:: جلسات کمیسیون
تاریخ جلسه: 1395/03/03
عنوان جلسه:
آزمایش جلسه اول
دستور جلسه:
آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول.
حاضرین:
دكتر باقر لاريجاني - رییس کمیسیون، دكتر مسلم بهادري - نايب رئيس كميسيون، دکتر ایرج فاضل - نماينده سازمان نظام پزشكي، دكتر عليرضا استقامتي - دبير كميسيون
خلاصه مصوبات:
:: آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول.
:: آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول.
:: آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول آزمایش جلسه اول.
دریافت فایل صورتجلسه