نتایج انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس جامعه علمی جراحان ایران

بدیهی است که نتایج شمارش آرا پس از تصویب در کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نافذ و منشأ اثر خواهد بود.
تعداد اعضای انجمن: 1248
تعداد آرای اخذ شده: 631
درصد آرای اخذ شده: 50.56 %
نتایج نامزدهای هیئت مدیره انجمن
گروهکد نامزدنام و نام خانوادگیتعداد آرادرصد آرا از بین شرکت کنندگاندرصد آرا از بین کل اعضا
کاندیداهای آزاد13509ایرج فاضل38160.3830.53
کاندیداهای آزاد13506سیاوش صحت30448.1824.36
کاندیداهای آزاد13494ابوالفضل افشارفرد29446.5923.56
کاندیداهای آزاد13503غلامرضا زمانی24038.0319.23
کاندیداهای آزاد13505کوروش شمیمی24038.0319.23
انجمن جراحان پلاستیک13518بابک نیکومرام23437.0818.75
کاندیداهای آزاد13502علیرضا زالی21834.5517.47
کاندیداهای آزاد13496محمدحسین بدخش21333.7617.07
کاندیداهای آزاد13516محمد مظفر21133.4416.91
کاندیداهای آزاد13511فرامرز کریمیان20732.8116.59
کاندیداهای آزاد13504حسین سعیدی مطهر20632.6516.51
انجمن جراحان عروق13492محمد رضا ظفرقندی19831.3815.87
کاندیداهای آزاد13510سید نجات حسینی1832914.66
انجمن جراحان عمومی13490فرزاد پناهی16626.3113.3
انجمن جراحان ارتوپدی13483محمد رازی14022.1911.22
انجمن گوش و گلو و بینی13473محمد تقی خورسندی آشتیانی10316.328.25
انجمن جراحان توراکس13478جواد باستار7612.046.09
انجمن متخصصین زنان و زایمان13521مريم كاشانيان7211.415.77
انجمن جراحان مغز واعصاب13472حسن رضا محمدي6910.945.53
انجمن جراحان کودکان13485ناصر صادقیان6810.785.45
انجمن اورولوژی13488محمد علی زرگر شوشتری619.674.89
انجمن جراحان قلب13482علیرضا علیزاده قویدل568.874.49
انجمن چشم پزشکی13522امین اله نیک اقبالی548.564.33
کاندیداهای آزاد13498رقيه جلیلی18228.8414.58
کاندیداهای آزاد13517علي محمد ميرفخرايي17627.8914.1
نتایج نامزدهای بازرس انجمن
گروهکد نامزدنام و نام خانوادگیتعداد آرادرصد آرا از بین شرکت کنندگاندرصد آرا از بین کل اعضا
انجمن جراحان عمومی13520مهدی عالم رجبی28945.823.16
انجمن جراحان عمومی13519امیرحسین ناصری11618.389.29
آشنایی با نامزدهای انتخابات
نامزد پست هیئت مدیره
ابوالفضل افشارفرد

ابوالفضل افشارفرد

کد نامزد: 13494

مرتبه علمی: استاد

گروه: کاندیداهای آزاد

نامزد پست هیئت مدیره
فخرالسادات انارکی فیروز

فخرالسادات انارکی فیروز

کد نامزد: 13495

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: کاندیداهای آزاد

نامزد پست هیئت مدیره
جواد باستار

جواد باستار

کد نامزد: 13478

مرتبه علمی: استادیار

گروه: انجمن جراحان توراکس

نامزد پست هیئت مدیره
محمدحسین بدخش

محمدحسین بدخش

کد نامزد: 13496

مرتبه علمی: بدون رتبه

گروه: کاندیداهای آزاد

نامزد پست هیئت مدیره
علی بیژنی

علی بیژنی

کد نامزد: 13475

مرتبه علمی: بدون رتبه

گروه: انجمن جراحان پلاستیک

نامزد پست هیئت مدیره
فرزاد پناهی

فرزاد پناهی

کد نامزد: 13490

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: انجمن جراحان عمومی

نامزد پست هیئت مدیره
علی جعفریان

علی جعفریان

کد نامزد: 13497

مرتبه علمی: استاد

گروه: کاندیداهای آزاد

نامزد پست هیئت مدیره
رقيه جلیلی

رقيه جلیلی

کد نامزد: 13498

مرتبه علمی: بدون رتبه

گروه: کاندیداهای آزاد

نامزد پست هیئت مدیره
حسام جهاندیده ثابت

حسام جهاندیده ثابت

کد نامزد: 13474

مرتبه علمی: استادیار

گروه: انجمن گوش و گلو و بینی

نامزد پست هیئت مدیره
ایرج حریرچی

ایرج حریرچی

کد نامزد: 13499

مرتبه علمی: استادیار

گروه: کاندیداهای آزاد

نامزد پست هیئت مدیره
سید نجات حسینی

سید نجات حسینی

کد نامزد: 13510

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: کاندیداهای آزاد

نامزد پست هیئت مدیره
محمد تقی خورسندی آشتیانی

محمد تقی خورسندی آشتیانی

کد نامزد: 13473

مرتبه علمی: استاد

گروه: انجمن گوش و گلو و بینی

نامزد پست هیئت مدیره
شاهرخ خوش سیرت

شاهرخ خوش سیرت

کد نامزد: 13500

مرتبه علمی: استادیار

گروه: کاندیداهای آزاد

نامزد پست هیئت مدیره
کیوان دارندگان

کیوان دارندگان

کد نامزد: 13501

مرتبه علمی: استادیار

گروه: کاندیداهای آزاد

نامزد پست هیئت مدیره
زهره داورزنی

زهره داورزنی

کد نامزد: 13491

مرتبه علمی: بدون رتبه

گروه: انجمن جراحان عمومی

نامزد پست هیئت مدیره
حسن رادمهر

حسن رادمهر

کد نامزد: 13481

مرتبه علمی: استاد

گروه: انجمن جراحان قلب

نامزد پست هیئت مدیره
محمد رازی

محمد رازی

کد نامزد: 13483

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: انجمن جراحان ارتوپدی

نامزد پست هیئت مدیره
کتایون رحمدل

کتایون رحمدل

کد نامزد: 13477

مرتبه علمی: استادیار

گروه: انجمن جراحان توراکس

نامزد پست هیئت مدیره
میثم رفایی

میثم رفایی

کد نامزد: 13493

مرتبه علمی: استادیار

گروه: انجمن جراحان عروق

نامزد پست هیئت مدیره
محسن روزرخ

محسن روزرخ

کد نامزد: 13486

مرتبه علمی: استاد

گروه: انجمن جراحان کودکان

نامزد پست هیئت مدیره
علیرضا زالی

علیرضا زالی

کد نامزد: 13502

مرتبه علمی: استاد

گروه: کاندیداهای آزاد

نامزد پست هیئت مدیره
محمد علی زرگر شوشتری

محمد علی زرگر شوشتری

کد نامزد: 13488

مرتبه علمی: استاد

گروه: انجمن اورولوژی

نامزد پست هیئت مدیره
غلامرضا زمانی

غلامرضا زمانی

کد نامزد: 13503

مرتبه علمی: بدون رتبه

گروه: کاندیداهای آزاد

نامزد پست هیئت مدیره
حسین سعیدی مطهر

حسین سعیدی مطهر

کد نامزد: 13504

مرتبه علمی: استادیار

گروه: کاندیداهای آزاد

نامزد پست هیئت مدیره
کوروش شمیمی

کوروش شمیمی

کد نامزد: 13505

مرتبه علمی: استادیار

گروه: کاندیداهای آزاد

نامزد پست هیئت مدیره
منصور شيخ

منصور شيخ

کد نامزد: 13487

مرتبه علمی: استادیار

گروه: انجمن جراحان کودکان

نامزد پست هیئت مدیره
مسعود شيرواني جوزداني

مسعود شيرواني جوزداني

کد نامزد: 13470

مرتبه علمی: بدون رتبه

گروه: انجمن جراحان مغز واعصاب

نامزد پست هیئت مدیره
محمد شیرانی

محمد شیرانی

کد نامزد: 13471

مرتبه علمی: بدون رتبه

گروه: انجمن جراحان مغز واعصاب

نامزد پست هیئت مدیره
علی صادقی طاری

علی صادقی طاری

کد نامزد: 13479

مرتبه علمی: استادیار

گروه: انجمن چشم پزشکی

نامزد پست هیئت مدیره
ناصر صادقیان

ناصر صادقیان

کد نامزد: 13485

مرتبه علمی: استاد

گروه: انجمن جراحان کودکان

نامزد پست هیئت مدیره
سیاوش صحت

سیاوش صحت

کد نامزد: 13506

مرتبه علمی: بدون رتبه

گروه: کاندیداهای آزاد

نامزد پست هیئت مدیره
محمد رضا ظفرقندی

محمد رضا ظفرقندی

کد نامزد: 13492

مرتبه علمی: استاد

گروه: انجمن جراحان عروق

نامزد پست هیئت مدیره
کاظم عباسیون

کاظم عباسیون

کد نامزد: 13507

مرتبه علمی: بدون رتبه

گروه: کاندیداهای آزاد

نامزد پست هیئت مدیره
مرتضی عطری

مرتضی عطری

کد نامزد: 13508

مرتبه علمی: استادیار

گروه: کاندیداهای آزاد

نامزد پست هیئت مدیره
علیرضا علیزاده قویدل

علیرضا علیزاده قویدل

کد نامزد: 13482

مرتبه علمی: استاد

گروه: انجمن جراحان قلب

نامزد پست هیئت مدیره
ایرج فاضل

ایرج فاضل

کد نامزد: 13509

مرتبه علمی: استاد

گروه: کاندیداهای آزاد

نامزد پست هیئت مدیره
ملیحه فاکهی

ملیحه فاکهی

کد نامزد: 13480

مرتبه علمی: استادیار

گروه: انجمن متخصصین زنان و زایمان

نامزد پست هیئت مدیره
محمد فکور

محمد فکور

کد نامزد: 13484

مرتبه علمی: استاد

گروه: انجمن جراحان ارتوپدی

نامزد پست هیئت مدیره
مريم كاشانيان

مريم كاشانيان

کد نامزد: 13521

مرتبه علمی: استاد

گروه: انجمن متخصصین زنان و زایمان

نامزد پست هیئت مدیره
حسن رضا محمدي

حسن رضا محمدي

کد نامزد: 13472

مرتبه علمی: بدون رتبه

گروه: انجمن جراحان مغز واعصاب

نامزد پست هیئت مدیره
سیدمحمدجواد مرتضوی

سیدمحمدجواد مرتضوی

کد نامزد: 13514

مرتبه علمی: استاد

گروه: کاندیداهای آزاد

نامزد پست هیئت مدیره
محمد مظفر

محمد مظفر

کد نامزد: 13516

مرتبه علمی: استاد

گروه: کاندیداهای آزاد

نامزد پست هیئت مدیره
علي محمد ميرفخرايي

علي محمد ميرفخرايي

کد نامزد: 13517

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: کاندیداهای آزاد

نامزد پست هیئت مدیره
احمد میر

احمد میر

کد نامزد: 13515

مرتبه علمی: استادیار

گروه: کاندیداهای آزاد

نامزد پست هیئت مدیره
نيما نريماني

نيما نريماني

کد نامزد: 13489

مرتبه علمی: بدون رتبه

گروه: انجمن اورولوژی

نامزد پست هیئت مدیره
امین اله نیک اقبالی

امین اله نیک اقبالی

کد نامزد: 13522

مرتبه علمی: استاد

گروه: انجمن چشم پزشکی

نامزد پست هیئت مدیره
بابک نیکومرام

بابک نیکومرام

کد نامزد: 13518

مرتبه علمی: استادیار

گروه: انجمن جراحان پلاستیک

نامزد پست هیئت مدیره
فرامرز کریمیان

فرامرز کریمیان

کد نامزد: 13511

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: کاندیداهای آزاد

نامزد پست هیئت مدیره
امیر کشوری

امیر کشوری

کد نامزد: 13513

مرتبه علمی: استاد

گروه: کاندیداهای آزاد

نامزد پست هیئت مدیره
سید محمد رضا کلانتر معتمدی

سید محمد رضا کلانتر معتمدی

کد نامزد: 13512

مرتبه علمی: استاد ممتاز

گروه: کاندیداهای آزاد

نامزد پست بازرس
مهدی عالم رجبی

مهدی عالم رجبی

کد نامزد: 13520

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: انجمن جراحان عمومی

نامزد پست بازرس
امیرحسین ناصری

امیرحسین ناصری

کد نامزد: 13519

مرتبه علمی: استادیار

گروه: انجمن جراحان عمومی

دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: -

بازدید این صفحه در سال جاری: -

بازدید این صفحه در ماه جاری: -

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: -

بازدید این صفحه در روز جاری: -

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir