پایان روز اول انتخابات الکترونیک انجمن علمی پیوند اعضاء ایران و آغاز روز نخست انتخابات الکترونیک جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران
روز اول انتخابات الکترونیک انجمن علمی پیوند اعضاء ایران با مشارکت 97 نفر پایان یافت و روز نخست انتخابات الکترونیک جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران آغاز شد.
به گزارش دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی روز نخست انتخابات الکترونیک انجمن علمی پیوند اعضاء ایران در ساعت 23 و 45 دقیقه روز پنج شنبه 20 اردیبهشت با مشارکت 97 نفر از اعضاء محترم این انجمن به پایان رسید. شایان ذکر است این انتخابات تا پایان روز جمعه به منظور جلب مشارکت حد اکثری و عبور از مرز مشارکت حد نصاب 50% ادامه خواهد یافت.
 همچنین روز نخست انتخابات الکترونیک جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران در ساعت 15 دقیقه بامداد روز جمعه 21 اردیبهشت ماه آغاز شد و به درخواست کمیته انتخابات این جامعه علمی تا پایان روز یک شنبه ادامه خواهد داشت. 

تاریخ خبر: 1397/02/21
کلمات کلیدی: آغاز

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: