برگزاری جلسه بررسی آیین نامه های پیشنهادی با حضور نمايندگان انجمن هاي علمي پزشکی
جلسه نمايندگان انجمن هاي علمي در تالار امام جواد (ع) وزارت بهداشت با مشاركت روسا و نمايندگان حدود 80 انجمن علمي ، اعضاي كارگروه و دبير و كارشناسان كميسيون برگزار گرديد.
با توجه به تدوين 7 آيين نامه مرتبط با امور داخلي و اجرائي انجمن هاي علمي توسط كارگروه مربوطه در دبيرخانه كميسيون انجمن هاي علمي و در راستاي اخذ نظرات كارشناسي و ديدگاه ساير انجمن هاي علمي در روز پنج شنبه مورخ 14/11/95 جلسه نمايندگان انجمن هاي علمي در تالار امام جواد (ع) وزارت بهداشت با مشاركت روسا و نمايندگان حدود 80 انجمن علمي ، اعضاي كارگروه و دبير و كارشناسان كميسيون برگزار گرديد. دراين راستا انجمن هاي شركت كننده در قالب 7 كارگروه به نقد و بررسي پيش نويس آيين نامه هاي تدوين شده پرداختند. همچنين تعدادي از انجمن ها نظرات كارشناسي خود را رسما" ارائه نمودند. در نهايت  پس از استماع گزارشات 7 كارگروه مربوطه در ادامه اجلاس مقرر گرديد كه كليه نظرات و پيشنهادات بررسي و پس از اصلاح و تدوين نهايي آيين نامه ها، موضوع در دستور كار كميسيون انجمن هاي علمي گروه پزشكي قرار گيرد . بديهي است كه پس از تصويب در كميسيون، موضوع به كليه انجمنهاي علمي تحت پوشش ابلاغ مي گردد. 
آيين نامه هاي مورد اشاره به شرح زير مي باشد:
آيين نامه اداره جلسات هيئت مديره، آيين نامه كميته هاي تخصصي ،آيين نامه شعب استاني و منطقه اي، آيين نامه برون سپاري خدمات و تشويق ها در انجمن، آيين نامه رتبه بندي شركتهاي همكار، آيين نامه اعطاي فرصت هاي تبليغاتي به شركت هاي همكار و آيين نامه كميته دستياري دانشجويي انجمن.
تاریخ خبر: 1395/11/16
کلمات کلیدی: جلسه,,نمايندگان,,انجمن,هاي,علمي,

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: