:: اعضای کمیسیون انجمن های علمی پزشکی
دكتر باقر لاريجاني
دكتر باقر لاريجاني
رییس کمیسیون

دکتر سید جلیل حسینی
دکتر سید جلیل حسینی
دبیر کمیسیون

دکتر علی تاجرنیا
دکتر علی تاجرنیا
نماينده سازمان نظام پزشكي

دكتر علي بيداري
دكتر علي بيداري
مدير كل آموزش مداوم جامعه پزشكي

دکتر علی جعفریان
دکتر علی جعفریان
عضو كميسيون

دکتر محمدهادی ایمانیه
دکتر محمدهادی ایمانیه
عضو كميسيون

دکتر سید امیرمحسن ضیایی
دکتر سید امیرمحسن ضیایی
عضو كميسيون

دکتر حسن رزمی
دکتر حسن رزمی
عضو كميسيون

جواد افشاري
جواد افشاري
سرپرست دفتر امور حقوقي