:59:31

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/04-22:59:31

رضا

نام: رضا


پرتوی

نام خانوادگی: پرتوی


رادیوانكولوژی

رشته تحصیلی: رادیوانكولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


39727

شماره نظام: 39727


1399/03/04-22:02:17

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/04-22:02:17

صفا

نام: صفا


اسماعیل پور بزنجانی

نام خانوادگی: اسماعیل پور بزنجانی


رادیوانكولوژی

رشته تحصیلی: رادیوانكولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


68085

شماره نظام: 68085


1399/03/04-22:02:27

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/04-22:02:27

رباب

نام: رباب


انبیایی

نام خانوادگی: انبیایی


رادیوانكولوژی

رشته تحصیلی: رادیوانكولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


72339

شماره نظام: 72339


1399/03/04-21:29:49

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/04-21:29:49

سید رضا

نام: سید رضا


خاندوزی

نام خانوادگی: خاندوزی


رادیوانكولوژی

رشته تحصیلی: رادیوانكولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


92002

شماره نظام: 92002


1399/03/04-19:28:20

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/04-19:28:20

نوشین

نام: نوشین


ناظمی نژاد

نام خانوادگی: ناظمی نژاد


رادیوانكولوژی

رشته تحصیلی: رادیوانكولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


153497

شماره نظام: 153497


1399/03/04-19:28:45

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/04-19:28:45

پیام

نام: پیام


آزاده

نام خانوادگی: آزاده


رادیوانكولوژی

رشته تحصیلی: رادیوانكولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


63098

شماره نظام: 63098


1399/03/04-18:02:40

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/04-18:02:40

علی

نام: علی


ابراهیمی

نام خانوادگی: ابراهیمی


رادیوانكولوژی

رشته تحصیلی: رادیوانكولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


144741

شماره نظام: 144741


1399/03/04-18:04:08

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/04-18:04:08

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,504,927

بازدید این صفحه در سال جاری: 114

بازدید این صفحه در ماه جاری: 21

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 06

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir