انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1390

آدرس انجمن: استان تهران شهر تهران بزرگراه شهید چمران اوین دانشگاه شهید بهشتی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی ابن سینا کد پستی 1936773493

تلفن انجمن: 02122431945

نمابر (Fax) انجمن: 02122432021

سایت انجمن: www.iserb.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 271 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 109 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 محمدمهدی احمدآخوندیرئیس 1390/12/05
2 معرفت غفاری نوینعضو هیأت مدیره 1390/12/05
3 منصوره موحدینخزانه دار 1390/12/05
4 مجتبی رضازاده ولوجردیعضو هیأت مدیره 1390/12/05
5 محمدرضا صادقیدبیر 1390/12/05
6 محمدحسین نصراصفهانیعضو هیأت مدیره 1390/12/05
7 احمد حسینینایب رئیس 1390/12/05
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران


1397/02/05

تاریخ آغاز: 1397/02/05

1397/02/05

تاریخ پایان: 1397/02/05


271

تعداد اعضا: 271

142

تعداد آرا: 142


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1010پرستاریکاردانیNursing
2 1016علوم آزمایشگاهیکاردانیLaboratory sciences
3 1019ماماییکاردانیMidwifery
4 19285فیزیولوژیکاردانیPhysiology
5 19135ایمنی شناسیکاردانیImmunology
6 1110پرستاریکارشناسیNursing
7 1115ماماییکارشناسیMidwifery
8 1118فناوری اطلاعات سلامتکارشناسیHealth Information Technology
9 1119علوم تغذیهکارشناسیNutrition science
10 1126مددکاری اجتماعیکارشناسیSocial work
11 1131علوم آزمایشگاهیکارشناسیLaboratory sciences
12 1132داروسازیکارشناسیPharmacy
13 1137روانشناسی بالینیکارشناسیClinical Psychology
14 1138علوم اجتماعی (خدمات اجتماعی )کارشناسیSocial sciences (social services)
15 1142مشاورهکارشناسیConsultation
16 1143روانشناسی عمومیکارشناسیGeneral Psychology
17 1410پرستاریکارشناسی ارشدNursing
18 14105پرستاری سلامت جامعهکارشناسی ارشدCommunity Health Nursing
19 1414آموزش پزشکیکارشناسی ارشدMedical education
20 14179داروسازیکارشناسی ارشدPharmacy
21 1419ماماییکارشناسی ارشدMidwifery
22 1422اقتصاد بهداشتکارشناسی ارشدHealth Economics
23 1424بافت شناسیکارشناسی ارشدHistology
24 1425علوم تغذیهکارشناسی ارشدNutrition science
25 14265زیست فناوری پزشکیکارشناسی ارشدMedical Biotechnology
26 1428بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشدClinical Biochemistry
27 1431روانشناسی بالینیکارشناسی ارشدClinical Psychology
28 1441مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناسی ارشدHealth Care Management
29 1447ژنتیک انسانیکارشناسی ارشدHuman Genetics
30 1448علوم تشریحیکارشناسی ارشدAnatomical Sciences
31 1452سلامت و رسانهکارشناسی ارشدHealth and Media
32 1454مددکاری اجتماعیکارشناسی ارشدSocial Work
33 1458طب سنتی ایرانیکارشناسی ارشدIranian Traditional Medicine
34 1465مشاورهکارشناسی ارشدConsultation
35 1479فناوری اطلاعات سلامتکارشناسی ارشدHealth Information Technology
36 1480برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکیکارشناسی ارشدPlanning e-learning in Medical Sciences
37 1483مشاوره در ماماییکارشناسی ارشدConsultation on midwifery
38 1485نظارت بر امور داروییکارشناسی ارشدDrug Supervision
39 1489آموزش جامعه نگر در نظام سلامتکارشناسی ارشدCommunity health education
40 1492روانشناسی عمومیکارشناسی ارشدGeneral Psychology
41 1495بهداشت روانکارشناسی ارشدMental Health
42 00112علوم آزمایشگاهیکارشناسی ارشدLaboratory sciences
43 00501پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانوادهدکترای حرفه ایGeneral practitioner working in family physician program
44 1510پزشکیدکترای حرفه ایپزشکی
45 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
46 1611علوم آزمایشگاهیدکترای حرفه ایLaboratory sciences
47 16125دامپزشکیدکترای حرفه ایVeterinary medicine
48 18415بهداشت مادر و کودکدکترای تخصصی (PhD)Maternal and Child Health
49 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
50 1911آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health education and promotion
51 19129آموزش بهداشتدکترای تخصصی (PhD)Health Education
52 19130ماماییدکترای تخصصی (PhD)Midwifery
53 1914بافت شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)بافت شناسی پزشكی
54 1918بیوشیمی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Biochemistry
55 1920پرستاریدکترای تخصصی (PhD)Nursing
56 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
57 1922ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
58 1923علوم تشریحی (آناتومی)دکترای تخصصی (PhD)Anatomy (anatomy)
59 1924فارماکولوژیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacology
60 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
61 1926مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management
62 1929فرآورده های بیولوژیکدکترای تخصصی (PhD)Biological Products
63 1932مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانیدکترای تخصصی (PhD)Healthcare Information Management
64 19325مدیریت اطلاعات سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Information Management
65 1934بیولوژی تولید مثلدکترای تخصصی (PhD)Biology of Reproduction
66 1935بهداشت باروریدکترای تخصصی (PhD)Reproductive health
67 1936مددکاری اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Social Work
68 1942زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Medical Biotechnology
69 1947اقتصاد سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Economics
70 1949اخلاق پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical ethics
71 1950پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)دکترای تخصصی (PhD)Molecular Medicine (Molecular Cell Biology)
72 1951مهندسی بافتدکترای تخصصی (PhD)Tissue Engineering
73 1953طب سنتی ایرانیدکترای تخصصی (PhD)Iranian Traditional Medicine
74 1956آموزش پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical education
75 1957سیاست گذاری سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Policy
76 1963سلامت و رفاه اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Health and Social Welfare
77 1970فارماکوگنوزیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacognosy
78 1971فارماسیوتیکسدکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutics
79 1974زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)
80 1976اقتصاد و مدیریت دارودکترای تخصصی (PhD)Pharmaco-economics
81 1977داروسازی سنتیدکترای تخصصی (PhD)Traditional Pharmacy
82 1978کنترل دارودکترای تخصصی (PhD)Drug control
83 1981زیست مواد داروییدکترای تخصصی (PhD)Bio-pharmaceuticals
84 1984علوم سلولی کاربردیدکترای تخصصی (PhD)Applied Cell Sciences
85 1985مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management in Research and Technology
86 1986سیاستهای غذا و تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Food and Nutrition Policies
87 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
88 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
89 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
90 1715پزشکی اجتماعیتخصصCommunity Medicine
91 1720جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
92 1723آسیب شناسیتخصصPathology
93 1725روانپزشکیتخصصPsychiatry
94 1732پزشکی قانونیتخصصForensic Medicine
95 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
96 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
97 2021غدد درون ریز و متابولیسم بالغینفوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم بالغین
98 2023نوزادانفوق تخصصNeonatology
99 20235طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادانفوق تخصصNeonatology and perinatal medicine
100 20295آلرژی و ایمونولوژی بالینیفوق تخصصAllergy and Clinical Immunology
101 2031بیماری های عفونی و گرمسیریفوق تخصصInfectious and tropical diseases
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

سیده زهرا

نام: سیده زهرا


بنی حسینی

نام خانوادگی: بنی حسینی


مامایی

رشته تحصیلی: مامایی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


-l11195

شماره نظام: -l11195


تاریخ تائید عضویت:

مریم

نام: مریم


زارع

نام خانوادگی: زارع


پرستاری

رشته تحصیلی: پرستاری


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

صادق

نام: صادق


عیوضی

نام خانوادگی: عیوضی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

فاطمه

نام: فاطمه


طاهری

نام خانوادگی: طاهری


علوم تشریحی

رشته تحصیلی: علوم تشریحی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

معصومه

نام: معصومه


گلستان جهرمی

نام خانوادگی: گلستان جهرمی


بیولوژی تولید مثل

رشته تحصیلی: بیولوژی تولید مثل


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

صادق

نام: صادق


امیری

نام خانوادگی: امیری


بیولوژی تولید مثل

رشته تحصیلی: بیولوژی تولید مثل


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

فاطمه

نام: فاطمه


اکیاش

نام خانوادگی: اکیاش


علوم تشریحی

رشته تحصیلی: علوم تشریحی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

فاطمه

نام: فاطمه


محمدی

نام خانوادگی: محمدی


مامایی

رشته تحصیلی: مامایی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

سیددانیال

نام: سیددانیال


محمدی

نام خانوادگی: محمدی


دامپزشکی

رشته تحصیلی: دامپزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

اعظم

نام: اعظم


آقارحیمی

نام خانوادگی: آقارحیمی


بیولوژی تولید مثل

رشته تحصیلی: بیولوژی تولید مثل


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,163,955

بازدید این صفحه در سال جاری: 85

بازدید این صفحه در ماه جاری: 13

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 06

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir