:: تالار گفتگو
دوشنبه 18 مرداد 1395 ساعت 18:30:16
انجمن های علمی پزشکی از طریق مشارکت در چه حوزه هایی می توانند در ارتقاء سلامت در جامعه ایفاء نقش کنند؟
رؤسای محترم انجمن های علمی می توانند در خصوص این موضوع نقطه نظرات خود را طرح نمایند.


دوشنبه 25 مرداد 1395 ساعت 18:50:58
علی پاشا میثمی

انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
مشارکت مورد انتظار از انجمن های علمی در ارتقاء سلامت جامعه
به نظر می رسد از توان اجرایی و علمی انجمن های علمی می توان در حوزه آموزش (هم آموزش مداوم جامعه پزشکی، هم آموزش جامعه و مردم)، انجام پژوهش های ساختارمند به منظور تعیین اولویت های مختلف حوزه سلامت، ارزشیابی، نظارت، برنامه ریزی و اجرای برنامه های سلامتی بهره جست.
ایجاد زمینه و ساختار مناسب در این مهم البته از ضروریات است.