انجمن علمی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 0000

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: http://www.iacoh.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 43 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ایران

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ایران


1399/08/23

تاریخ آغاز: 1399/08/23

1399/08/23

تاریخ پایان: 1399/08/23


43

تعداد اعضا: 43

35

تعداد آرا: 35


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1969سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Community Oral Health and Dentistry
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مریم

نام: مریم


فرزادمقدم

نام خانوادگی: فرزادمقدم


سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

رشته تحصیلی: سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


116758

شماره نظام: 116758


1399/08/17-22:28:02

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/17-22:28:02

سیده زهرا

نام: سیده زهرا


یعقوبی آل

نام خانوادگی: یعقوبی آل


سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

رشته تحصیلی: سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


137439

شماره نظام: 137439


1399/08/17-20:16:15

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/17-20:16:15

مرضیه

نام: مرضیه


دقتی پور

نام خانوادگی: دقتی پور


سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

رشته تحصیلی: سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


131159

شماره نظام: 131159


1399/08/17-18:35:38

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/17-18:35:38

مریم

نام: مریم


صادقی پور

نام خانوادگی: صادقی پور


سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

رشته تحصیلی: سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


129695

شماره نظام: 129695


1399/07/26-20:26:59

تاریخ تائید عضویت: 1399/07/26-20:26:59

هاجر

نام: هاجر


شکرچی زاده

نام خانوادگی: شکرچی زاده


سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

رشته تحصیلی: سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


108488

شماره نظام: 108488


1399/07/26-20:24:03

تاریخ تائید عضویت: 1399/07/26-20:24:03

هدیه

نام: هدیه


توتونی

نام خانوادگی: توتونی


سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

رشته تحصیلی: سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


1399/07/26-20:24:11

تاریخ تائید عضویت: 1399/07/26-20:24:11

آیرا

نام: آیرا


سبک سیر

نام خانوادگی: سبک سیر


سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

رشته تحصیلی: سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


70256

شماره نظام: 70256


1399/07/26-20:30:10

تاریخ تائید عضویت: 1399/07/26-20:30:10

علی

نام: علی


گل کاری

نام خانوادگی: گل کاری


سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

رشته تحصیلی: سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


64244

شماره نظام: 64244


1399/07/26-20:24:21

تاریخ تائید عضویت: 1399/07/26-20:24:21

مهدی

نام: مهدی


نصیبی

نام خانوادگی: نصیبی


سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

رشته تحصیلی: سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


24224

شماره نظام: 24224


1399/07/26-20:24:28

تاریخ تائید عضویت: 1399/07/26-20:24:28

محمد حسين

نام: محمد حسين


خوشنويسان

نام خانوادگی: خوشنويسان


سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

رشته تحصیلی: سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


21556

شماره نظام: 21556


1399/07/23-14:09:30

تاریخ تائید عضویت: 1399/07/23-14:09:30

12345
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,443,249

بازدید این صفحه در سال جاری: 218

بازدید این صفحه در ماه جاری: 14

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 07

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir