انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی

تاریخ تاسیس انجمن: 1389

آدرس انجمن: دبیرخانه انجمن: ساری، کیلومتر 18 جاده خزر اباد دانشکده پزشکی ساری، گروه قارچ شناسی پزشکی، دکتر حمید بدلی

تلفن انجمن: 11 3354 3087

نمابر (Fax) انجمن: +989128413720

سایت انجمن: http://www.ismm.ir/

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 124 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 114 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران


1396/12/05

تاریخ آغاز: 1396/12/05

1396/12/05

تاریخ پایان: 1396/12/05


124

تعداد اعضا: 124

81

تعداد آرا: 81


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1010پرستاریکاردانیNursing
2 1011پرستاری دندانپزشکیکاردانیDental Nursing
3 1016علوم آزمایشگاهیکاردانیLaboratory sciences
4 1019ماماییکاردانیMidwifery
5 1022بهداشت عمومیکاردانیPublic Health
6 1023پروتزهای دندانیکاردانیProsthodontics
7 19285فیزیولوژیکاردانیPhysiology
8 19135ایمنی شناسیکاردانیImmunology
9 1110پرستاریکارشناسیNursing
10 1111اعضای مصنوعی و وسایل کمکیکارشناسیArtificial limbs and assistive devices
11 1115ماماییکارشناسیMidwifery
12 1119علوم تغذیهکارشناسیNutrition science
13 11211حشره شناسیکارشناسیEntomology
14 1127مهندسی بهداشت محیطکارشناسیEnvironmental Health Engineering
15 1130اتاق عملکارشناسیSurgery room
16 1131علوم آزمایشگاهیکارشناسیLaboratory sciences
17 1139بهداشت عمومیکارشناسیPublic Health
18 1223ایمنی صنعتی و محیط کارکارشناسیIndustrial and workplace safety
19 14101ترکیبات طبیعی و دارویی دریاییکارشناسی ارشدMarine natural products and pharmaceutical
20 14104پرستاری داخلی _ جراحیکارشناسی ارشدMedical - Surgical Nursing
21 14105پرستاری سلامت جامعهکارشناسی ارشدCommunity Health Nursing
22 14106پرستاری کودکانکارشناسی ارشدPediatric nursing
23 1412مدارک پزشکیکارشناسی ارشدMedical informatics
24 14179داروسازیکارشناسی ارشدPharmacy
25 1419ماماییکارشناسی ارشدMidwifery
26 1425علوم تغذیهکارشناسی ارشدNutrition science
27 1429انگل شناسی پزشكیکارشناسی ارشدانگل شناسی پزشكی
28 1432سم شناسیکارشناسی ارشدToxicology
29 1438میكروبشناسی پزشكیکارشناسی ارشدمیكروبشناسی پزشكی
30 1444ویروس شناسی پزشكیکارشناسی ارشدویروس شناسی پزشكی
31 1446حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلینکارشناسی ارشدحشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین
32 1447ژنتیک انسانیکارشناسی ارشدHuman Genetics
33 1451قارچ شناسی پزشكیکارشناسی ارشدقارچ شناسی پزشكی
34 1462انفورماتیک پزشکیکارشناسی ارشدMedical Informatics
35 1468میکروب شناسی مواد غذاییکارشناسی ارشدFood microbiology
36 1483مشاوره در ماماییکارشناسی ارشدConsultation on midwifery
37 1484باكتری شناسی پزشكیکارشناسی ارشدباكتری شناسی پزشكی
38 00112علوم آزمایشگاهیکارشناسی ارشدLaboratory sciences
39 00501پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانوادهدکترای حرفه ایGeneral practitioner working in family physician program
40 1510پزشکیدکترای حرفه ایپزشکی
41 1511دندانپزشکیدکترای حرفه ایDentistry
42 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
43 1611علوم آزمایشگاهیدکترای حرفه ایLaboratory sciences
44 16125دامپزشکیدکترای حرفه ایVeterinary medicine
45 1910آمار زیستیدکترای تخصصی (PhD)Biostatistics
46 1912انگل شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)انگل شناسی پزشكی
47 19130ماماییدکترای تخصصی (PhD)Midwifery
48 19155میکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دکترای تخصصی (PhD)Microbiology (PhD in Bacteriology)
49 1919حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلیندکترای تخصصی (PhD)Medical Entomology and Vector Control
50 1931قارچ شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)قارچ شناسی پزشكی
51 1933ویروس شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ویروس شناسی پزشكی
52 1938اپیدمیولوژیدکترای تخصصی (PhD)Epidemiology
53 1950پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)دکترای تخصصی (PhD)Molecular Medicine (Molecular Cell Biology)
54 1959انفورماتیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Informatics
55 1962توکسین های میکروبیدکترای تخصصی (PhD)Bacterial toxins
56 1975سم شناسیدکترای تخصصی (PhD)Toxicology
57 1982میکروب شناسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical microbiology
58 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
59 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
60 1720جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
61 1722چشم پزشکیتخصصOphthalmology
62 1727گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنتخصصEar, nose and throat and head and neck surgery
63 1730بیماریهای پوستتخصصDermatology
64 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
65 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
66 2011بیماریهای ریهفوق تخصصPulmonary diseases
67 2013نفرولوژیفوق تخصصNephrology
68 2017خون و سرطان بالغینفوق تخصصHematooncology
69 2018خون و سرطان كودكانفوق تخصصخون و سرطان كودكان
70 2023نوزادانفوق تخصصNeonatology
71 2025كلیه كودكانفوق تخصصكلیه كودكان
72 2026عفونی كودكانفوق تخصصعفونی كودكان
73 2029ایمونولوژی و آلرژی كودكانفوق تخصصایمونولوژی و آلرژی كودكان
74 20295آلرژی و ایمونولوژی بالینیفوق تخصصAllergy and Clinical Immunology
75 2031بیماری های عفونی و گرمسیریفوق تخصصInfectious and tropical diseases
76 2034ریه كودكانفوق تخصصریه كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

زهرا

نام: زهرا


خرد

نام خانوادگی: خرد


قارچ شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: قارچ شناسی پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

ماندانا

نام: ماندانا


کمالی

نام خانوادگی: کمالی


علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

طوبی

نام: طوبی


محمدی

نام خانوادگی: محمدی


قارچ شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: قارچ شناسی پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

سارا

نام: سارا


خنجری ساداتی

نام خانوادگی: خنجری ساداتی


علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

سمیه

نام: سمیه


یزدان پناه

نام خانوادگی: یزدان پناه


علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

مژگان

نام: مژگان


محمودی میمند

نام خانوادگی: محمودی میمند


قارچ شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: قارچ شناسی پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

الهه

نام: الهه


ساسانی

نام خانوادگی: ساسانی


قارچ شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: قارچ شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

فاطمه

نام: فاطمه


نوربخش

نام خانوادگی: نوربخش


میکروب شناسی پزشکی

رشته تحصیلی: میکروب شناسی پزشکی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

فردین

نام: فردین


احمد خانی

نام خانوادگی: احمد خانی


قارچ شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: قارچ شناسی پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

شقایق

نام: شقایق


خجسته

نام خانوادگی: خجسته


قارچ شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: قارچ شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,022,684

بازدید این صفحه در سال جاری: 69

بازدید این صفحه در ماه جاری: 24

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 03

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir